Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 166/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 166/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty đối với ngành thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá.

2. Xây dựng thành Tổng công ty nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới.

3. Nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững của Tổng công ty.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh thuốc lá.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến thực phẩm.

c) Ngành, nghề kinh doanh khác do Bộ Công Thương quyết định.

2. Vốn Điều lệ: do Bộ Công Thương quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

3. Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

a) Duy trì các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ:

- Chi nhánh Tổng công ty tại 30 Nguyễn Du, Hà Nội;

- Công ty Thương mại thuốc lá;

- Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu thuốc lá (trên cơ sở hợp nhất Công ty Thương mại miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá).

b) Duy trì các đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ:

- Trung tâm Đào tạo Vinataba;

- Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

4. Phân loại và kế hoạch sắp xếp đơn vị thành viên của Tổng công ty giai đoạn 2012 - 2015 như sau:

a) Chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty, năm 2014 sau khi sắp xếp và cơ cấu lại các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Viện đối với các lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu thuốc lá và thuốc lá tấm theo quy định của pháp luật.

b) Các doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Duy trì các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Thuốc lá Thăng Long;

+ Thuốc lá Thanh Hóa;

+ Thuốc lá Bắc Sơn;

+ Thuốc lá Sài Gòn;

+ Thuốc lá Cửu Long;

+ Thuốc lá An Giang;

+ Thuốc lá Đồng Tháp;

+ Thuốc lá Bến Tre;

+ Thuốc lá Long An.

- Tổ chức lại các Công ty Thuốc lá: Thăng Long, Thanh Hóa, Bắc Sơn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là Công ty mẹ;

- Tổ chức lại các Công ty Thuốc lá: Sài Gòn, Cửu Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ;

- Cơ cấu lại Công ty Thực phẩm miền Bắc và chuyển thành công ty cổ phần, Tổng công ty nắm giữ 30% vốn điều lệ, thực hiện năm 2013;

- Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinataba trên cơ sở hp nhất, sáp nhập Công ty Thương mại miền Nam, Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Công ty Thương mại thuốc lá và một số nhiệm vụ của các phòng ban của Tổng công ty.

c) Duy trì các doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuốc lá Hải Phòng;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuốc lá Đà Nng;

- Công ty cổ phần Ngân Sơn;

- Công ty cổ phần Hòa Việt;

- Công ty cổ phần Cát Lợi;

- Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

- Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba - Phillip Morris;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn VINA - BAT.

d) Duy trì các doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh BAT - VINATABA;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Bao bì carton gấp nếp Vina Toyo;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Sapporo Việt Nam;

- Công ty cổ phần Bia NADA;

- Công ty cổ phần Rượu bia Nưóc giải khát Đà Lt;

- Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa Miliket;

- Công ty cổ phần Nước giải khát hàng không SASCO;

- Công ty cổ phần Vinawa.

5. Doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước:

a) Tổng công ty giữ 51% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Hòa Việt;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuốc lá Đà Nng.

b) Tổng công ty thoái hết vốn nhà nước:

- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

- Công ty cổ phần Bất động sản LILAMA.

- Ngân hàng VIETCOMBANK;

- Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh;

- Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long;

- Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VINATABA.

6. Cơ cấu lại các khoản đầu tư:

- Mua lại phần vốn góp của đối tác nước ngoài tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nguyễn Du, chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty và sử dụng để làm trụ sở của Tổng công ty;

- Chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà - Kotobuki cho Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

- Chuyển nhượng mảng sản xuất kinh doanh nguyên liệu của Công ty Thuốc lá Bến Tre sang Công ty cổ phần Hòa Việt;

- Việc thoái vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Alliance thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tái cơ cấu quản trị Tổng công ty, tập trung vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; quản trị năng lực sản xuất, sản lượng thuốc lá được phép sản xuất; quản lý thương hiệu sản phẩm; bí quyết công nghệ;

b) Sắp xếp lại cơ cấu tchức, b máy quản lý, điều hành;

c) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo phát triển ngun nhân lực;

d) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

đ) Đẩy mạnh ng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

e) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty - Công ty mẹ đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;

g) Kiện toàn tổ chức của các tổ chức đảng, đoàn thể trong Tổng công ty.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương:

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền;

b) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

c) Quyết định việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sau khi có sự thỏa thuận của Bộ Tài chính.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 1 Mục III Quyết định này.

3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2012;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cơ cu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Quyết định này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên theo phương án tổng thể giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt; thực hiện việc thoái vốn, bảo toàn vốn đối với phần vốn đã đầu tư vào các lĩnh vực không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty, đặc biệt là trong các doanh nghiệp nêu Khoản 5 Mục II Quyết định này;

d) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu tại Khoản 7 Mục II Quyết định này. Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con, của cán bộ quản lý theo quy định;

đ) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kết quả thực hiện Đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, PL, KTN, V.III;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 166/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121