Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 16/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 16/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 16/2006/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con:

1. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là sản xuất, kinh doanh thuốc lá; đầu tư phát triển các ngành cơ khí, cơ điện, điện tử tại các công ty con, công ty liên kết, làm nòng cốt trong việc thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Sai Gon Industry Corporation) là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Thuốc lá Bến Thành trực thuộc Sở Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty con là các công ty cổ phần mà công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm:

- Công ty Cao su Thống Nhất,

- Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Hữu Nghị,

- Công ty cổ phần Điện tử - TIE,

- Công ty Điện cơ - LIDICO,

- Công ty Điện tử Sài Gòn - SAGEL,

- Công ty Điện tử Tin học Sài Gòn.

4. Công ty liên kết, công ty có vốn góp không chi phối của công ty mẹ:

- Công ty cổ phần Chế tạo máy - SINCO,

- Công ty Cao su Bến Thành,

- Công ty cổ phần Nhựa Đô Thành.

5. Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thực hiện hạch toán kinh doanh theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cơ cấu quản lý của Tổng công ty có Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

- Quyết định thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, việc hình thành các công ty con, công ty liên kết nói tại Điều 1 Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

- Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của công ty mẹ -Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.16/2006/QD-TTg

Hanoi, January 19, 2006

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON FORMING SAI GON INDUSTRY CORPORATION OPERATING AFTER THE PARENT - SUBSIDIARY COMPANY MODEL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;
Pursuant to Law on Enterprises No. 13/1999/QH10 dated June 12, 1999;
Pursuant to Law on State Enterprises No. 14/2003/QH11 dated November 26, 2003;
Pursuant to Decree No. 153/2004/ND-CP dated August 9, 2004 of the Government on the organization and management of the State corporations and the transformation of the State corporations and independent State companies into ones operating after the parent - subsidiary company model;
At the proposal of the President of the Peoples Committee of Ho Chi Minh city,

DECIDES:

Article 1.

To approve the Scheme on forming Sai Gon Industry Corporation operating after the parent - subsidiary company model:

1. Sai Gon Industry Corporation shall do business in multiple branches, namely manufacturing and trading in tobacco; investment in development of the mechanical engineering, electromechanical and electronic industries in their subsidiary companies and associated companies acting as a core in the implementation of planning for the development of the industrial sector in Ho Chi Minh city.

2. The parent company - Sai Gon Industry Corporation shall be a State-owned company, formed on the basis of re-organizing Ben Thanh Tobacco Company under the Industrial Department of Ho Chi Minh city.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 16/2006/QĐ-TTg phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78