Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 151/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI  DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2002- 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 1033/UB ngày
17 tháng 6 năm 2002) về Phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh, ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5953/BKH- DN ngày 17 tháng 09 năm 2002), Tài chính (Công văn số 10607/TC-TCDN ngày 01 tháng 10 năm 2002), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3042/LĐTBXH-CSLĐVL), Nội vụ (Công văn số 256/BNV-TCBC ngày 18 tháng 09 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH VĨNH LONG TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2002 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/2002/QĐ- TTg ngày 07/11/2002  của Thủ tướng Chính phủ).

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN:

1. Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích sau:

Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long.

Công ty Quản lý và sửa chữa công trình giao thông Vĩnh Long.

Công ty Khai thác công trình thủy nông.

2. Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh sau:

Công ty Cấp nước Vĩnh Long.

Công ty Xổ số kiến thiết.

Công ty Xuất nhập khẩu Vĩnh Long.

Xí nghiệp In Nguyễn Văn Thảnh.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2002:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Tư vấn xây dựng.

Công ty Du lịch Cửu Long.

b) Doanh nghiệp chuyển đi nơi khác: Nhà máy cơ khí Cửu Long chuyển về Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - Bộ Công nghiệp.

2. Năm 2003:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty Dược vật tư y tế.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.

Xí nghiệp Gốm mỹ nghệ xuất khẩu.

Công ty Sách và thiết bị.

Hợp nhất Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn và Công ty Phát triển điện nước nông thôn để tiến hành cổ phần hóa trong năm 2003.

c) Doanh nghiệp sáp nhập vào doanh nghiệp khác:

Sáp nhập Công ty Xây dựng Vĩnh Long vào Công ty Xây dựng và phát triển nhà Vĩnh Long.

3. Năm 2004.

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

Cảng Vĩnh Long.

Công ty Xây dựng và phát triển nhà.

4. Năm 2005.

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:

Công ty Vật liệu và xây dựng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/2002/QĐ-TTg ngày 07/11/2002 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2002- 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39