Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1628/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 04/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1628/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hp tác xã;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 228/TTr-STP ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 19 thủ tục hành chính mới ban hành (Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

(Có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo)

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình, ... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát th tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Phần I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ

STT

Tên thủ tục hành chính

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động Liên hiệp Hợp tác xã:

1.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

2.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

3.

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp Hợp tác xã

4.

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

5.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

6.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng lý Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã)

7.

Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

8.

Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

9.

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

10.

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ s chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã

11.

Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã chia

12.

Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã tách

13.

Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã hợp nhất

14.

Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập

15.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất)

16.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất)

17.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng)

18.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng)

19.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Tổng cộng: 19 thủ tục

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ:

1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã:

a) Trình tự thực hiện:

Khi thay đổi một trong một s nội dung về tên, địa ch, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì liên hiệp hợp tác xã gửi h sơ đăng ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp h sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp h sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp l.

- Liên hiệp HTX phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

+ Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp HTX đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì liên hiệp HTX phải đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng liên hiệp HTX nơi liên hiệp HTX dự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới.

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho liên hiệp HTX, cơ quan đăng ký liên hiệp HTX, nơi liên hiệp HTX đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa chỉ kinh doanh đã cấp mới cho liên hiệp HTX đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX nước ngoài thì liên hiệp HTX xã thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới liên hiệp HTX phải:

+ Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX đối với các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX tại Phòng Đăng ký kinh doanh đ được cấp giấy chứng nhận liên hiệp HTX.

+ Thông báo bằng văn bản đối với các trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở khác với huyện hoặc tỉnh, thành phố với trụ sở chính của liên hiệp HTX.

Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng h sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX (theo mẫu).

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh liên hiệp HTX yêu cầu có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không có

* Lệ phí: 30.000đ/Iần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư s 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-8

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………., ngày …… tháng ….. năm ……

 

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh1 sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã:

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã:       

Địa chỉ chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã:   

...................................................................................................................................

Người đại diện chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã:

...................................................................................................................................

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Địa ch chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh/nội dung hoạt động

- Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

 

I-8.2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chin hoa):           

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):      

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

I-8.3

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến:

S nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….Fax:…………………………………………….

Email:……………………………………………Website:………………………………………...

Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh/văn phòng/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

I-8.4

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH/NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi nội dung hoạt động sau khi bổ sung hoặc thay đổi ối với văn phòng đại diện):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

I-8.5

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………….Giới tính:……………..

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày: ……/……./….. Dân tộc: …………………. Quốc tịch: ……………………

Chứng minh nhân dân s:.............................................................................................

Ngày cấp: ………./………../…………… Nơi cấp: ...........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./……/.…. Ngày hết hạn: ………./……./..… Nơi cấp: ………….…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

S nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………………..

Email: ……………………………………………. Website: ……………………………………….

I-8.6

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gừi kèm:
-…………………………..
-…………………………..
-………………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, khi thay đổi nội dung điều lệ, số lượng hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì liên hiệp HTX gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi có trụ sở).

- Bước 2: Khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX;

- Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của liên hiệp HTX);

- Danh sách thành viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi số lượng thành viên HTX);

- Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát (trong trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát).

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-9

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

…………, ngày …… tháng …… năm …..

 

GIẤY THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báo thay đổi2

Đánh dấu

- Điều lệ

- Số lượng thành viên

- Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

- Tên, địa ch, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh

Liên hiệp hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy thông báo này và các tài liệu được gửi kèm theo.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

3. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì liên hiệp HTX phải thông báo bằng văn bản Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nơi có trụ sở).

- Bước 2: Khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

a) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận thông báo, cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp; thực hiện bổ sung vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp HTX.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp HTX.

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX.

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-10

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………, ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................

Số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:...............................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Thông báo về việc góp vốn/mua c phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báo

Đánh dấu

- Góp vốn

- Mua cổ phần

- Thành lập doanh nghiệp

I-10.2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN

1. Doanh nghiệp liên hiệp hợp tác xã góp vốn

Tên doanh nghiệp:................................................................................

