Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 163/2004/QĐ-UB phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 163/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 163/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI (HANEL)”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con;
- Căn cứ Quyết định số 104/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004 của UBND thành phố về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
- Căn cứ Công văn số 1373/CP-ĐMDN ngày 23/9/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Công ty Điện tử Hà Nội;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Phê chuẩn và ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL), gồm 7 chương và 30 điều.

Điều II. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều III. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chi cục Trưởng chi cục tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Tổng giám đốc Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) thi hành quyết định này.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI (HANEL)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 163/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa và thuật ngữ trong Điều lệ

Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. "Công ty mẹ": là Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL).

2. "Công ty trực thuộc": là công ty do Công ty Điện tử Hà Nội nắm giữ một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ, gồm có Công ty con và Công ty liên kết;

3. "Công ty con": là Công ty trực thuộc do Công ty Điện tử Hà Nội nắm quyền chi phối, bao gồm:

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà HANEL là đại diện chủ sở hữu,

b. Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do HANEL sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết,

c. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do HANEL giữ tỷ lệ vốn góp chi phối,

d. Công ty liên doanh với nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do HANEL giữ tỷ lệ vốn góp chi phối,

e. Công ty ở nước ngoài, hoạt động theo pháp luật nước ngoài và các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài; và

f. Các loại hình Công ty khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. "Công ty liên kết": là Công ty trực thuộc mà Công ty mẹ không nắm quyền chi phối;

5. "Quyền chi phối": là quyền quyết định của Công ty mẹ (với tư cách là đại diện chủ sở hữu, là cổ đông, thành viên góp vốn) tác động tới các Công ty con về điều lệ hoạt động, nhân sự chủ chốt, tổ chức quản lý, thị trường, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư và các vấn đề quan trọng khác, theo quy định tại điều lệ của Công ty con và quy định của pháp luật, có được do nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ hoặc sử dụng quyền biểu quyết của mình với tư cách là một cổ đông chi phối hoặc thành viên góp vốn chi phối, hoặc sử dụng quyền biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị hoặc cơ quan quản lý tương đương, hoặc sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu hoặc thị trường để tác động tới việc thông qua hoặc không thông qua các quyết định quan trọng của các Công ty trực thuộc, theo quy định tại điều lệ của Công ty trực thuộc và các thoả thuận khác (nếu có).

6. "Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối": là cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty mẹ chiếm trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ của Công ty con, hay cùng với Công ty trực thuộc khác chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn mà theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty đủ để Công ty mẹ thực hiện quyền chi phối với công ty đó;

7. "Đại diện Chủ sở hữu": là UBND thành phố Hà Nội, là cơ quan quyết định thành lập Công ty mẹ và quyết định đầu tư vốn cho Công ty mẹ theo quy định của pháp luật.

8. "Đầu tư ra ngoài Công ty mẹ": là hoạt động đầu tư vốn của Công ty mẹ vào vốn điều lệ của các Công ty trực thuộc, và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

9. "Lợi nhuận đầu tư": là lợi nhuận mà Công ty mẹ nhận được từ các hoạt động Đầu tư ra ngoài Công ty mẹ.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, tư cách pháp nhân:

1. Tên tiếng Việt: Công ty Điện tử Hà Nội;

2. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: HANOI ELECTRONICS CORPORRATION

3. Tên viết tắt: HANEL

4. Trụ sở chính: số 2 đường Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Hình thức tổ chức, tư cách pháp nhân:

a. Công ty Điện tử Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được chuyển đổi sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 104/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Hà Nội, trong đó Công ty Điện tử Hà Nội giữ vai trò công ty mẹ trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các Công ty trực thuộc;

b. Công ty Điện tử Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền đồng, ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước; có vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của Công ty; có quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng riêng của mình, theo quy định của pháp luật.

6. Công ty Điện tử Hà Nội có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Công ty điện tử Hà Nội trước đây.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của HANEL:

1. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ để từng bước đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

2. Sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi người lao động trong công ty.

Điều 4. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của HANEL tại thời điểm áp dụng mô hình tổ chức quản lý mới "Công ty mẹ - Công ty con" là: 750 tỷ đồng. (Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, hiện nay:

+ Vốn nhà nước : 86,547 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn ngân sách : 68,508 tỷ đồng

+ Vốn tự bổ sung : 18,039 tỷ đồng

- Vốn góp liên doanh (bằng quyền sử dụng đất): 545,475 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của HANEL được dùng để tổ chức sản xuất kinh doanh, góp vốn vào các Công ty con và các thành phần kinh tế khác.

