Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 167/2004/QĐ-UB về việc thay đổi thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 167/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ  DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 và Nghị định 49/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước ; Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 293/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố tại Công văn số 3602/TC-HĐXĐGTDN ngày 24 tháng 6 năm 2004 và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1082/XD-VP ngày 11 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cử ông Nguyễn Tín Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thay cho ông Đỗ Phi Hùng tham gia Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố, Các Ủy viên Hội đồng và Tổ nghiệp vụ của Hội đồng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều  
- Ban Đổi mới và PTDN.TW (để b/c)  
- Bộ Tài chính (để b/c)
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban TC/TU, Ban TTVH/TU
- NHNN CN/TP, KBNN CN/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN  
- Lưu(CNN/K)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 167/2004/QĐ-UB về việc thay đổi thành viên Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status