Địa ch:................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.......................................................................

S giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..........................................

2. Số vốn góp:....................................................................................

I-10.3

THÔNG BÁO V VIỆC MUA C PHẦN

1. Doanh nghiệp liên hiệp hợp tác xã mua cổ phần

Tên doanh nghiệp:................................................................................

Địa ch:................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.......................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..........................................

2. Giá trị s cổ phần mua: ..................................................................

I-10.4

THÔNG BÁO V VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp liên hiệp hợp tác xã thành lập

Tên doanh nghiệp:................................................................................

Địa ch:................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.......................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:..........................................

2. Số vốn điều lệ:................................................................................

I-10.5

Liên hiệp Hợp tác xã cam kết:

* Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

4. Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi tạm ngưng hoạt động liên hiệp HTX, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX, liên hiệp HTX gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu (nơi có trụ sở) ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động.

- Bước 2: Khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi nhận thông báo và lưu vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp HTX khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 4: Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì liên hiệp HTX phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không được quá 01 năm.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động liên hiệp HTX/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động liên hiệp HTX/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

h) Phí và lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động liên hiệp HTX/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-11 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT .

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-11

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

………, ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:...............................................

Địa ch trụ sở chính:............................................................................................................

1. Đối với liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng hoạt động:

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày....tháng....năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm....

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động:

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng....năm....cho đến ngày.... tháng.... năm..., đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)

.........................................................................................................................................

Số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

.........................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh……………………………………

Lý do tạm ngừng:........................................................................................................

Liên hiệp Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

5. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp HTX gửi 01 bộ hồ sơ đến phòng Đăng ký kinh doanh, S Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết qu theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh, S Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đăng ký của liên hiệp HTX khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ và trình lãnh đạo xác nhận việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX.

- Bước 4:

+ Liên hiệp HTX phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khi nhận giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp HTX đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp HTX phải:

- Thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh của S Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX;

- Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX.

+ Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nước ngoài thì liên hiệp HTX phải thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp HTX phải:

- Thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX (theo mẫu Phụ lục I-12 hoặc Phụ lục I-6);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX;

- Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

h) Phí, lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-12;

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của Liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại nước ngoài hoặc nơi khác so với địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp HTX).

(Thông tư s 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ KH-ĐT)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-12

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

…………, ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng ch in hoa):...............................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng ch in hoa):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.......................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động

a) Ngành, nghề kinh doanh ối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):…………………………………….

4. Thông tin về người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….Giới tính:………………..

Sinh ngày: ……../……/……. Dân tộc:………………… Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:..................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./……/…… Nơi cấp: ..............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Chỗ hiện tại:.............................................................................................................

Liên hiệp hợp tác xã cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-6

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

…………, ngày …… tháng …… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đặt tại nước ngoài hoặc nơi khác

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:........................................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Hợp tác xã đã lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):…………………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

...................................................................................................................................

Điện thoại:………………………………………… Fax:…………………………………………

Email:……………………………………………… Website:……………………………………

3. S Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Do (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp):……………………... cấp ngày: ..../…../…….

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):…………………………………….

5. Người đại diện chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….Giới tính:………………..

Sinh ngày: ……../……/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………

Ngày cấp: /……/…. Ngày hết hạn: /……/…. Nơi cấp: ………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

S nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………….

Chỗ hiện tại:

S nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Liên hiệp hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ giấy đăng chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp HTX):

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Liên hiệp HTX đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày 01/08/2014 có nhu cầu đổi t giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX nhưng không thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX, liên hiệp HTX phải gửi giấy đề nghị cấp đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và t chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết qu theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho liên hiệp HTX.

- Bước 5: Liên hiệp HTX phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đó khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của liên hiệp HTX.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của liên hiệp HTX.

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày Iàm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không có

* Lệ phí: 30.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-17 Thông tư s 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-17

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

…………, ngày …… tháng …… năm …..

 

GIẤY Đ NGHỊ

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.......................................................................

