Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1728/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 Chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1728/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY SẢN THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN II THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Xét Tờ trình số 318/TTr-VTSII ngày 26/5/2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II đề nghị phê duyệt đề án chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản và đề nghị của Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản (có trụ sở chính 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - công ty thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II) thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản, với nội dung chính sau:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản.

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: FISHERIES PRODUCTION AND SCIENCE & TECHNOLOGY SERVICES COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: FISHCO Co., Ltd.

- Địa chỉ trụ sở chính: 658 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.37205889 - Fax: 08.37205809.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Công ty kế thừa ngành nghề kinh doanh của Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản, được đăng ký giảm bớt hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.

Điều 4. Vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản, tại thời điểm xây dựng Đề án chuyển đổi là: 1.382.928.000 đồng (Một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn).

Điều 5. Chủ sở hữu: Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II.

Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 6. Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh; bàn giao doanh nghiệp đúng quy định.

Điều 7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và tiếp tục xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản.

2. Làm thủ tục đăng ký lại quyền sở hữu tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II, Giám đốc Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất và Dịch vụ Khoa học công nghệ Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 8;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1728/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 Chuyển Công ty Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ Thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản II thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.301
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33