Điều 5. Hoạt động của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty HANEL

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty HANEL hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều lệ của tổ chức Công đoàn và của các tổ chức chính trị - xã hội khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Các tổ chức Đảng, Công Đoàn của các Công ty con của HANEL được tổ chức và hoạt động theo sự quản lý thống nhất của Công ty điện tử Hà Nội và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với địa phương nơi có trụ sở làm việc.

Điều 6. Công ty con

1. Công ty con là doanh nghiệp mà HANEL có vốn góp từ trên 50% vốn điều lệ. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng, có tên riêng, có trụ sở riêng, có bộ máy quản lý riêng và tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của công ty.

2. Công ty con của HANEL bao gồm:

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà HANEL là đại diện chủ sở hữu;

b. Công ty cổ phần do HANEL sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết;

c. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên do HANEL giữ tỷ lệ vốn góp chi phối;

d. Công ty liên doanh với nước ngoài do HANEL giữ tỷ lệ vốn góp chi phối.

3. Công ty con hoạt động theo pháp luật hiện hành tương ứng với loại hình doanh nghiệp mà Công ty con đăng ký và điều lệ của công ty con.

4. Danh sách các công ty con tại thời điểm thí điểm quản lý theo mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" được ghi trong phụ lục kèm theo Điều lệ này.

5. Trong quá trình hoạt động, HANEL có thể tham gia góp vốn với các thành phần kinh tế khác, khi số vốn góp của HANEL đạt đến mức quy định tại khoản 1 Điều này thì doanh nghiệp đó đương nhiên trở thành Công ty con của HANEL.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY HANEL

Điều 7. Chức năng:

1. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước được giao tại Công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết;

2. Giữ vai trò chủ đạo tập trung, chi phối và liên kết các hoạt động của các công ty con nhằm đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện tử Hà Nội và các công ty con;

3. Kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, chế độ chính sách…, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức của các công ty con và đơn vị phụ thuộc.

4. Trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là nghiên cứu, thiết kế, sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dùng, các sản phẩm phục vụ công nghệ điện tử viễn thông, các sản phẩm cơ khí chính xác góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển ngành điện tử đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của Thành phố Hà Nội.

Điều 8. Nhiệm vụ:

1. Tham gia với các cơ quan chức năng để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Điện tử theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và của Chính phủ.

2. Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về đầu tư, quản lý và sản xuất các sản phẩm: điện tử dân dụng, công nghiệp chuyên dùng và tự động hoá, điện tử viễn thông, cơ khí chính xác, xốp nhựa dân dụng và chuyên dùng, khuôn mẫu cao cấp…

3. Lập, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ kỹ thuật cao theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức sản xuất hoặc chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các công ty con để áp dụng trong sản xuất.

5. Nghiên cứu công nghệ thông tin, truyền thông, viễn thông tiên tiến trên thế giới để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và cung cấp các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông, các sản phẩm phần mềm cho khách hàng.

6. Tổ chức mạng lưới bán hàng và xuất khẩu các sản phẩm HANEL ra các nước trên thế giới.

7. Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc và hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ kỹ thuật cao.

8. Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương tiện.

9. Đào tạo công nhân kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý phục vụ cho nhu cầu phát triển của HANEL, các công ty con của HANEL và nhu cầu của thị trường.

10. Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phát triển sản xuất kinh doanh.

11. Tư vấn về đầu tư, tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ về tài sản

1. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Công ty theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp khác từ tài sản của Công ty.

3. Thay đổi cơ cấu về tài sản để phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố, thế chấp, thanh lý tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất cùng với tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, và các nguồn lực khác được Nhà nước giao để hoạt động kinh doanh và thực hiện các hoạt động công ích khi được Nhà nước phân công.

6. Góp vốn liên doanh, góp vốn cổ phần, đầu tư chứng khoán và các hình thức đầu tư khác phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, của ngành điện tử thủ đô Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

7. Được quyền quyết định chuyển nhượng một phần hay toàn bộ số vốn của HANEL trong các công ty con. Được quyền sử dụng số tiền thu được do chuyển nhượng này vào việc đầu tư hoặc sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Chịu trách nhiệm dân sự bằng toàn bộ tài sản của Công ty.

9. Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước và tài sản của Công ty theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại Công ty HANEL

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh

1. Công ty HANEL có các quyền trong quản lý hoạt động kinh doanh:

a. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả:

b. Kinh doanh những ngành nghề pháp luật không cấm, mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Công ty và nhu cầu của thị trường;

c. Tự lựa chọn thị trường, khách hàng, ký kết hợp đồng;

d. Trực tiếp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, trừ những mặt hàng không được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;

đ. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ, từ những sản phẩm và dịch vụ do nhà nước định giá;

e. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước, ở nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật; Thành lập các Công ty con (gồm các Công ty như được nêu ở Điều 5); Tham gia thành lập các Công ty liên doanh, liên kết để thực hiện chức năng của Công ty như được nêu ở điều 6.

g. Ban hành và áp dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá tiền lương và các chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;

h. Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; được quyết định mức lương và thưởng cho người lao động trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;

i. Được mời và làm việc với các đối tác nước ngoài, quyết định cử cán bộ, công nhân viên của Công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát;

k. Các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ trong quản lý hoạt động kinh doanh:

a. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký;

b. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Công ty;

c. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của Luật Lao động, bảo đảm quyền tham gia quản lý Công ty của người quản lý lao động theo quy định tại Điều 19 của Điều lệ này;

d. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật;

đ. Tuân thủ các quy định của nhà nước về quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh;

e. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu Nhà nước; tuân thủ các quy định về kiểm tra, thanh tra của cơ quan tài chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

g. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với đối tác;

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ trong quản lý tài chính

1. Công ty HANEL có quyền trong quản lý tài chính như sau:

a. Sử dụng vốn, các quỹ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc sử dụng các quỹ của Công ty được thực hiện theo nguyên tắc có hoàn trả; vốn của Công ty HANEL là vốn do Công ty tự tổ chức sản xuất kinh doanh và vốn Công ty đầu tư vào các công ty con, công ty thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty liên kết).

b. Được huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh dưới các hình thức: phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu Công ty; vay vốn của các tổ chức ngân hàng, tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài Công ty; huy động vốn của người lao động trong Công ty và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. Việc huy động vốn của các cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý vay nợ nước ngoài.

Việc huy động vốn kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty HANEL.

c. Quyết định trích khấu hao theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình thực tế của tài sản và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Nhà nước quy định. Công ty có thể tự quyết định trích khấu hao để thu hồi vốn nhanh.

d. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của nhà nước mà không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Công ty.

đ. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của pháp luật;

e. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn đối với phần vốn mà Công ty HANEL đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết;

g. Không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần lợi nhuận thu được từ phần vốn góp vào các Công ty con và các Công ty liên kết, nếu các Công ty này đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia lãi cho các bên góp vốn;

h. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo, công ích;

i. Lợi nhuận thực hiện của Công ty HANEL sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, bù đắp các khoản lỗ năm trước không được trừ vào lợi nhuận trước thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư và nguồn vốn Công ty tự huy động như sau:

- Phần lợi nhuận thuộc nguồn vốn đầu tư được dùng để tái đầu tư tăng vốn nhà nước tại Công ty.

- Phần lợi nhuận thuộc nguồn vốn tự huy động được trích lập quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Chính phủ; phần lợi nhuận còn lại được trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, tỷ lệ trích lập cho mỗi quỹ do Tổng giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành Công đoàn Công ty.

2. Nghĩa vụ của HANEL trong quản lý tài chính như sau:

a. Nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác Nhà nước giao cho Công ty, kể cả phần vốn HANEL đem góp vào các Công ty con và các Công ty liên kết khác;

b. Đăng ký, kê khai và nộp thuế cho Nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

c. Tự chủ về tài chính, tự chủ cân đối các khoản thu chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, vốn Công ty tự huy động và các nguồn lực khác đầu tư vào Công ty;

d. Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các hoạt động công ích trên cơ sở hợp đồng và những nhiệm vụ đặc biệt khác khi Nhà nước yêu cầu:

đ. Thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp của các hoạt động tài chính của Công ty;

e. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính của Công ty HANEL (công ty mẹ); báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty HANEL và các Công ty con; công khai tài chính hàng năm và các thông tin để đánh giá trung thực về hoạt động của Công ty.

g. Lập sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ; định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp và báo cáo tài chính của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan tài chính và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của nhà nước và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo đó;

i. Cử người đại diện của HANEL để quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các Công ty con và các Công ty liên kết khác theo quy định hiện hành.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Công ty HANEL khi tham gia hoạt động công ích

1. Khi được Nhà nước yêu cầu, đặt hàng hoặc tham gia đấu thầu thực hiện hoạt động công ích, Công ty HANEL được sử dụng vốn và các nguồn lực khác của Công ty để thực hiện kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo chế độ và quy định của pháp luật về các hoạt động công ích.