Địa ch trụ s chính:......................................................................................................

Đ nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề ngh này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

7. Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX, liên hiệp HTX gửi 01 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho liên hiệp HTX và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Khi bàn giao hồ sơ cho liên hiệp HTX, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

Trong trường hợp không bàn giao hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX cho liên hiệp HTX thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX, liên hiệp HTX phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký liên hiệp HTX tại nơi đăng ký liên hiệp HTX mới.

Cơ quan đăng ký liên hiệp HTX mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho liên hiệp HTX. Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho liên hiệp HTX thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp HTX biết.

- Bước 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX mới, liên hiệp HTX phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX đã được cấp trước đó.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội đồng thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX;

- Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký liên hiệp HTX cũ bàn giao (khi liên hiệp HTX tiến hành đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư nơi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX mới).

* S lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Không

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

h) Phí và lệ phí:

* Phí: Không có

* Lệ phí: 30.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT .

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn c pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định s 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-16

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

…………, ngày …… tháng …… năm ……..

 

GIẤY Đ NGHỊ

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………..

Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã với nội dung sau:

1. Cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký

Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã:…………………………………………………………

Địa chỉ trụ s:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………… Fax:……………………………………

Email:………………………………………………. Website:………………………………

2. Cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã dự định đăng ký

Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã:…………………………………………………………

Địa chỉ trụ s:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………… Fax:……………………………………

Email:………………………………………………. Website:………………………………

Lý do thay đổi:.............................................................................................................

Liên hiệp hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………….
-……………………….
-……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

8. Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của liên hiệp HTX dự định thành lập nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp HTX dự định lập trụ sở chính.

Liên hiệp HTX có thể gửi hồ sơ đăng ký qua thư điện tử của cơ quan ĐKKD nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản để đối chiếu khi đến nhận kết quả để đối chiếu và lưu hồ sơ.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và t chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận cho liên hiệp HTX.

- Bước 4: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh S Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Điều lệ;

- Phương án sản xuất, kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu);

- Nghị quyết hội nghị thành lập.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-1);

- Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-2);

- Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-3);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-4) (Ban hành kèm theo Thông tư s: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-1

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………., ngày…….tháng……năm....

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):……………………………….Giới tính:………………

Sinhngày:……/……/……. Dân tộc:………………………. Quốc tịch:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp:……………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………

Ngày cấp:……./……/……. Ngày hết hạn:……./……/……. Nơi cấp:………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập ánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở được tách liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở chia liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở hợp nhất liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ s chuyển đổi

2. Tên liên hiệp hợp tác xã:

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng ch in hoa):……………………….

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết tắt (nếu có):.......................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...........................................................................

Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):...............................................................

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):.................................................

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có):.............................................

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng s; VNĐ):...............................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:.................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:....................................................

9. Số lượng thành viên:..............................................................................................

10. Thông tin về các liên hiệp hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã):

a) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

b) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa) :..........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã trên.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-2

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Tổng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn c pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU V LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên liên hiệp hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. T chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của liên hiệp hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của liên hiệp hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của liên hiệp hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm)

V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-3
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp 1(bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ s chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Vốn góp

Thời đim góp vốn

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

 

Phụ lục I-4

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chức danh

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng s; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Danh sách hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giám đốc (tổng giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

 

9. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Liên hiệp Hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyn cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận khi hồ sơ cho liên hiệp HTX.

- Bước 4: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

- Bước 5: Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của liên hiệp HTX và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký liên hiệp HTX cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký liên hiệp HTX.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký liên hiệp HTX thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp HTX biết.

- Bước 6: Trường hợp liên hiệp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành ph khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải:

+ Thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Kèm theo thông báo bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX.

- Bước 7: Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài thì liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc k từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải:

+ Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để cập nhật vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

+ Kèm theo thông báo bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh liên hiệp hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

* S lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: S Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-5, Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của HTX;

- Chứng chỉ hành nghề của một hoặc một s cá nhân theo quy định đối với chi nhánh HTX kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng ch hành nghề.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-5

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

………, ngày …… tháng …… năm …..

