Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2009 về thành lập thanh tra Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1519/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1519/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP THANH TRA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 100/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố tại Công văn số 635/BQL-KCN-HCM ngày 19 tháng 3 năm 2009, Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 154/TTTP-VP ngày 03 tháng 3 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 438/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố là cơ quan của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban.

Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra các Bộ - ngành liên quan.

Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại số: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trình Trưởng Ban quản lý phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý.

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Ban Quản lý phụ trách bao gồm:

a) Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp được duyệt.

b) Hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp.

c) Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, thương mại, văn phòng đại diện trong khu công nghiệp.

d) Công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.

đ) Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động.

e) Các hoạt động khác trong khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực được quy định.

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6. Kiến nghị với Trưởng Ban Quản lý và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các đơn vị đó.

8. Khi cần thiết, được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra.

9. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý đến các cơ quan quản lý cấp trên.

11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý, giải quyết về thanh tra và khiếu nại, tố cáo của Ban Quản lý.

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật và các nhiệm vụ, quyền hạn do Trưởng Ban Quản lý giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có Chánh Thanh tra, một số Phó Chánh Thanh tra và các chức danh khác theo quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố giao biên chế hàng năm trong tổng chỉ tiêu biên chế giao cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Chánh Thanh tra Ban Quản lý xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ban Quản lý trình Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an thành phố (PC.13);
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, (CNN-T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2009 về thành lập thanh tra Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.417
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66