2. Đối với những bộ phận phụ thuộc của Công ty HANEL mà trong thiết kế, đầu tư thành lập và đăng ký kinh doanh được giao mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, thì:

a. Được Nhà nước đầu tư vốn cho Công ty HANEL để hình thành tài sản phục vụ mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích;

b. Khi cần thiết Nhà nước điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của Công ty để thực hiện mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích ở doanh nghiệp khác.

Chương III

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY HANEL

Điều 13. Cơ cấu tổ chức của Công ty HANEL

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty HANEL bao gồm:

1. Tổng giám đốc;

2. Các Phó Tổng giám đốc;

3. Kế toán trưởng;

4. Các phòng ban chức năng giúp việc.

Điều 14. Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc

1. Tổng giảm đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật; xếp lương, nâng lương, phụ cấp lương (nếu có).

Tổng giám đốc thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty HANEL và vốn của HANEL trong các Công ty con, Công ty liên kết; có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn mà Nhà nước giao; là người đại diện theo pháp luật của Công ty; giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục đích, lợi ích của Công ty HANEL; quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp việc Tổng giám đốc điều hành một số lĩnh vực của Công ty theo sự phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được tổng giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.

3. Kế toán trưởng Công ty HANEL giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê, đầu tư tài chính trong Công ty HANEL; quản lý, giám sát vốn góp của Công ty HANEL và hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết.

Kế toán trưởng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

4. Các Phòng, Ban chức năng của Công ty HANEL giúp việc Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc của Công ty.

Số lượng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban chức năng do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 15. Tiêu chuẩn Tổng giám đốc

Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Có trình độ, năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp; trường hợp đã làm Giám đốc doanh nghiệp thì không bị vi phạm kỷ luật đến mức cách chức, miễn nhiệm hoặc không để doanh nghiệp bị thua lỗ 2 năm liên tục, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Có đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

3. Không đồng thời đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước;

4. Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 50 Luật Phá sản doanh nghiệp.

Điều 16. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc được bổ nhiệm theo thời hạn tối đa là 5 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại, nhưng không quá 2 (hai) nhiệm kỳ.

2. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn trong những trường hợp sau:

a. Khi Công ty bị lỗ từ 2 năm trở lên, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b. Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao;

c. Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác;

d. Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố;

đ. Xin từ chức;

e. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền điều chuyển hoặc bố trí công việc khác;

g. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Chế độ lương, thưởng của Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HANEL do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định theo nguyên tắc hưởng lương, thưởng tương ứng với kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 17. Nhiệm vụ quyền hạn của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Công ty HANEL có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau:

1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do chủ sở hữu Nhà nước (Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội) giao cho Công ty;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty HANEL trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định;

3. Đại diện Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng dân sự và kinh tế;

4. Điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HANEL và hiệu quả đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết;

5. Tổ chức thực hiện giám sát việc sử dụng vốn đầu tư của Công ty HANEL và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con, Công ty liên kết;

6. Tổ chức xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền thông qua triển khai thực hiện các phương án huy động vốn cho các dự án lớn để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty HANEL và các Công ty con.

7. Tổng giám đốc được quyền quyết định các vấn đề sau:

a. Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các Công ty khác có giá trị đến dưới 50% vốn điều lệ của Công ty hoặc mức lớn hơn khi được uỷ quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác không vượt quá mức vốn điều lệ của Công ty;

b. Quyết định phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh; biên chế bộ máy quản lý, quy chế quản lý Công ty; quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo lao động; quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; quyết định thành lập các công ty con; quyết định đầu tư, góp vốn vào các Công ty liên doanh, liên kết.

c. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và quyết định mức lương đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các chức danh quản lý khác trong Công ty HANEL và các chức danh quản lý do HANEL cử, bổ nhiệm làm việc trong các công ty con, công ty liên doanh, liên kết;

d. Quyết định đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh đối với phần vốn và các nguồn lực khác do Công ty HANEL đầu tư vào các Công ty con theo điều lệ của Công ty con;

đ. Quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu Công ty HANEL;

e. Quyết định phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh; thực hiện việc công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;

g. Ban hành và áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương phù hợp với các quy định của Nhà nước. Thông qua vai trò chi phối của Công ty HANEL, quyết định áp dụng và tổ chức kiểm tra các Công ty con thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá đã được quyết định áp dụng;

8. Kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty HANEL;

b. Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty HANEL;

c. Quyết định dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các Công ty khác, bán tài sản trên mức phân cấp tại điểm a khoản 7 Điều này; phương án huy động vốn dẫn đến thay đổi sở hữu Công ty HANEL;

d. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty HANEL;

đ. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty HANEL.

