Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 173/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 173/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 27/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY NGUYÊN LIỆU GIẤY VĨNH PHÚ VÀO CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1344/CP-ĐMDN ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Giấy Việt Nam. Số liệu để bàn giao tính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003.

Điều 2. Giao Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Giấy Bãi Bằng và Tổng giám đốc Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
- Bộ, Thứ trưởng (để b/c), 
- VPCP,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Lao động, TB-XH,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCN,   
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước, 
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB(3b
)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 173/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Nguyên liệu Giấy Vĩnh Phú vào Công ty Giấy Bãi Bằng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status