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

S, ngày cấp Giy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): …………………….

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):…………………………………….

4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………. Giới tính:………………..

Sinh ngày: ……../……/…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./……/…… Ngày hết hạn: ……./……/…… Nơi cấp: .................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Liên hiệp hợp tác xã cam kết:

- Trụ s chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của liên hiệp hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

10. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã.

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, ngh sản xut, kinh doanh, vn điu lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hiệp Hợp tác xã gửi giấy đề nghị đăng ký thay đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong trường hợp thay đổi địa ch trụ sở chính của liên hiệp HTX sang huyện hoặc tỉnh, thành ph khác với nơi liên hiệp HTX đã đăng ký thì liên hiệp HTX đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký liên hiệp HTX nơi dự định đặt trụ sở mới liên hiệp HTX thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật thuế.

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của liên hiệp HTX do người đại diện theo pháp luật bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì trưởng ban kiểm soát của liên hiệp HTX ký, ghi họ tên trong giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp HTX.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 4: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thư điện t nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp h sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, b sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp h sơ biết.

Trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp HTX sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp HTX đã đăng ký thì cơ quan đăng ký liên hiệp HTX nơi dự định đặt trụ s mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX đã cấp mới đến cơ quan đăng ký liên hiệp HTX đã đăng ký trụ s cũ.

Trong trường hợp cùng một thời điểm, thay đổi nhiều nội dung, cơ quan đăng ký liên hiệp HTX thực hiện đăng ký một lần những thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp HTX.

- Bước 5: Khi đến nhận kết quả, liên hiệp hợp tác xã phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký liên liên hiệp hợp tác xã đã thay đổi.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh S Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã;

* S lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: S Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp HTX mới.

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-7) Thông tư s: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ KH&ĐT)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-7

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………….

…………, ngày …… tháng …… năm …..

 

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã1 như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên liên hiệp hợp tác xã

- Địa chỉ trụ sở chính

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

- Vốn điều lệ

- Người đại diện theo pháp luật

- Tên chi nhánh

- Địa chỉ chi nhánh

- Người đại diện chi nhánh

- Tên văn phòng đại diện

- Địa ch văn phòng đại diện

- Người đại diện văn phòng đại diện

_____________

1 Liên hiệp hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi; lựa chọn và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo yêu cầu của hợp tác xã.

I-7.2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng ch in hoa):………

...................................................................................................................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):……………

...................................................................................................................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):…………………………………..

I-7.3

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:……………………………………………. Website:……………………………………….

Liên hiệp hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

I-7.4

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi b sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

I-7.5

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………….Giới tính:………………..

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày: ……../………/…………. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ………………………

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Ngày hết hạn: …./………/…… Nơi cấp: .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

I-7.6

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ đã đăng ký:................................................................................................

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:........................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:.................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:....................................................

I-7.7

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH

1. Đăng ký thay đổi tên của chi nhánh sau:.................................................................

2. Tên của chi nhánh sau khi thay đổi:

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):………………..

...................................................................................................................................

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có:................................

Tên chi nhánh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):.............................................................

I-7.8

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của chi nhánh sau:...........................................................

2. Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Liên hiệp hợp tác xã cam kết trụ s chi nhánh của hợp tác xã thuộc quyền s hữu/quyền s dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

I-7.9

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH

1. Đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh sau:...............................................

2. Người đại diện chi nhánh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………. Giới tính:………………..

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày: ……../……/……. Dân tộc: …………………Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./……/……. Ngày hết hạn: …./……/…… Nơi cấp:....................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

I-7.10

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Đăng ký thay đổi tên của văn phòng đại diện sau:...................................................

2. Tên của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):……..

...................................................................................................................................

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):……………..

Tên văn phòng đại diện viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):..............................................

I-7.11

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện sau:.............................................