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Chính phủ.

10. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 18. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và trước pháp luật về điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao, kết quả và hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Tổng giám đốc có nghĩa vụ:

a. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực và mẫn cán, vì lợi ích của Công ty HANEL và của Nhà nước;

b. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng vốn và tài sản của Công ty thu lợi riêng cho bản thân và người khác; không được đem tài sản của Công ty cho người khác; trong thời gian đang thực hiện trách nhiệm Tổng giám đốc và trong thời hạn 3 (ba) năm sau khi thôi làm Tổng giám đốc không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận;

c. Khi Công ty HANEL không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì Tổng giám đốc phải tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tình hình tài chính của Công ty và phải báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để tìm biện pháp khắc phục. Trong trường hợp này, Tổng giám đốc không được tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận chi tiền thưởng cho cán bộ quản lý và người lao động;

d. Trường hợp Tổng giám đốc vi phạm Điều lệ Công ty, quyết định vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Công ty và nhà nước thì phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3. Trường hợp Công ty HANEL bị lỗ từ 2 năm liên tục trở lên hoặc giảm lãi liên tục từ 2 năm trở lên mà không đưa ra được biện pháp xử lý thích hợp (trừ trường hợp đã được xác định lỗ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt) thì tuỳ theo mức độ hậu quả mà bị hạ lương, bị cách chức hoặc chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Điều kiện tham gia quản lý công ty khác của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Công ty HANEL chỉ được thành lập hoặc giữ các chức danh quản lý, điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi được Công ty HANEL hoặc tổ chức Nhà nước có thẩm quyền giới thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý hoặc cử làm đại diện pháp lý của Công ty HANEL đối với phần vốn góp vào các Công ty khác.

Vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc Công ty không được giữ chức danh Kế toán trưởng, thủ quỹ tại Công ty HANEL và các Công ty con của HANEL.

Điều 20. Hình thức và nội dung tham gia quản lý Công ty HANEL của người lao động

1. Người lao động tham gia quản lý Công ty HANEL thông qua các hình thức và tổ chức sau: Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức từ đơn vị cơ sở của HANEL và Công ty; tổ chức Công đoàn của Công ty; Ban Thanh tra nhân dân. Người lao động thực hiện quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua Đại hội công nhân viên chức, người lao động có quyền thảo luận, biểu quyết, quyết định các vấn đề: Nội dung hoặc bổ sung sửa đổi thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc Công ty HANEL; quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với hướng dẫn của Nhà nước; bầu ban thanh tra nhân dân.

3. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau: phương hướng nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, biện pháp sắp xếp lại sản xuất kinh doanh của Công ty; phương án cổ phần hoá, đa dạng hoá Công ty; các nội quy, quy chế của Công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động trong Công ty HANEL; bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá chức danh quản lý khác của Công ty theo quy định hiện hành.

Chương IV

QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY HANEL VỚI CÁC CÔNG TY CON

Điều 21. Quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý của các Công ty con

1. Các Công ty con của HANEL quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 5 Điều lệ này có quyền, nghĩa vụ, tổ chức quản lý tương ứng với loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các quy định pháp luật khác và Điều lệ này.

2. Khi được Nhà nước yêu cầu, đặt hàng hoặc khi tham gia đấu thầu thực hiện hoạt động công ích, các Công ty con có quyền và nghĩa vụ như quy định tại khoản 1 Điều 11 Điều lệ này.

3. Các Công ty con của HANEL có trách nhiệm tổ chức, hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty HANEL.

Điều 22. Quan hệ giữa Công ty HANEL và Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty HANEL là đại diện chủ sở hữu của Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với Công ty con theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các quy định khác của pháp luật.

Điều 23. Quan hệ giữa Công ty HANEL và Công ty con có cổ phần - vốn góp chi phối của HANEL

1. Công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Công ty HANEL hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình Công ty đó.

