Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Số hiệu: 177/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2004/QĐ-BCN

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI, CÔNG TY THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM SANG THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - công ty con;
Căn cứ Quyết định số 117/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 06 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Dệt - May Hà Nội thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (Tờ trình số 2175/TT-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2004);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con nằm trong cơ cấu của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

Điều 2. Công ty mẹ được hình thành từ Văn phòng và Nhà máy Dệt DENIM, Nhà máy Sợi Hà Nội thuộc Công ty Dệt - May Hà Nội hiện nay.

Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác.

a) Tên Công ty mẹ: Công ty Dệt - May Hà Nội;

b) Tên giao dịch quốc tế: HANOI TEXTILE - GARMENT COMPANY;

c) Tên viết tắt: HANOSIMEX;

d) Trụ sở chính: số 1 Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội;

đ) Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại sản phẩm dệt may; nguyên phụ liệu, thiết bị, phụ tùng thuộc ngành dệt may;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu bông, xơ, phụ liệu, hoá chất, thuốc nhuộm, thiết bị, máy móc ngành dệt may; vật liệu điện, điện tử, nhựa, cao su; các mặt hàng tiêu dùng;

- Kinh doanh kho vận; cho thuê văn phòng, nhà xưởng; đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, siêu thị, dịch vụ vui chơi giải trí;

- Dịch vụ khoa học, công nghệ, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị;

- Lắp đặt thiết bị công nghiệp, hệ thống điện lạnh, thiết bị phụ trợ ngành dệt may;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

e) Vốn điều lệ của Công ty mẹ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 là 155.188.892.395 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm chín mươi hai ngàn, ba trăm chín mươi lăm đồng).

g) Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con: là các Công ty cổ phần mà Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối.

3. Công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ: là các Công ty cổ phần mà Công ty mẹ không giữ cổ phần chi phối.

(Danh sách các Công ty con và Công ty khác có vốn góp của Công ty mẹ tại Phụ lục kèm theo).

4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các Công ty con, Công ty có vốn góp của Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

5. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dệt - May Hà Nội hiện nay.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Hà Nội:

1. Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt;

2. Xây dựng Quy chế tài chính của Công ty mẹ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

3. Xây dựng phương án xử lý tài sản, tài chính và lao động của Công ty mẹ khi chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con báo cáo Tổng công ty Dệt - May Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt;

4. Sơ kết, tổng kết những kinh nghiệm thực tế về thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

 

  

Hoàng Trung Hải

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-BCN ngày 30/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

 

I. CÁC CÔNG TY CON

1. Công ty cổ phần May Đông Mỹ,

2. Công ty cổ phần May Thời trang Hà Nội,

3. Công ty cổ phần May Hà Nội,

4. Công ty cổ phần Dệt Nhuộm Hà Nội,

5. Công ty cổ phần Dệt Khăn Hà Đông,

6. Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan.

II. CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MẸ

1. Công ty cổ phần Dịch vụ Cơ điện,

2. Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Hà Nội./.
 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Dệt - May Hà Nội, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam sang thí điểm tổ chức, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status