2. Địa chỉ của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Liên hiệp hợp tác xã cam kết trụ sở văn phòng đại diện của hợp tác xã thuộc quyền s hữu/quyền s dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

I-7.12

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. Đăng ký thay đổi người đại diện của văn phòng đại diện sau:......................................

2. Người đại diện của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………. Giới tính:………………..

Chức danh:..................................................................................................................

Sinh ngày: ……../……/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: …………………………

Chứng minh nhân dân số:.............................................................................................

Ngày cấp: ……./………/………. Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................

Ngày cấp: ……./……/……. Ngày hết hạn: …./……/…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

I-7.13

Liên hiệp hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

11. Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã chia:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự định chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.

- Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp HTX v quyết định chia và giải quyết các vn đ có liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp HTX mới.

- Bước 3: Liên hiệp HTX được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Liên hiệp hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở chính.

- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và t chức làm dịch vụ nộp hồ sơ nhận kết qu và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 5: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh S Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Điều lệ;

- Phương án sản xuất, kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc k từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-1);

- Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-2);

- Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-3);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-4, Thông tư s: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thc hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-1

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

………., ngày…….tháng……năm....

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):………………………………. Giới tính:………………

Sinh ngày: ……/……/……. Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp::……………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/……. Ngày hết hạn: …./……/……. Nơi cấp: ……....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập ánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở được tách liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở chia liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở hợp nhất liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ s chuyển đổi

2. Tên liên hiệp hợp tác xã:

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng ch in hoa):……………………….

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết tắt (nếu có):.......................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn::.............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh::...........................................................................

Tỉnh/Thành phố::....................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):...............................................................

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):.................................................

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có):.............................................

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng s; VNĐ):...............................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:.................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:....................................................

9. Số lượng thành viên: .............................................................................................

10. Thông tin về các liên hiệp hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã):

a) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

b) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã trên.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-2

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Tổng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn c pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU V LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên liên hiệp hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. T chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của liên hiệp hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của liên hiệp hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của liên hiệp hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm)

V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

Phụ lục I-3

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ s chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Vốn góp

Thời đim góp vốn

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

 

Phụ lục I-4

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chức danh

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng s; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Danh sách hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giám đốc (tổng giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

 

12. Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã tách:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự định tách xây dựng phương án tách trình đại hội thành viên quyết định.

- Bước 2: Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định tách và giải quyết các vấn đề có liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp HTX mới.

- Bước 3: Liên hiệp HTX được tách thực hiện phương án tách đã được quyết định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Liên hiệp hợp tác xã mới nộp h sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở chính.

- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của t chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 5: Sau Khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

- Bước 6: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị, Điện thoại: 05.3555.414

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phn hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Điều lệ;

- Phương án sản xuất, kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc k từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-1);

- Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-2);

- Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-3);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-4, Thông tư s: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thc hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-1

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

………., ngày…….tháng……năm....

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):………………………………. Giới tính:………………

Sinh ngày: ……/……/……. Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: ……………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):…………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./……/……. Ngày hết hạn: ……./……/……. Nơi cấp: ………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập ánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở được tách liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở chia liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở hợp nhất liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ s chuyển đổi

2. Tên liên hiệp hợp tác xã:

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng ch in hoa):……………………….

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết tắt (nếu có):.......................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...........................................................................

Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):...............................................................

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):.................................................

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có):.............................................

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng s; VNĐ):...............................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:.................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:....................................................

9. Số lượng thành viên:..............................................................................................

10. Thông tin về các liên hiệp hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã):

a) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

b) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã trên.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-2

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Tổng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn c pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU V LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên liên hiệp hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. T chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của liên hiệp hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của liên hiệp hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của liên hiệp hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm)

V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-3

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ s chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Vốn góp

Thời đim góp vốn

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

 

Phụ lục I-4

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chức danh

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng s; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Danh sách hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giám đốc (tổng giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

 

13. Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã hợp nhất:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã dự định hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định. Sau khi đại hội thành viên quyết định hợp nhất, hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định hợp nhất.