2. Công ty Hanel thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông, hoặc thành viên bên liên doanh, thành viên bên góp vốn tại Công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty HANEL theo quy định của pháp luật về điều lệ của Công ty con.

3. Công ty mẹ có quyền và nghĩa vụ đối với cổ phần, vốn góp chi phối của mình đầu tư ở Công ty con như sau:

a. Thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối thông qua đại diện của mình tại Công ty con theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty con;

b. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật; quyết định phụ cấp và quyền lợi của người đại diện đối với phần vốn do mình góp vào các Công ty con;

c. Yêu cầu người đại diện phần vốn góp của mình báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và nội dung khác về doanh nghiệp có vốn góp của Công ty HANEL.

d. Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện của mình xin ý kiến về những vấn đề quan trọng của Công ty con trước khi biểu quyết.

đ. Thu lợi tức từ phần vốn góp của Công ty HANEL ở các Công ty con;

e. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Công ty HANEL;

g. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của Công ty HANEL.

Điều 24. Quan hệ giữa Công ty HANEL và Công ty có cô phần, vốn góp không chi phối của HANEL (Công ty liên kết)

1. Công ty có cổ phần, vốn góp của Công ty HANEL hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với loại hình Công ty đó.

2. Công ty mẹ thực hiện quyền cổ đông hoặc thành viên bên liên doanh, bên góp vốn đối với phần vốn góp ở các Công ty có vốn góp của HANEL. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên bên liên doanh, bên góp vốn thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty đó.

3. Quan hệ giữa Công ty HANEL với người đại diện phần vốn góp, vốn cổ phần của mình tại Công ty mà Công ty HANEL có vốn góp hoặc có cổ phần, thực hiện theo Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác ban hành theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ và thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác.

4. Công ty HANEL trực tiếp quản lý phần vốn đầu tư, vốn góp của mình ở doanh nghiệp khác. Trường hợp đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Công ty HANEL góp vốn vào doanh nghiệp khác thì Công ty HANEL là chủ sở hữu và quản lý phần vốn góp này.

Chương V

QUAN HỆ GIỮA CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VỚI CÔNG TY HANEL

Điều 25. Quyền chủ sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đối với Công ty HANEL

Quyền chủ sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp thực hiện quyền chủ sở hữu đối với Công ty HANEL:

a. Xây dựng phương án tổ chức lại Công ty HANEL;

b. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư vượt mức phân cấp cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;

c. Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, hàng năm của Công ty HANEL;

d. Phê duyệt Điều lệ, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty HANEL;

đ. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước quyết định cấp vốn đầu tư ban đầu, đầu tư bổ sung cho Công ty HANEL;

e. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng bán tài sản có giá trị trên 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ sách kế toán của Công ty HANEL; các dự án đầu tư của Công ty ra nước ngoài;

g. Thoả thuận với Bộ Tài chính quyết định việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty HANEL;

h. Kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao; đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty HANEL, hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc Công ty;

i. Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, xếp lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty HANEL;

2. Phối hợp cùng Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát Công ty HANEL trong việc quản lý, sử dụng vốn, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ theo chế độ;

3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo phân cấp của Chính phủ.

Điều 26. Quyền chủ sở hữu Nhà nước do Bộ Tài chính thực hiện đối với Công ty HANEL

1. Phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty HANEL;

2. Cấp phát vốn đầu tư ngân sách Nhà nước trong các trường hợp đầu tư bổ sung, tăng vốn điều lệ của Công ty HANEL theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Tham gia cùng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hoặc tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty;

4. Tham gia cùng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá kết quả hoạt động và quản lý Công ty HANEL theo quy định.

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân cấp của Chính phủ.

Chương VI

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

Điều 27. Thẩm quyền quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty HANEL

Việc tổ chức lại, giải thể Công ty HANEL do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Hà Nội quyết định.

Điều 28. Phá sản Công ty

Công ty HANEL và các Công ty con của HANEL nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật phá sản doanh nghiệp.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Điều lệ này được thi hành kể từ ngày Quyết định phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành:

Điều lệ này áp dụng cho Công ty HANEL. Tất cả các tổ chức, cá nhân tại Công ty HANEL và các Công ty con của HANEL chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Các Công ty con của HANEL căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp luật khác và Điều lệ này để xây dựng Điều lệ của đơn vị mình nhưng không trái với Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ này, Tổng giám đốc báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 163/2004/QĐ-UB phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.607

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87