- Bước 2: Hội đồng quản trị của các liên hiệp HTX dự định hợp nhất hiệp thương thành Hội đồng hợp nhất. Hội đồng này có trách nhiệm xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.

- Bước 3: Liên hiệp hợp tác xã sau khi quyết định hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở chính.

- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy t sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của t chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 5: Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 6: Quá trình xử lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu);

- Điều lệ;

- Phương án sản xuất, kinh doanh (theo mẫu);

- Danh sách hợp tác xã thành viên (theo mẫu);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không.

* Lệ phí: 30.000đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập Liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-1);

- Phương án sản xuất kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-2);

- Danh sách thành viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-3);

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-4, Thông tư số: 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Trường hợp kinh doanh ngành nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư s 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-1

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

………., ngày…….tháng……năm....

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):………………………………. Giới tính:………………

Sinh ngày: ……/……/……. Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ………………………

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: ……………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:  …………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./……/……. Ngày hết hạn: ……./……/……. Nơi cấp: ………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:.................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................................................

Tỉnh/Thành phố:............................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập ánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở được tách liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở chia liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ sở hợp nhất liên hiệp hợp tác xã

Thành lập trên cơ s chuyển đổi

2. Tên liên hiệp hợp tác xã:

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng ch in hoa):……………………….

Tên liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................................

Tên liên hiệp hợp tác xã viết tắt (nếu có):.......................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:.............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...........................................................................

Tỉnh/Thành phố:....................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………….. Fax:…………………………………………….

Email:…………………………………………….. Website:……………………………………….

4. Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh (nếu có):...............................................................

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):.................................................

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có):.............................................

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng s; VNĐ):...............................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:..................................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:.................................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:....................................................

9. Số lượng thành viên:..............................................................................................

10. Thông tin về các liên hiệp hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập liên hiệp hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình hợp tác xã):

a) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

b) Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã:.........................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã trên.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-2

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Tổng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn c pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU V LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể

1. Tên liên hiệp hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. T chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của liên hiệp hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của liên hiệp hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của liên hiệp hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã tạo việc làm)

V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ……………………….
- ……………………….
- ……………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-3

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ s chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Vốn góp

Thời đim góp vốn

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp2 (bằng số; VND)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

 

Phụ lục I-4

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chức danh

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng s; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Danh sách hội đồng quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giám đốc (tổng giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

……, ngày….tháng….năm….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

 

14. Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác sáp nhập:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phương án sáp nhập trình đại hội thành viên quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp HTX về quyết định sáp nhập.

- Bước 2: Hội đồng quản trị của các liên hiệp HTX dự định sáp nhập hiệp thương về phương án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ; phương án xử lý lao động và những vấn đề tồn đọng của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập.

- Bước 3: Liên hiệp HTX sau khi quyết định sáp nhập nộp hồ sơ đăngtại Phòng Đăng ký kinh doanh, S Kế hoạch và Đầu tư, nơi liên hiệp HTX đặt trụ schính.

- Bước 4: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cu:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập liên hiệp HTX, liên hiệp HTX và t chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 5: Khi tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận của Phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 6: Quá trình x lý hồ sơ phát hiện hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ ni dung cần sửa đổi, bổ sung cho người nộp hồ sơ. Ngày phòng đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ biết.

- Bước 7: Liên hiệp HTX phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký cũ khi được cấp giấy đăng ký mới.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, 34 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị. Điện thoại: 053. 3555.414.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp HTX (theo mẫu);

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập liên hiệp HTX;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: S Kế hoạch và Đầu tư

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

h) Phí, lệ phí:

* Phí: Không

* Lệ phí: 30.000 đ/lần

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-7, thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

l) Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Phụ lục I-7

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TÊN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………….

…………, ngày …… tháng …… năm …..

 

GIẤY Đ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký Liên hiệp hợp tác xã

Tên liên hiệp hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã:........................................

Địa ch trụ sở chính:......................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp hợp tác xã1 như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên hợp tác xã

- Địa chỉ trụ sở chính

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh