Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2008/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 15/2008/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2006/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 258/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. Giấy phép hoạt động phát điện được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện đầu tư xây dựng và hoạt động phát điện đối với từng dự án nhà máy điện.”

2. Sửa đổi các Điều 8, Điều 9, Điều 10; khoản 3 Điều 16 và Phụ lục 3a:

Thay cụm từ “Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính”, “Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính” và “Chuyên gia tư vấn chủ trì” bằng cụm từ “Chuyên gia tư vấn chính”.

3. Bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt.

Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện

Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện, ngoài các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy định này còn phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện, bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất năm năm.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“ Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện

Giấy phép hoạt động phát điện được cấp thành 2 giai đoạn để thực hiện đầu tư xây dựng và phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện. Hồ sơ cho từng giai đoạn cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này);

b) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc;

c) Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện;

d) Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện;

đ) Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện);

e) Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép để đưa toàn bộ nhà máy điện vào hoạt động thương mại, bao gồm:

a) Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện;

b) Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, các chuyên gia chính cho quản lý và vận hành nhà máy điện kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp;

c) Tài liệu về đào tạo và sử dụng lao động;

d) Bản sao hợp đồng mua bán điện dài hạn (PPA) đã ký;

đ) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đảm bảo đủ điều kiện hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

e) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án phát điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do cơ quan có thẩm quyền cấp;

h) Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với các nhà máy thuỷ điện);

i) Bản sao văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối;

k) Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện;

l) Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

3. Sau khi hoàn thành xây dựng toàn bộ nhà máy điện, đơn vị điện lực đã được cấp giấy phép hoạt động phát điện phải bổ sung bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện.”

6. Bổ sung khoản 11 Điều 18 như sau:

“11. Đối với đơn vị hoạt động phân phối điện có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, trong hồ sơ phải có thêm các nội dung sau:

a) Bản sao hợp đồng mua điện;

b) Bản sao thoả thuận hoặc hợp đồng đấu nối;

c) Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động phân phối điện.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

“Điều 23. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định sau:

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh nằm trong danh mục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hoạt động truyền tải điện;

c) Hoạt động xuất nhập khẩu điện;

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô từ 3MW trở lên và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hoạt động bán buôn điện;

c) Hoạt động phân phối điện;

d) Hoạt động bán lẻ điện;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm các lĩnh vực sau:

- Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương và quy hoạch bậc thang thuỷ điện các dòng sông;

- Tư vấn đầu tư xây dựng nhà máy điện, tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Tư vấn giám sát thi công các công trình nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp hoặc uỷ quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

c) Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

d) Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương;

đ) Bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.”.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu Phụ lục giấy phép cho các lĩnh vực hoạt động điện lực, bao gồm:

1. Mẫu Phụ lục giấy phép phát điện từ 3MW trở lên;

2. Mẫu Phụ lục giấy phép phát điện dưới 3MW;

3. Mẫu Phụ lục giấy phép truyền tải điện;

4. Mẫu Phụ lục giấy phép phân phối và bán lẻ điện;

5. Mẫu Phụ lục giấy phép bán buôn điện;

6. Mẫu Phụ lục giấy phép tư vấn chuyên ngành điện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 23 của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

MẪU PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số ……./GP-……. ngày … tháng … năm …. của………… )

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động truyền tải điện

2. Thời hạn của giấy phép

3. Phạm vi hoạt động     

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

1. Tuân thủ các quy định của Luật điện lực

2. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện truyền tải

3. Đảm bảo truyền tải điện liên tục

4. Vận hành và bảo dưỡng

5. Xây dựng, cải tạo lưới điện truyền tải

6. Báo cáo khi có những thay đổi

PHỤ LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY…….. TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

2. Các quyền của đơn vị truyền tải điện được quy định tại Luật điện lực

3. Quyền sử dụng tài sản

4. Quyền ngừng cung cấp điện

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

4. Bảo vệ môi trường

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

6. An toàn lao động và cộng đồng

7. Đào tạo và sử dụng lao động

8. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện

9. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

10. Hạch toán tài chính

11. Báo cáo tài chính

12. Quy hoạch hệ thống lưới điện truyền tải kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải

13. Sử dụng đất

14. Giá truyền tải

15. Các hành vi bị cấm

16. Thay đổi trong quản lý, vận hành lưới điện truyền tải trong phạm vi hoạt động của Giấy phép

PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện và phân phối điện

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện

4. Ngừng, giảm mức truyền tải điện

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra

5. Hình thức xử phạt

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

 1. Hoạt động truyền tải điện

a. Công ty……………được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện trong phạm vi được quy định tại mục 3 Phụ lục 1.

b. Công ty…………… được phép sử dụng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng lưới điện truyền tải phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn…… năm và có hiệu lực từ ngày…… tháng…… năm……

3. Phạm vi hoạt động

a. Công ty…………… được phép hoạt động truyền tải điện đến cấp điện áp… kV theo đúng bản đồ ranh giới lưới điện truyền tải của Công ty trong Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động điện lực.

b. Công ty…………… là đơn vị duy nhất được phép hoạt động truyền tải điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

 

PHỤ LỤC 2

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY……………

1. Tuân thủ các quy định của Luật điện lực

a. Công ty…………… phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật điện lực khi hoạt động truyền tải điện;

b. Công ty…………… phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Giấy phép này;

c. Công ty…………… phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu phát triển ngoài quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt phải đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch;

d. Công ty…………… phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ việc tính toán và đánh giá quy hoạch phát triển điện lực.

2. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện truyền tải

a. Công ty……… phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện truyền tải trong phạm vi địa lý được cấp phép để đảm bảo hệ thống truyền tải điện có đủ năng lực nhận, truyền tải điện năng từ các nhà máy điện đến các hệ thống truyền tải khác, hệ thống lưới điện phân phối có đấu nối với lưới điện truyền tải của Công ty phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương, danh mục đầu tư hàng năm, quy định về lưới điện, quy định về đo đếm điện, các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b. Công ty……… phải đảm bảo liên kết đấu nối giữa lưới điện truyền tải với lưới điện của các đơn vị khác bao gồm cả những nhà máy điện có và những nhà máy điện mới, hệ thống lưới điện truyền tải khác, lưới điện phân phối và những khách hàng sử dụng điện lớn theo quy định của pháp luật;

c. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Công ty……… phải trình Cục Điều tiết điện lực và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện truyền tải hàng năm.

3. Đảm bảo truyền tải điện liên tục

a. Trong phạm vi hoạt động truyền tải điện được cấp phép, Công ty……… phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Công ty......... chỉ được phép ngừng hoạt động truyền tải điện tới đơn vị sử dụng lưới truyền tải trong trường hợp không thanh toán phí truyền tải điện, không tuân theo quy định truyền tải được quy định trong Luật điện lực và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b. Công ty……… chỉ được phép tạm dừng hoặc ngừng hoạt động truyền tải điện khi việc tạm dừng hoặc ngừng truyền tải đó trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện, kiểm soát phụ tải và những trường hợp khác theo chỉ thị của đơn vị Điều độ hệ thống điện, với điều kiện việc tạm dừng và ngừng hoạt động truyền tải đó phù hợp với các quy định lưới điện, quy định đo đếm, những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khác có liên quan và các điều khoản, điều kiện quy định trong Giấy phép này.

4. Vận hành và bảo dưỡng

a. Công ty……… phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị truyền tải điện trong phạm vi được cấp phép hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định về lưới điện, quy định về đo đếm và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho lưới điện truyền tải;

b. Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện truyền tải phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký được đơn vị Điều độ hệ thống điện thỏa thuận.

5. Xây dựng, cải tạo lưới điện truyền tải

Công ty……… có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp truyền tải điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

6. Báo cáo khi có những thay đổi

Công ty……… phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng,…), sơ đồ tổ chức của Công ty.

 

PHỤ LỤC 3

QUYỀN CỦA CÔNG TY……… TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

a. Công ty……… được phép cung cấp dịch vụ truyền tải điện cho đơn vị mua buôn điện, đơn vị phân phối điện có giấy phép hoạt động điện lực và khách hàng sử dụng điện lớn được phép mua điện;

b. Công ty……… có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động truyền tải điện, phù hợp các điều kiện của Giấy phép này;

c. Công ty……… không được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

2. Các quyền của đơn vị truyền tải điện được quy định tại Luật điện lực

a. Hoạt động truyền tải điện được ghi trong Giấy phép này;

b. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện;

c. Xây dựng và trình giá truyền tải điện để Cục Điều tiết điện lực thẩm định;

d. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện.

3. Quyền sử dụng tài sản

Công ty……… được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện phù hợp với các điều kiện trong Giấy phép này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty……… có quyền tạm thời ngừng hoạt động một phần hay toàn bộ hoạt động truyền tải điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện, để bảo dưỡng sửa chữa và kiểm soát phụ tải theo lệnh của đơn vị Điều độ hệ thống điện phù hợp với các quy định về lưới điện, quy định về đo đếm, những yêu cầu kỹ thuật áp dụng khác có liên quan và các điều kiện trong Giấy phép này.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty……… thực hiện hoạt động truyền tải điện phải tuân theo các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty……… phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện trong suốt thời hạn giấy phép có hiệu lực.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a. Công ty……… phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện phù hợp với quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng ở Việt Nam;

b. Công ty……… được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện. Khi có những thay đổi công nghệ và các thiết bị chính của hệ thống truyền tải điện phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực.

4. Bảo vệ môi trường

a. Công ty……… phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện của lưới điện truyền tải không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b. Công ty……… phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động truyền tải điện.

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty……… phải đảm bảo xây dựng và duy trì điều kiện của hệ thống lưới điện truyền tải trong phạm vi quản lý đã được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt phù hợp với Tổng sơ đồ quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương và danh mục các công trình được đầu tư hàng năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. An toàn lao động và cộng đồng

a. Công ty……… phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về việc bảo vệ an toàn cho con người, các trang thiết bị điện, các công trình điện;

b. Công ty……… không được phép đưa các trang thiết bị điện và công trình điện vào hoạt động khi chưa được kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đó đạt được những yêu cầu về bảo vệ thiết bị điện, nhà xưởng và an toàn theo quy định của pháp luật;

c. Công ty……… phải hợp tác với các đơn vị điện lực khác, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty……… phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động truyền tải điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện

a. Công ty……… phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện;

b. Công ty……… phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện và thông qua việc thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện để chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật điện lực, Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

9. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty……… phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật điện lực và Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực.

10. Hạch toán tài chính

Công ty……… có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty……… phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

11. Báo cáo tài chính

a. Công ty……… có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động truyền tải điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b. Công ty……… phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động truyền tải điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:

- Báo cáo thu, chi, chi phí khấu hao, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động truyền tải điện;

- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

12. Quy hoạch hệ thống lưới điện truyền tải và kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải

a. Công ty……… chỉ được đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải mới có trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương và danh mục các công trình được đầu tư hàng năm đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt;

b. Công ty……… phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và địa phương cho từng giai đoạn theo quy định của Luật điện lực;

c. Công ty……… phải cung cấp những thông tin cho cơ quan có thẩm quyền liên quan và Cục Điều tiết điện lực để tính toán, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương;

d. Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Công ty……… phải báo cáo bằng văn bản kế hoạch mở rộng lưới điện truyền tải cho năm (05) năm tiếp theo cho Cục Điều tiết điện lực, đơn vị Điều độ hệ thống điện và cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực địa phương. Kế hoạch mở rộng lưới điện truyền tải phải xác định rõ mục đích đầu tư những dự án lớn, hỗ trợ mở rộng và dự kiến đấu nối với lưới điện truyền tải khác, lưới điện phân phối, đấu nối với nhà máy điện và đấu nối với khách hàng sử dụng điện lớn.

13. Sử dụng đất

Công ty……… phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới điện truyền tải.

14. Giá truyền tải

a. Công ty……… phải thực hiện giá truyền tải được Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;

b. Công ty……… có trách nhiệm xây dựng giá truyền tải điện và các dịch vụ có liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tình trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định;

c. Trong trường hợp Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến giá, phí của hoạt động truyền tải điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực;

d. Giá truyền tải điện được thực hiện theo Hợp đồng đã được ký giữa Công ty……… và khách hàng và được điều chỉnh phù hợp với quy định của Thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ phát triển;

đ. Công ty………phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không gây nhầm lẫn về giá truyền tải điện và phí cho hoạt động truyền tải điện cũng như các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Các hành vi bị cấm

Công ty……… không được thực hiện các hành vi sau:

a. Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật điện lực;

b. Phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện cho khách hàng trong cùng một nhóm;

c. Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần chi phối của nhà máy điện, lưới điện phân phối, đơn vị bán buôn điện hoặc đơn vị bản lẻ điện.

17. Thay đổi trong quản lý, vận hành lưới điện truyền tải trong phạm vi hoạt động của Giấy phép

Công ty……… phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a. Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động quản lý, vận hành lưới điện truyền tải của Công ty;

b. Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

 

PHỤ LỤC 5

CÁC ĐIỀU KHOẢN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện và phân phối điện

Công ty……… phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với hệ thống truyền tải và phân phối điện.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Công ty………hoạt động truyền tải điện trong phạm vi của Giấy phép này phải tuân thủ các quy định về đấu nối kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện

a. Công ty……… phải thực hiện các hướng dẫn điều độ và quản lý phụ tải, giảm và sa thải phụ tải được đơn vị Điều độ hệ thống điện quy định ban hành trong quá trình quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện;

b. Công ty……… phải tuân theo sự chỉ huy phối hợp vận hành và bảo dưỡng của đơn vị Điều độ hệ thống điện, phù hợp với quy định về lưới điện trong quá trình vận hành hệ thống điện truyền tải;

c. Công ty……… phải phối hợp và hỗ trợ đơn vị Điều độ hệ thống điện xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện.

d. Công ty……… phải cung cấp thông tin cho Cục Điều tiết điện lực và đơn vị Điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện quốc gia, thị trường điện cạnh tranh và quản lý giao dịch trên thị trường điện lực.

4. Ngừng, giảm mức truyền tải điện

Trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện, Công ty……… phải tuân thủ quy định về ngừng giảm mức truyền tải điện phù hợp với các quy định về lưới điện truyền tải, quy định về lưới điện phân phối, quy định về thị trường điện, quy trình điều độ hệ thống điện.

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty……… phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với hệ thống truyền tải điện, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty……… có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải đến khách hàng sử dụng dịch vụ truyền tải điện theo quy định của Luật điện lực.

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

Công ty……… có trách nhiệm tuân thủ các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh theo từng cấp độ.

 

PHỤ LỤC 6

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty……… phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo quy địn;

b. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết phải nộp, Công ty……… phải nộp đầy đủ phí điều tiết cho Cục Điều tiết điện lực đối với hoạt động được cấp phép theo mức và thời hạn được Bộ Công thương hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c. Trường hợp Công ty……… không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

Công ty……… sẽ phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty……… có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a. Những thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện và tình trạng vận hành của các thiết bị truyền tải điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền;

b. Công ty……… phải thông báo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực sau khi xảy ra những sự cố trên lưới truyền tải trong những trường hợp sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện làm ảnh hưởng tới các hoạt động phát điện, bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện;

- Thiếu điện đáng kể cho lưới truyền tải hoặc thiết bị điện của đơn vị sử dụng lưới truyền tải;

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng của con người;

- Công ty……… phải báo cáo cho đơn vị Điều độ hệ thống điện, Cục Điều tiết điện lực kế hoạch để khắc phục hậu quả của những sự cố đó.

c. Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động truyền tải điện cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau.

4. Kiểm tra và thanh tra

a. Công ty……… phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị truyền tải điện, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b. Công ty……… phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động truyền tải điện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt

a. Trong trường hợp Công ty……… có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép;

b. Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuât giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty:

- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ.

c. Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty……… có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu  trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty……… với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng đã ký. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tùy theo tính chất của sự việc.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a. Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty………:

- Các trường hợp được quy định tại mục 17 Phụ lục IV của Giấy phép này;

- Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty;

- Công ty……… đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

b. Sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực vì mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội và phúc lợi công cộng./.

 

MẪU PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số ……./GP-……. ngày … tháng … năm …. của………… )

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY        

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép          

2. Thời hạn của giấy phép         

3. Phạm vi hoạt động     

PHỤ LỤC 2. QUYỀN CỦA CÔNG TY      

PHỤ LỤC 3. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY  

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật   

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép  

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng           

4. Đào tạo và sử dụng lao động  

PHỤ LỤC 5. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP   

1. Trả phí và lệ phí giấy phép      

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ        

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra 

5. Hình thức xử phạt     

6. Thu hồi giấy phép      

7. Gia hạn giấy phép     

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC CHO CÔNG TY ………

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty...... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

a) Lĩnh vực 1…...

b) Lĩnh vực 2…...

c)….

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực cấp cho Công ty...... có thời hạn mười năm (10) và có hiệu lực từ ngày.....tháng......năm ......

3. Phạm vi hoạt động

Công ty ……. được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

 

PHỤ LỤC 2

QUYỀN CỦA CÔNG TY –…………………

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép ghi tại Phụ lục 1 của Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép hoạt động.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

5. Đề nghị Cục Điều tiết điện lực sửa đổi hoặc bổ sung giấy phép hoạt động điện lực khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

 

PHỤ LỤC 3

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY –…………………..

1. Áp dụng các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam quy định cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng quy phạm và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

2. Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để thực hiện các hoạt động tư vấn được cấp phép hoạt động; hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Chủ nhiệm dự án thiết kế và chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính trong các dự án, công trình do Công ty thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế chính thức dài hạn của Công ty đảm nhiệm.

5. Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, Công ty ………..phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt của Công ty (Hội đồng quản trị, giám đốc, các phó giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ đồ tổ chức của Công ty cho Cục Điều tiết điện lực.

6. Phải tuân thủ tất cả các điều kiện trong Giấy phép này và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty.......................... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty……………..phải duy trì sơ đồ tổ chức thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b) Công ty…………….. phải duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực tại Phụ lục 1 của Giấy phép này theo đúng hướng dẫn tại Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty…………….. phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b) Công ty –……………. được phép sử dụng các công nghệ kỹ thuật, thiết bị, phần mềm tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để tham gia hoạt động các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty...... phải thực hiện những điều kiện về sử dụng lao động theo quy định.

b) Công ty........ phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

c) Công ty –………. được quyền đào tạo và tuyển dụng thêm lao động theo yêu cầu quy mô hoạt động hoặc bổ sung cho lực lượng lao động còn thiếu.

 

PHỤ LỤC 5

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty ……………..phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo đúng quy định.

b) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

Công ty………………….phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Hàng năm Công ty……………………phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực về các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty.......................... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động.

b) Công ty.......................... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt

a) Trường hợp Công ty …………có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty.......................... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty..........................:

- Công ty.......................... phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa các vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực;

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm;

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ................ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Công ty…………. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định trong hoạt động điện lực.

7. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất sáu (06) tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép, Công ty...... phải có đơn đề nghị gia hạn giấy phép để trình Cục Điều tiết điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty duy trì đủ các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./.

 

MẪU PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số …/GP-….ngày… tháng…. năm… của….. …)

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC.......................................

1. Hoạt động bán buôn điện       

2. Thời hạn của giấy phép         

3. Phạm vi hoạt động     

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY  

1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực         

2. Kinh doanh trong phạm vi cho phép     

3. Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực 

4. Báo cáo khi có những thay đổi           

PHỤ LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY....... TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại           

2. Các quyền của đơn vị bán buôn điện được quy định tại Luật Điện lực   

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP  

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật   

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép  

3. Đào tạo và sử dụng lao động

4. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại      

6. Hạch toán tài chính   

6. Báo cáo tài chính      

7. Giá điện và phí          

8. Các hành vi bị cấm    

9. Thay đổi trong quản lý hoạt động bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép 

PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định lưới điện    

2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng     

3. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm     

4. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh        

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP   

1. Trả phí và lệ phí giấy phép      

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ  

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra

5. Hình thức xử phạt     

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại      

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép   

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động bán buôn điện

a) Công ty................. được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép này.

b) Công ty................. được phép bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy phép phân phối và bán lẻ điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực.

c) Công ty................. được phép sử dụng các phương tiên, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của Luật Điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn mười (10) năm và có hiệu lực từ ngày….. tháng….. năm.......

3. Phạm vi hoạt động

a) Công ty................. được phép hoạt động kinh doanh bán buôn điện đến cấp điện áp 500kV trong toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Công ty................. là đơn vị duy nhất được phép hoạt động kinh doanh bán buôn điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép trong suốt thời gian Thị trường phát điện cạnh tranh hoạt động.

 

PHỤ LỤC 2

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY………….

1. Tuân thủ các quy định của Luật Điện lực

a) Công ty.................. phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Điện lực khi hoạt động bán buôn điện.

b) Công ty.................. phải tuân thủ các điều kiện được quy định tại Giấy phép này.

c) Công ty....... phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Công ty....... phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ việc tính toán và đánh giá phát triển thị trường điện lực.

2. Kinh doanh trong phạm vi cho phép

a) Trong phạm vi hoạt động được cấp phép hoạt động bán buôn điện, tuỳ theo mức độ sẵn sàng của các nguồn điện, Công ty................. phải bán điện cho khách hàng mua điện phù hợp với các quy định về lưới điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định về thị trường điện và các điều kiện trong Giấy phép này.

b) Công ty................. phải mua đủ điện từ các nhà máy điện và từ những nguồn điện hợp pháp khác để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải dự kiến của khách hàng mua điện.

c) Công ty................. phải mua điện từ các nhà máy điện và từ những nguồn điện hợp pháp khác với mức giá hợp lý tối thiểu trừ khi Công ty buộc phải tuân theo chính sách nhà nước về năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và an toàn cung cấp điện.

d) Khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và Cục Điều tiết điện lực, Công ty................. không được phép tham gia vào những hoạt động điện lực khác không liên quan tới lĩnh vực hoạt động bán buôn điện được cấp phép trong Giấy phép này. Trong trường hợp này Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này cũng như các quy định của pháp luật.

3. Tuân thủ các quy định của thị trường điện lực

a) Công ty................. phải tham gia thị trường theo các cấp độ phát triển của thị trường điện lực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 và tuân thủ các quy định, quy tắc của thị trường điện lực.

b) Công ty................. phải sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu do Bộ Công Thương ban hành khi ký hợp đồng với khách hàng mua điên.

4. Báo cáo khi có những thay đổi

Công ty....... phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), sơ đồ tổ chức của Công ty.

 

PHỤ LỤC 3

QUYỀN CỦA CÔNG TY............. TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

Công ty có các quyền sau đây:

a) Mua điện từ các nhà máy điện và những nguồn điện hợp pháp khác theo hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện lực;

b) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân có giấy phép phân phối và bán lẻ điện phù hợp với các cấp độ của thị trường điện lực;

c) Tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động bán buôn điện, phù hợp các điều kiện của Giấy phép này;

d) Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truyền tải và phân phối điện để thực hiện hoạt động bán buôn điện.

2. Các quyền của đơn vị bán buôn điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động bán buôn điện được ghi trong Giấy phép này.

b) Bán buôn điện cho khách hàng mua buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép này.

c) Mua điện trực tiếp của đơn vị phát điện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc mua điện giao ngay trên thị trường điện lực.

d) Định giá bán buôn điện trong khung gia bán buôn điện đã được duyệt để cạnh tranh mua, bán điện trên thị trường điện lực.

đ) Sử dụng dịch vụ truyền tải, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực.

e) Được vào khu vực quản lý của bên mua và bán điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ và liên hệ với khách hàng. Công ty................. phải chịu trách nhiệm khi gây ra thiệt hại trong khi vào khu vực quản lý của khách hàng.

f) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động bán buôn điện.

g) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động bán buôn điện.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty................. thực hiện hoạt động bán buôn điện phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty................. phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện trong suốt thời hạn Giấy phép có hiệu lực.

3. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty................. phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động bán buôn điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

4. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty.................. phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực và Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực.

6. Hạch toán tài chính

Công ty................. có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động bán buôn điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty.................. phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, tiêu chuẩn kế toán Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

9. Báo cáo tài chính

a) Công ty....... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động bán điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thưc hiện.

b) Công ty....... phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động bán điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:

- Báo cáo thu, chi, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động bán điện;

- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

10. Giá điện và phí

a) Công ty....... phải thực hiện giá bán buôn điện được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

b) Công ty....... có trách nhiệm xây dựng giá bán buôn điện theo nguyên tắc và phương pháp tính trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

c) Trong trường hợp Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến giá, phí của hoạt động bán buôn điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực.

d) Giá bán buôn điện được thực hiện theo Hợp đồng đã được ký và được điều chỉnh phù hợp với quy định của Thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ phát triển.

đ) Công ty....... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không gây nhầm lẫn về giá bán buôn điện và phí cho các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Các hành vi bị cấm

Công ty..... không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực.

b) Phân biệt đối xử trong việc bán buôn điện cho khách hàng trong cùng một nhóm.

c) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần chi phối của nhà máy điện, lưới điện phân phối hoặc đơn vị bán lẻ điện.

13. Thay đổi trong quản lý hoạt động bán buôn điện trong phạm vi hoạt động của Giấy phép

Công ty............ phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tồ ngành điện có liên quan tới hoạt động bán buôn điện của Công ty.

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

c) Bán, sang tên hay nhượng quyền sở hữu kinh doanh bán buôn điện.

 

PHỤ LỤC 5

CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định lưới điện

Khi tham gia hoạt động bán buôn điện theo các điều kiện của Giấy phép này, Công ty................. phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với lưới điện.

2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng

Công ty................. có trách nhiệm đảm bảo bán điện theo đúng chất lượng đã ghi trong hợp đồng.

3. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty................. phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với hệ thống điện, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

Công ty................. có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

 

PHỤ LỤC 6

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty....... phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết phải nộp, Công ty...... phải nộp đầy đủ phí điều tiết cho Cục Điều điều tiết điện lực đối với hoạt động được cấp phép theo mức và thời hạn được Bộ Công Thương hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Trường hợp Công ty...... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

Công ty................. sẽ phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty..............có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới khả năng cung cấp điện và nhu cầu phụ tải theo yêu cầu của Điều độ hệ thống điện, Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phục vụ công tác quản lý và giám sát hoạt động của thị trường điện.

b) Báo cáo hàng năm tổng kết hoạt động bán buôn điện trong từng giai đoạn phù hợp với các điều kiện của Giấy phép này cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty............ phải sẵn sàng báo cáo về sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này.

b) Công ty............ phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động bán buôn điện theo đúng quy định của pháp luật..

5. Hình thức xử phạt

a) Trong trường hợp Công ty........có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty:

- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty................ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.................. với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thoả thuận giữa các bên tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tuỳ theo tính chất của sự việc..

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Các trường hợp được quy định tại khoản 13 Phụ lục IV của Giấy phép này;

b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty;

c) Công ty............... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này./.

 

MẪU PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI ĐIỆN VÀ BÁN LẺ ĐIỆN
(ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số ……../GP-…… ngày …… tháng …… năm …… của ……)

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động kinh doanh phân phối và bán lẻ điện

2. Thời hạn của giấy phép.

3. Phạm vi hoạt động

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ………………

1. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện phân phối

2. Cung cấp dịch vụ phân phối và bán lẻ điện

3. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

4. Vận hành và bảo dưỡng

5. Xây dựng, cải tạo lưới điện phân phối

6. Báo cáo khi có những thay đổi

PHỤ LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY …………. TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

2. Các quyền của đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện được quy định tại Luật điện lực

3. Quyền ngừng cung cấp điện

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

4. Bảo vệ môi trường

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

6. Đào tạo và sử dụng lao động

7. Tiết kiệm điện trong hoạt động kinh doanh phân phối điện

8. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

9. Hạch toán tài chính

10. Báo cáo tài chính

11. Đầu tư xây dựng lưới điện phân phối

12. Sử dụng đất

13. Các giao dịch mua bán điện

14. Giá phân phối điện và giá bán điện

15. Các hành vi bị cấm

16. Thay đổi trong quản lý lưới điện phân phối trong phạm vi hoạt động của Giấy phép.

PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện và phân phối điện

2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra

5. Hình thức xử phạt

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

8. Thu hồi giấy phép

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động kinh doanh phân phối và bán lẻ điện

a) Công ty …………. được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực kinh doanh phân phối và bán lẻ điện trong phạm vi hoạt động của giấy phép được quy định tại mục 3 Phụ lục 1;

b) Công ty …………. được phép sử dụng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng lưới điện phân phối phù hợp với các điều kiện quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời hạn của giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực này có thời hạn mười (10) năm và có hiệu lực từ ngày ……. tháng …… năm ……

3. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ……… được phép hoạt động kinh doanh phân phối và bán lẻ điện ở cấp điện áp …… kV …… theo đúng bản đồ ranh giới lưới điện phân phối của Công ty trong Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động điện lực;

b) Công ty …….. là đơn vị được phép hoạt động phân phối điện và bán lẻ điện trong phạm vi được quy định tại khoản 2 Phụ lục 1 của Giấy phép này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Bộ Công thương hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động phân phối điện và bán lẻ điện trên phạm vi địa bàn hoạt động của Công ty ……………

 

PHỤ LỤC 2

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ………………..

1. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện phân phối

a) Công ty ………… phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện phân phối trong phạm vi địa lý được cấp phép hoạt động phân phối và bán lẻ điện đáp ứng được nhu cầu điện theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt;

b) Công ty ………. phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu phát triển ngoài quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt phải đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch;

c) Công ty ……….. phải cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu, để phục vụ việc tính toán và đánh giá quy hoạch phát triển điện lực địa phương;

d) Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, Công ty …….. phải trình Cục Điều tiết điện lực và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm.

2. Cung cấp dịch vụ phân phối và bán lẻ điện

a) Trong phạm vi được cấp phép hoạt động phân phối điện và bán lẻ điện, Công ty ……… phải cung cấp dịch vụ phân phối và bán điện cho khách hàng sử dụng điện có đấu nối trực tiếp với lưới điện phân phối của Công ty và cho những khách hàng không có đơn vị cung cấp dịch vụ phân phối điện nào khác, phù hợp với quy định về lưới điện phân phối, tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện quy định trong Giấy phép này;

b) Trong phạm vi được cấp phép hoạt động phân phối và bán lẻ điện, Công ty …………. phải liên kết lưới điện phân phối của Công ty với khách hàng sử dụng điện, các đơn vị phát điện đấu nối vào lưới điện phân phối trong khu vực (bao gồm cả những nhà máy điện hiện có và những nhà máy điện mới), lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối của các đơn vị điện lực khác được phép hoạt động;

c) Khi khách hàng sử dụng điện trong phạm vi hoạt động phân phối và bán lẻ điện của Công ty ………. có yêu cầu về cung cấp điện, Công ty phải thực hiện bán điện cho khách hàng sử dụng điện trừ trường hợp lưới được phân phối bị quá tải hoặc chưa có lưới điện có xác nhận của Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan được ủy quyền.

3. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

Trong phạm vi hoạt động phân phối và bán lẻ điện được cấp phép, Công ty ……… phải cung cấp dịch vụ phân phối và bán lẻ điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

4. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty …….. phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phân phối điện trong phạm vi được cấp phép hoạt động đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho lưới điện phân phối;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng hệ thống phân phối điện phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký được đơn vị Điều độ hệ thống điện thỏa thuận.

5. Xây dựng, cải tạo lưới điện phân phối

Công ty ……. có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp phân phối điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

6. Báo cáo khi có những thay đổi

Công ty ……………. phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng), sơ đồ tổ chức của Công ty.

 

PHỤ LỤC 3

QUYỀN CỦA CÔNG TY ……….. TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

a) Công ty ………. được phép phân phối và bán lẻ điện cho những tổ chức, cá nhân được phép mua điện và khách hàng sử dụng điện;

b) Công ty ………….. có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phân phối điện, phù hợp các nội dung và điều kiện khác của Giấy phép này;

c) Công ty ……….. không được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phân phối điện khi chưa được Cục Điều tiết điện lực cho phép.

2. Các quyền của đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện được quy định tại Luật điện lực

a) Hoạt động phân phối điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho khách hàng sử dụng điện trong phạm vi được cấp phép hoạt động;

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phân phối điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phân phối điện;

đ) Công ty ………. được phép vào khu vực quản lý của khách hàng sử dụng điện để thực hiện việc khảo sát, thiết kế, thao tác, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị; kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng theo quy định của pháp luật.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty …………. có quyền tạm thời ngừng hoạt động một phần hay toàn bộ hoạt động phân phối điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện, để bảo dưỡng sửa chữa và kiểm soát phụ tải theo lệnh của đơn vị Điều độ hệ thống điện. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ………. phải tuân theo các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực, Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty …………… phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động điện lực hoạt động phân phối và bán lẻ điện trong suốt thời hạn Giấy phép này có hiệu lực.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ………. phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phân phối điện;

b) Công ty ………… được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động phân phối điện. Khi có những thay đổi công nghệ và các thiết bị chính của hệ thống phân phối điện phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực

4. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ………. phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động phân phối điện;

b) Công ty ………… phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện của lưới điện phân phối không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng.

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo thiết kế được duyệt.

Công ty ……….. phải đảm bảo xây dựng và duy trì điều kiện của hệ thống lưới điện phân phối trong phạm vi quản lý đã được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

6. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ……… phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phân phối điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

7. Tiết kiệm điện trong hoạt động kinh doanh phân phối điện.

Công ty ……….. phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong kinh doanh phân phối điện thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phân phối điện để chống lãng phí và giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật điện lực và Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty ………. phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật điện lực và Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ……….. có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động phân phối và bán lẻ điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phân phối và bán lẻ điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính

a) Công ty ………. có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phân phối và bán lẻ điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện.

b) Công ty …………. phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động phân phối và bán lẻ điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:

- Báo cáo lãi, lỗ và chi phí khấu hao, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động phân phối điện;

- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

11. Đầu tư xây dựng lưới điện phân phối

a) Công ty ……….. chỉ được đầu tư xây dựng các dự án lưới điện phân phối mới có trong quy hoạch phát triển điện lực đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Công ty ……. phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực địa phương cho từng giai đoạn theo quy định của Luật điện lực;

12. Sử dụng đất

Công ty ……… phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới điện phân phối

13. Các giao dịch mua bán điện

Công ty ………. chỉ được phép mua điện từ các đơn vị điện lực đã được cấp phép hoạt động bán điện.

14. Giá phân phối điện và giá bán điện

a) Công ty …………. phải thực hiện giá bán điện theo biểu giá bán lẻ điện được Thủ tướng Chính phủ ban hành;

b) Công ty …….. có trách nhiệm xây dựng giá phân phối điện và các dịch vụ có liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính biểu giá đã được quy định trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định.

c) Trong trường hợp Công ty có đề xuất thay đổi liên quan đến biểu giá, phí của hoạt động phân phối điện hoặc của các dịch vụ khác liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực;

d) Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện được ký giữa Công ty ……. và khách hàng mua điện và được điều chỉnh phù hợp với quy định của Thị trường điện lực cạnh tranh ở từng cấp độ phát triển nhưng không được ngoài khung giá được ban hành;

đ) Công ty ……… phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác không gây nhầm lẫn về biểu giá điện và phí cho hoạt động phân phối điện cũng như các dịch vụ khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

15. Các hành vi bị cấm

Công ty …… không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật điện lực;

b) Phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ phân phối điện và bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong cùng một nhóm khách hàng;

c) Hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh khi được tham gia thị trường điện lực.

16. Thay đổi trong quản lý lưới điện phân phối trong phạm vi hoạt động của Giấy phép

Công ty ………… phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động quản lý kinh doanh phân phối và bán lẻ của Công ty;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty;

c) Thanh lý, bán, cho thuê, sang tên hay nhượng quyền sở hữu kinh doanh phân phối điện và bán lẻ điện trong khu vực trong phạm vi hoạt động cho phép của Giấy phép này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác Công ty bao gồm cả những đơn vị thành viên thuộc Công ty;

d) Chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để tổ chức, cá nhân này có thể nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

 

PHỤ LỤC 5

CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện và phân phối điện

Công ty ……….. phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với hệ thống truyền tải và phân phối điện

2. Đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp điện cho khách hàng

Công ty ……… có trách nhiệm phải đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng sử dụng điện trong phạm vi hoạt động phân phối và bán lẻ điện tuân theo Điều 41 của Luật điện lực và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị Điều độ hệ thống điện

Công ty ……….. phải thực hiện các hướng dẫn điều độ và quản lý phụ tải, giảm và sa thải phụ tải được đơn vị Điều độ hệ thống điện quy định trong quá trình quản lý vận hành hệ thống điện phân phối.

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống phân phối điện, Công ty ………. phải tuân thủ quy định về ngừng giảm mức phân phối điện phù hợp với các quy định về lưới điện truyền tải, quy định về lưới điện phân phối, quy định về thị trường điện, quy trình điều độ hệ thống điện và phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty …….. phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với hệ thống điện phân phối, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

6. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty ………. có trách nhiệm cung cấp điện đến khách hàng đảm bảo chất lượng điện năng tuân theo các quy định của Luật điện lực

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

Công ty …….. có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

 

PHỤ LỤC 6

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty …….. phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về phí điều tiết phải nộp, Công ty …….. phải nộp đầy đủ phí điều tiết cho Cục Điều tiết điện lực đối với các hoạt động được cấp phép theo mức và thời hạn được Bộ Công thương hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Trường hợp Công ty ………. không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật

2. Lưu trữ các tài liệu và hồ sơ

Công ty ………. phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời hạn ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ………. có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới khả năng cung cấp điện và tình trạng vận hành của các thiết bị phân phối điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền;

b) Báo cáo hàng tháng cho Cục Điều tiết điện lực về tình hình tăng trưởng phụ tải trong tháng, dự báo phụ tải của tháng kế tiếp và khả năng cung cấp điện cho khách hàng;

c) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động phân phối điện cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty …….. phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phân phối điện, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty …….. phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động phân phối điện theo đúng quy định của pháp luật

5. Hình thức xử phạt

a) Trong trường hợp Công ty ……… có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty……..

- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực.

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty …….. để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ……… có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty …… với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty………….:

- Các trường hợp được quy định tại khoản 16 Phụ lục IV của Giấy phép này;

- Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty;

- Công ty …….. đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

b) Sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực vì mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội và phúc lợi công cộng.

8. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ……….. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực phân phối và bán lẻ điện ……;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Hoạt động phân phối và bán lẻ điện của Công ty gây những hậu quả xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và an toàn cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia.

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định trong hoạt động điện lực và tham gia thị trường điện lực.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty …… vẫn phải tiếp tục hoạt động phân phối điện trong khoảng thời gian được Cục Điều tiết điện lực cho phép tại thời điểm thu hồi giấy phép nhằm đảm bảo về cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống truyền tải và phân phối điện và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Toàn bộ tiền bán điện sẽ bị giữ lại tại tài khoản của bên mua điện theo thông báo của Cục Điều tiết điện lực và chỉ được hoàn trả sau khi Công ty …….. đã thực hiện đầy đủ các biện pháp sửa đổi, bổ sung và khôi phục các điều kiện đăng ký cấp phép và được cấp phép lại./.

 

PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN TỪ 3MW TRỞ LÊN
(ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số ……../GP-…… ngày…… tháng ……. năm ……. của ……..)

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động phát điện

2. Các đặc tính chính của Nhà máy điện

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

1. Tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định có liên quan

2. Tuân thủ các quy định, quy tắc của thị trường điện lực

3. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

4. Vận hành và bảo dưỡng

5. Báo cáo khi có những thay đổi

PHỤ LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY …….. TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

2. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật điện lực

3. Quyền ngừng cung cấp điện

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

4. Bảo vệ môi trường

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

7. Đào tạo và sử dụng lao động

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

9. Hạch toán tài chính

10. Báo cáo tài chính

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

12. Sử dụng đất

13. Hội đồng mua bán điện

14. Giá điện

15. Các dịch vụ phụ trợ

16. Đảm bảo cung cấp điện

17. Các hành vi bị cấm

18. Thay đổi trong quản lý của Nhà máy điện

PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện

2. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

6. Tuân thủ lệnh sắp xếp của người vận hành

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra

5. Hình thức xử phạt

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

7. Sửa đổi giấy phép

8. Thu hồi giấy phép

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động phát điện

a) Công ty ………… được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực: Quản lý vận hành nhà máy điện …. công suất lắp đặt ……. MW;

b) Công ty ………….. được phép bán điện phát từ Nhà máy điện …….. vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện có giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy điện ….

a) Công suất lắp đặt của Nhà máy:

b) Tuốc bin máy phát:

- Chủng loại:

- Số tổ máy:

- Công suất định mức:

- Cột nước tính toán:

- Số vòng quay định mức:

- Số vòng quay lồng:

c) Máy phát điện:

- Loại:

- Số tổ máy:

- Công suất định mức: P =

- Điện áp định mức đầu cực máy phát:

- Tần số: 50Hz;

- Hệ số công suất định mức Cosφ =

- Công suất lắp máy (Nlm):

- Công suất đảm bảo: Nđb =

- Điện lượng bình quân hàng năm của nhà máy (E0):

d) Máy biến áp chính:

- Loại:

- Số lượng:

- Công suất định mức:

- Tỷ số điện áp định mức:

- Sơ đồ đấu dây:

- Điện áp ngắn mạch:

đ) Trạm phân phối điện ngoài trời:

- Loại: …….;

- Điện áp: …..kV;

e) Nguồn nước sử dụng:

Công ty…………. chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát nhà máy điện… theo Giấy phép sử dụng tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

f) Đấu nối vào hệ thống điện

Nhà máy điện …. được đấu nối vào hệ thống điện theo thỏa thuận trong hợp đồng đấu nối đã được ký kết với đơn vị quản lý lưới và phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện về đấu nối theo quy định.

g) Yêu cầu về môi trường và xã hội:

Công ty ……… phải bảo đảm Nhà máy điện …… thực hiện đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đã đăng ký và được cơ quan quản lý về môi trường phê chuẩn.

 

PHỤ LỤC 2

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY…………..

1. Tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định có liên quan

a) Công ty ……….. tham gia hoạt động phát điện có nghĩa vụ:

- Tuân thủ tất cả các quy trình, quy phạm, quy định về vận hành nhà máy điện, lưới điện và các tiêu chuẩn ngành khác có liên quan;

- Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký.

- Ngừng hoặc giảm cung cấp điện trong trường hợp có nguy cơ đe doạ tính mạng con người và an toàn của trang thiết bị nếu không có giải pháp khác.

- Thông báo ngay cho đơn vị Điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện;

- Xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất khi có sự cố trong nhà máy;

- Báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của Điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực và Cục Điều tiết điện lực;

- Thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện theo các tiêu chuẩn được phép áp dụng.

b) Đối với các dịch vụ liên quan khác trong hoạt động phát điện, Công ty ……. có trách nhiệm thực hiện theo đúng hợp đồng mua bán điện được ký kết.

c) Công ty ……….. phải tuân thủ tất cả các điều kiện được quy định trong Giấy phép này.

2. Tuân thủ các quy định, quy tắc của thị trường điện lực

a) Công ty ……… phải đảm bảo Nhà máy điện …… tham gia thị trường điện theo các cấp độ thị trường điện lực khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực và tuân thủ các quy định, quy tắc của thị trường điện lực;

b) Khi thực hiện thoả thuận kinh doanh hoặc hợp đồng đối với các đơn vị điện lực khác trong hoạt động phát điện, Nhà máy điện ….. phải chịu sự điều tiết của Cục Điều tiết điện lực với các nội dung được điều chỉnh để hạn chế khả năng lạm dụng hoặc dẫn đến tình trạng độc quyền trong thị trường điện lực.

3. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy điện ……… phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo điều độ vận hành của đơn vị Điều độ hệ thống điện.

4. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ……… phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy điện ……. đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho nguồn điện và lưới điện;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành đã được đơn vị Điều độ hệ thống điện ban hành.

5. Báo cáo khi có những thay đổi

Công ty ………… phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, các phó giám đốc), sơ đồ tổ chức của Công ty hoặc Nhà máy điện…..

 

PHỤ LỤC 3

QUYỀN CỦA CÔNG TY …….. TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

a) Công ty ……… được phép bán điện của Nhà máy điện ….. cho tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực;

b) Công ty …… có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện của Nhà máy điện ….., phù hợp các nội dung và điều kiện khác của Giấy phép này.

c) Công ty ………. không được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy điện ….. khi chưa được Cục Điều tiết điện lực cho phép

2. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực;

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện;

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy điện ……. có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện để bảo dưỡng sửa chữa và kiểm soát phụ tải theo lệnh của đơn vị điều độ hệ thống điện. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ……. phải tuân theo các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty………. có trách nhiệm phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động điện lực hoạt động phát điện Nhà máy điện …. trong suốt thời hạn Giấy phép này có hiệu lực.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy điện …….. phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện;

b) Nhà máy điện ……. được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với ……. Tổ máy của nhà máy như mô tả tại mục 2 Phụ lục I của Giấy phép này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy điện ….., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Điều tiết điện lực.

4. Bảo vệ môi trường

a) Nhà máy điện …….. phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy sao cho không được gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng.

b) Nhà máy điện…. phải thực hiện đầy dủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động phát điện.

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ……… phải đảm bảo Nhà máy điện …… được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

a) Nhà máy điện ……. phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện;

b) Nhà máy điện ……… phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khoẻ cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ….. phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy điện ….. phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật điện lực và Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ………. có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy điện …… tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính

a) Công ty …….. có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy điện …….. do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện.

b) Công ty ……. phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện Nhà máy điện ……. cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:

- Báo cáo lãi, lỗ và chi phí khấu hao, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động phát điện;

- Những thông tin khác do Cục Điều tiết điện lực yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty …….. chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Công ty …….. phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan có thẩm quyền phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực địa phương và quốc gia cho từng giai đoạn theo quy định của Luật điện lực

12. Sử dụng đất

Công ty ….. phải quản lý và sử dụng đất của Nhà máy điện … theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư.

13. Hợp đồng mua bán điện

Công ty …… có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

14. Giá điện

a) Công ty …. có trách nhiệm xây dựng biểu giá phát điện theo đúng quy định về phương pháp lập giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Giá mua bán điện

- Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký nhưng không được ngoài khung giá phát điện do Bộ Công thương ban hành.

- Giá mua bán điện giao ngay hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực do đơn vị điều hành giao dịch thị trường công bố.

c) Trong trường hợp Công ty …….. có đề xuất liên quan đến biểu giá, phí, của hoạt động phát điện hoặc của các dịch vụ khác có liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh giải thích trình Cục Điều tiết điện lực

15. Các dịch vụ phụ trợ

Nhà máy điện ………. có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phụ trợ và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ vận hành hệ thống điện tin cậy theo Hợp đồng mua bán điện đã ký và những quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ do Bộ Công thương ban hành như Quy định lưới điện truyền tải, Quy định lưới điện phân phối, Quy định đấu nối, Quy định đo đếm và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

16. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy điện ….. có trách nhiệm phải đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Giấy phép này.

b) Công suất của Nhà máy điện ……. như sau:

- Công suất lắp máy (Nlm):

- Công suất đảm bảo: Nđb

- Điện lượng bình quân hàng năm của nhà máy (E0):

17. Các hành vi bị cấm

Công ty …….. không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi được quy định tại Điều 7 Luật điện lực;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phần chi phối của một hay nhiều hệ thống phân phối điện và các Công ty mua bán buôn điện trừ trường hợp được Cục Điều tiết điện lực cho phép;

c) Hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh khi được tham gia thị trường điện lực

18. Thay đổi trong quản lý của Nhà máy điện …….

Công ty …….. phải báo cáo và được sự đồng ý của Cục Điều tiết điện lực khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy điện …….. trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động phát điện Nhà máy điện……;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Nhà máy điện ……….;

c) Thanh lý, bán, cho thuê, sang tên, nhượng quyền sở hữu Nhà máy điện……  hoặc quyền kinh doanh phát điện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác Công ty ………. bao gồm cả những đơn vị thành viên thuộc Công ty;

d) Chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để tổ chức, cá nhân này có thể nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

 

PHỤ LỤC 5

CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định truyền tải điện

Nhà máy điện ……. phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với hệ thống truyền tải và phân phối điện.

2. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

a) Nhà máy điện …… được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng đường dây …. mạch….., từ trạm phân phối ngoài trời …….. kV của nhà máy điện …… đến..............., tiết diện dây ………., chiều dài ……….. km;

b) Nhà máy điện ….. phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006.

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện

Nhà máy điện … phải thực hiện các hướng dẫn điều độ và quản lý phụ tải, giảm và sa thải phụ tải được đơn vị Điều độ hệ thống điện quy định trong quy trình quản lý vận hành nhà máy điện.

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy điện ….. phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Nhà máy điện ……. phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với Nhà máy điện …….., các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện tại các quy định về đo đếm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

6. Tuân thủ lệnh sắp xếp của người vận hành

Nhà máy điện …. có trách nhiệm phối hợp với đơn vị Điều độ hệ thống điện để triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống truyền tải, phân phối điện.

7. Tuân theo các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

Nhà máy điện ….. có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc của thị trường điện lực cạnh tranh.

 

PHỤ LỤC 6

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty ………. phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Cục Điều tiết điện lực về số phí điều tiết phải nộp, Công ty …….. phải nộp đầy đủ phí điều tiết cho Cục Điều tiết điện lực đối với các hoạt động được cấp phép theo mức và thời hạn được Bộ Công thương hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Trường hợp Công ty …… không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép, phí điều tiết hàng năm thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

Công ty …….. phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ……… có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin về Nhà máy điện ….. như sau:

a) Báo cáo tổng kết hoạt động phát điện hàng năm trong từng giai đoạn phù hợp với các nội dung của Giấy phép này cho Cục Điều tiết điện lực trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;

b) Những thông tin liên quan tới khả năng phát điện, công suất dự trữ và tình trạng vận hành các thiết bị phát điện theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và các cơ quan liên quan khác để phục vụ công tác quản lý và giám sát hoạt động của thị trường điện.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Nhà máy điện ……… phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Nhà máy điện …….. phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra …. theo quy định của pháp luật.

5. Hình thức xử phạt

a) Trường hợp Nhà máy điện …… có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ……… phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy điện ………..:

- Nhà máy …………. phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực.

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy điện ………. để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy điện ………. có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện ……. với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Sửa đổi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của Nhà máy điện ……… được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ……… trong các trường hợp sau:

a) Các trường hợp được quy định tại mục 18 Phụ lục IV của Giấy phép này;

b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty ………, Nhà máy điện ………;

c) Có sự thay đổi về kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động phát điện của Nhà máy điện …………..;

d) Công ty …………. đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

8. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy điện …………….. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý vận hành Nhà máy điện…….;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Nhà máy hoạt động gây những hậu quả xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và an toàn cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia;

- Không thực hiện đúng các nghĩa vụ về nộp các loại phí được quy định trong hoạt động điện lực và tham gia thị trường điện lực;

- Có bằng chứng không muốn tiếp tục hoặc không đủ khả năng thực hiện những nghĩa vụ quy định trong giấy phép.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy điện ….. vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong khoảng thời gian được cơ quan cấp giấy phép cho phép tại thời điểm thu hồi giấy phép nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống truyền tải và phân phối điện và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Toàn bộ tiền bán điện sẽ bị giữ lại tại tài khoản của bên mua điện theo thông báo của cơ quan cấp phép và chỉ được hoàn trả sau khi Nhà máy điện ……….. đã thực hiện đầy đủ các biện pháp sửa đổi, bổ sung và khôi phục các điều kiện đăng ký cấp phép và được cấp phép lại./.

 

PHỤ LỤC

GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN DƯỚI 3MW
(ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động điện lực số ………./GP-……………. ngày …….. tháng ……… năm 2008 của ………..)

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động phát điện

2. Các đặc tính chính của Nhà máy điện …

PHỤ LỤC 2. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ……….

1. Tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định có liên quan

2. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

3. Vận hành và bảo dưỡng

4. Báo cáo khi có những thay đổi

PHỤ LỤC 3. QUYỀN CỦA CÔNG TY …… TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

2. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật điện lực

3. Quyền ngừng cung cấp điện

PHỤ LỤC 4. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

4. Bảo vệ môi trường

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

7. Đào tạo và sử dụng lao động

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

9. Hạch toán tài chính

10. Báo cáo tài chính

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

12. Sử dụng đất

13. Hợp đồng mua bán điện

14. Giá điện

15. Đảm bảo cung cấp điện

16. Các hành vi bị cấm

17. Thay đổi trong quản lý của Nhà máy điện …….

PHỤ LỤC 5. CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định phân phối điện

2. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

6. Tuân thủ lệnh sắp xếp của người vận hành.

PHỤ LỤC 6. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

4. Kiểm tra và thanh tra

5. Hình thức xử phạt

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

7. Sửa đổi giấy phép

8. Thu hồi giải quyết

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Hoạt động phát điện

a) Công ty …… được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực: Quản lý vận hành nhà máy điện ……….. công suất lắp đặt …. MW;

b) Công ty ………… được phép bán điện phát từ Nhà máy điện …… vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện có giấy phép hoạt động điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy điện ……

a) Công suất lắp đặt của Nhà máy:

b) Tuốc bin máy phát:

- Chủng loại:

- Số tổ máy:

- Công suất định mức:

- Số vòng quay định mức:

c) Máy phát điện:

- Loại:

- Số tổ máy:

- Công suất định mức: P =

- Điện áp định mức đầu cực máy phát:

- Tần số: 50Hz

- Hệ số công suất định mức Cosφ =

- Công suất lắp máy (Nlm):

- Công suất đảm bảo: Nđb =

- Điện lượng bình quân hàng năm của nhà máy (E0):

d) Máy biến áp chính:

- Loại:

- Số lượng:

- Công suất định mức:

- Tỷ số điện áp định mức:

- Sơ đồ đấu dây;

đ) Trạm phân phối điện ngoài trời:

- Loại …..;

- Điện áp ….kV;

e) Nguồn nước sử dụng:

Công ty ……. chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát nhà máy điện …. theo Giấy phép sử dụng tài nguyên nước đã được cơ quan có thẩm quyền cấp

f) Đấu nối vào hệ thống điện:

Nhà máy điện … được đấu nối vào hệ thống điện theo thỏa thuận trong hợp đồng đấu nối đã được ký kết với đơn vị quản lý lưới và phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện về đấu nối theo quy định.

g) Yêu cầu về môi trường và xã hội:

Công ty ……… phải bảo đảm Nhà máy điện …….. thực hiện đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đã đăng ký và được cơ quan quản lý về môi trường phê chuẩn.

 

PHỤ LỤC 2

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY …………….

1. Tuân thủ các quy trình, quy phạm và quy định có liên quan

a) Công ty ………. tham gia hoạt động phát điện có nghĩa vụ:

- Tuân thủ tất cả các quy trình, quy phạm, quy định về vận hành nhà máy điện, lưới điện và các tiêu chuẩn ngành khác có liên quan;

- Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện đã ký;

- Ngừng hoặc giảm cung cấp điện trong trường hợp có nguy cơ đe doạ tính mạng con người và an toàn của trang thiết bị nếu không có giải pháp khác;

- Thông báo ngay cho đơn vị Điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện;

- Xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất khi có sự cố trong nhà máy;

- Báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của Điều độ hệ thống điện, cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Thực hiện bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện theo các tiêu chuẩn được phép áp dụng.

b) Đối với các dịch vụ liên quan khác trong hoạt động phát điện, Công ty ……. có trách nhiệm thực hiện theo đúng hợp đồng mua bán điện được ký kết;

c) Công ty ………. phải tuân thủ tất cả các điều kiện được quy định trong Giấy phép này.

2. Đảm bảo cung cấp điện liên tục

Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy điện … phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo điều độ vận hành của đơn vị Điều độ hệ thống điện.

3. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty …….. phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy điện ……… đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho nguồn điện và lưới điện;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành đã được đơn vị Điều độ hệ thống điện ban hành.

4. Báo cáo khi có những thay đổi

Công ty ………. phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Công thương ……. để bổ sung hồ sơ lưu trữ khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, giám đốc, các phó giám đốc), sơ đồ tổ chức của Công ty hoặc Nhà máy điện …….

 

PHỤ LỤC 3

QUYỀN CỦA CÔNG TY ……. TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN

1. Quyền kinh doanh thương mại

a) Công ty ………. được phép bán điện của Nhà máy điện ……. cho tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực mua điện theo hợp đồng mua bán điện đã ký;

b) Công ty ……… có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện của Nhà máy điện ……, phù hợp các nội dung và điều kiện khác của Giấy phép này.

c) Công ty ……… không được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy điện ………. khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép.

2. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân có giấy phép hoạt động điện lực mua điện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký;

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy điện …….. có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện để bảo dưỡng sửa chữa và kiểm soát phụ tải theo lệnh của đơn vị điều độ hệ thống điện. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

 

PHỤ LỤC 4

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA GIẤY PHÉP

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ……… phải tuân theo các quy định của Luật điện lực, Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty …… có trách nhiệm phải duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động điện lực hoạt động phát điện Nhà máy điện …….. trong suốt thời hạn Giấy phép này có hiệu lực.

3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy điện ……… phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện;

b) Nhà máy điện ……. được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với …….. Tổ máy của nhà máy như mô tả tại mục 2 Phụ lục I của Giấy phép này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy điện……., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho Sở Công thương …….

4. Bảo vệ môi trường

a) Nhà máy điện …….. phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy sao cho không được gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Nhà máy điện ………. phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động phát điện.

5. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ……… phải đảm bảo Nhà máy điện …….. được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng.

a) Nhà máy điện ……. phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện;

b) Nhà máy điện …….. phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khoẻ cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ………. phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy điện …… phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật điện lực và Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

9. Hạch toán tài chính

Công ty …….. có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy điện …… tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính

a) Công ty ……… có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy điện ………. do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện.

b) Công ty ……….. phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện Nhà máy điện ……… cho Sở Công thương …….. trước ngày 30 tháng 6 năm sau, bao gồm:

- Báo cáo lãi, lỗ và chi phí khấu hao, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính, tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động phát điện;

- những thông tin khác do Sở Công thương …… yêu cầu theo các mẫu cụ thể.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty ………. chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

b) Công ty ……….. phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực địa phương và quốc gia cho từng giai đoạn theo quy định của Luật điện lực.

12. Sử dụng đất

Công ty …….. phải quản lý và sử dụng đất của Nhà máy điện …….. theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư

13. Hợp đồng mua bán điện

Công ty ……….. có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

14. Giá điện

Giá mua bán điện: Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký nhưng không được ngoài khung giá phát điện do Bộ Công thương ban hành.

15. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy điện ………. có trách nhiệm phải đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Giấy phép này;

b) Công suất của Nhà máy điện ……….. như sau:

- Công suất lắp máy (Nlm):

- Công suất đảm bảo (Nđb)

- Điện lượng bình quân hàng năm của nhà máy (E0):

16. Các hành vi bị cấm

Công ty ……… không được thực hiện các hành vi sau

a) Các hành vi được quy định tại Điều 7 Luật điện lực;

b) Trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phần chi phối của một hay nhiều hệ thống phân phối điện và các Công ty mua bán buôn điện trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép.

17. Thay đổi trong quản lý của Nhà máy điện……….

Công ty …….. phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cấp phép khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy điện …….. trong các trường hợp sau:

a) Thanh lý, bán, cho thuê, sang tên, nhượng quyền sở hữu Nhà máy điện ……… hoặc quyền kinh doanh phát điện cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác Công ty ……….. bao gồm cả những đơn vị thành viên thuộc Công ty;

b) Chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để tổ chức, cá nhân này có thể nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

 

PHỤ LỤC 5

CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định phân phối điện

Nhà máy điện ……. phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu của các quy định hiện hành đối với hệ thống phân phối điện.

2. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

a) Nhà máy điện ……… được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng đường dây ……. mạch ………, từ trạm phân phối ngoài trời ………kV của nhà máy điện ……. đến ……….., tiết diện dây ……….., chiều dài ………km;

b) Nhà máy điện ……… phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia do Bộ Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006.

3. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện

Nhà máy điện ……. phải thực hiện các hướng dẫn điều độ và quản lý phụ tải, giảm và sa thải phụ tải được đơn vị Điều độ hệ thống điện quy định trong quy trình quản lý vận hành nhà máy điện.

4. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy điện ………. phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng giảm mức cung cấp điện ban hành kèm theo Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

5. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Nhà máy điện …… phải tuân thủ quy định về đo đếm đối với Nhà máy điện ……, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện tại các quy định về đo đếm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

6. Tuân thủ lệnh sắp xếp của người vận hành

Nhà máy điện ……. có trách nhiệm phối hợp với đơn vị Điều độ hệ thống điện để triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống phân phối điện.

 

PHỤ LỤC 6

QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Trả phí và lệ phí giấy phép

a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, Công ty ……….. phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định;

b) Trường hợp Công ty ……… không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

Công ty ……. phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời gian ít nhất là năm (05) năm.

3. Các yêu cầu lập báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ……….. có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin về Nhà máy điện ……… như sau:

a) Báo cáo tổng kết hoạt động phát điện hàng năm trong từng giai đoạn phù hợp với các nội dung của Giấy phép này cho Sở Công thương …… trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;

b) Những thông tin liên quan tới khả năng phát điện, công suất dự trữ và tình trạng vận hành các thiết bị phát điện theo yêu cầu của Sở Công thương ……… và các cơ quan liên quan khác để phục vụ công tác quản lý và giám sát hoạt động.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Nhà máy điện ………. phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Nhà máy điện …………….. phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra ……… theo quy định của pháp luật

5. Hình thức xử phạt

a) Trường hợp Nhà máy điện …………….. có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty …………. phải có văn bản giải trình về việc vi phạm giấy phép;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy điện …………..;

- Nhà máy ………….. phải chấm dứt những hành vi vi phạm giấy phép hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực tại Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

- Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giấy phép hoạt động điện lực

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy điện ………. để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm hoặc tiếp tục vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy điện ………… có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật

6. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Nhà máy điện ……… với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng mua bán điện đã ký. Trường hợp các bên không thể thoả thuận được có thể trình Sở Công thương …… hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Sửa đổi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của Nhà máy điện ……… được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ………. trong các trường hợp sau:

a) Các trường hợp được quy định tại mục 17 Phụ lục IV của Giấy phép này;

b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty ………., Nhà máy điện ……….;

c) Có sự thay đổi về kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động phát điện của Nhà máy điện …………….;

d) Công ty ………. đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này;

8. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy điện …………. bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý vận hành Nhà máy điện ……;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Nhà máy hoạt động gây những hậu quả xấu ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng và an toàn cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia;

- Có bằng chứng không muốn tiếp tục hoặc không đủ khả năng thực hiện những nghĩa vụ quy định trong giấy phép.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy điện ……….. vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong khoảng thời gian được cơ quan cấp giấy phép cho phép tại thời điểm thu hồi giấy phép nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống phân phối điện và đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Toàn bộ tiền bán điện sẽ bị giữ lại tại tài khoản của bên mua điện theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chỉ được hoàn trả sau khi Nhà máy điện …….. đã thực hiện đầy đủ các biện pháp sửa đổi, bổ sung và khôi phục các điều kiện đăng ký cấp phép và được cấp phép lại./.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
---------

No: 15/2008/QD-BCT

Hanoi, July 01, 2008

 

DECISION

ON AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON CONDITIONS, ORDER AND PROCEDURES FOR GRANTING, AMENDING, SUPPLEMENTING, WITHDRAWAL AND MANAGEMENT OF USING THE ELECTRICITY OPERATION LICENSE ISSUED TOGETHER WITH THE DECISION No.32/2006/QD-BCN ON SEPTEMBER 09, 2006 OF THE MINISTER OF INDUSTRY

THE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Electricity Law dated December 3, 2004;

Pursuant to the Decree No. 189/2007/ND-CP of December 27, 2007 by the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Decree No. 105/2005/ND-CP of August 17, 2005 by the Government detailing and guiding the implementation of some articles of the Electricity Law;

Pursuant to the Decision No. 258/2005/QD-TTg on October 19, 2005 by the Prime Minister on establishing and regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Electricity Regulatory Authority of the Ministry of Industry;

At the request of the Director of Electricity Regulatory Authority,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amending and supplementing some articles of the Regulation on conditions, order and procedures for granting, amendment, supplement, withdrawal and management of the use of the electricity operation permit issued together with Decision No. 32/2006 / QD-BCN on September 6, 2006 by the Minister of Industry as follows:

1. Amending Clause 1, Article 3 as follows:

"1. Electricity operation permit are granted to organizations or individuals to perform one or more electricity operation fields: Electricity transmission, electricity distribution, electricity wholesale, electricity retail, electricity export/import and electricity professional consultancy. The permit for generating electricity shall be granted to organizations or individuals to perform the investment in construction and operation of power generation for each power plant project. "

2. Amending the Article 8, Article 9 and Article 10; and Clause 3 of Article 16 and Appendix 3a:

The phrase "an expert leading the main fields of expertise," "a consultant leading the main fields of expertise," "a consultant leading the main fields of expertise" and "a leading consultant are replaced with the phrase a consultant".

3. Supplementing Clause 1 of Article 11 as follows:

"1. To have a feasible project of investment in constructing power plant that is suitable to the approved power development plan.

Having technological equipment, means, establishments, architectural works in line with the approved technical design, and its construction, installation and test is satisfying current technical norms and standards.

4. Amending and supplementing Article 15 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organizations or individuals registering for operating electricity wholesale and electricity retail, besides the conditions prescribed in Article 7 of this Regulation, must also meet the following conditions:

1. Who directly manage the business of electricity wholesale and electricity retail must hold intermediate or higher degree in economics, finance or similar subjects and have worked in the field of purchasing and selling electricity at least five years.

2. Organizations or individuals engaged in the electricity retail in rural areas must meet the following conditions: The direct manager of the electricity retail business must be trained in economics, finance or similar subjects and have at least two years of experience in the power trading business. "

5. Amending and supplementing Article 17 as follows:

"Article 17. Dossier requesting for the granting, amendment, supplementation of the permit for electricity generation

The permit for electricity generation is granted in 2 stages to invest in construction and to perform commercial electricity generation of the entire power plant. Dossier for each stage is as follows:

1. A dossier of request for permission to carry out investment in projects of power plants and commercial operation of each generator set, including:

a) A written request for the granting, amendment, and supplementation of electricity operation permit (in Appendix 1 attached to this Decision);

b) A valid copy of the documents certifying the legal status of organizations or individuals together with an organizational chart, a list of the affiliated units and branches;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) A valid copy of technical documents identifying the installed capacity of each generator set, the official plan to connect power plants to electrical system and operation mode of the power plant in the electrical system;

e) A valid copy of the permit to use water resources (for hydropower plants). The valid copy of the permit for the use of water resources and a plan to provide fuel (for thermal power plants);

e) A copy of the report on environmental impact assessment of the investment project in the power plant and a copy of written approval of the report on environmental impact assessment approved by competent state agencies;

g) A copy of financial report of the most recent year.

2. Dossiers of application for a permit to introduce the entire power plant into commercial activities, including:

a) A list of major electric work items of the power plant;

b) An extracted list of managerial staff such as directors, deputy directors, the direct manager of technique, major experts for the management and operation of the power plant together with a valid copy of diploma or graduation certificate;

c) Documentation of the training and employment;

d) A copy of the signed long-term power purchase contract (PPA);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) A valid copy of the written certification of environmental standards for electricity generation projects of competent state agencies;

g) A valid copy of the written confirmation of eligibility for the fire fighting and fire protection granted by competent agencies;

h) The process for operating hydropower reservoir approved by a competent agencies (for hydro power plants);

i) A copy of a written agreement or contract for the connection;

k) The process for coordinating with the Dispatch Unit of electric system in operating the power plant;

l) A copy of the acceptance certificate of each portion of the major electricity work item of the electricity-generating project, acceptance certificate about dry running and running under load of each of the machine set and full acceptance certificate of generator set in moving under load for each set.

3. After completing the construction of the entire power plants, electricity units that have been granted the permit to operate electricity generation must add the copy of acceptance certificate of the entire power plant. "

6. Amending Clause 11, Article 18 as follows:

'11. For units that deliver power with voltage level of 35 kV or less, the dossier must also include the following:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) A copy of the contract agreement or contract for connection;

c) A map of electricity network boundaries and scope of operation of electricity distribution ".

7. Amending and supplementing Article 23 as follows:

"Article 23. Competence for licensing electricity activities

Competence to grant the permit of electricity activities is prescribed as follows:

1. Ministry of Industry and Trade shall grant the permit for electricity activities in the following areas:

a) Electricity generating activities as to large power generators of special importance in socio-economic, defense and security on the list that have been approved by competent authorities;

b) Transmission of electricity;

c) Electricity export and/or import;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Electricity generating activities of power generators with a size from 3MW or more and is outside the cases stipulated in clause 1 of this Article;

b) Electricity wholesale;

c) Electricity distribution;

d) Electricity retail;

e) Professional consultancy on the power industry, including the following areas:

- Consultancy on the planning of national electricity development, the planning of local electricity development and cascade hydropower planning of rivers;

- Consultancy on investment in constructing power plants, consultancy on investment in constructing lines and transformers;

- Consultancy on the supervision of construction of power plants, lines and transformers.

3. People's Committees of provinces and centrally affiliated cities shall grant or authorize the Department of Industry and Trade to grant the permits for electricity activities in the following areas:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Consultancy on investment in constructing lines and transformers that have a voltage level of 35kV or less and have business registration at the localities;

c) Consultancy on supervision of the construction of lines and transformers with voltage level from 35 kV or less, and with the business registration at the localities;

d) Rural electricity distribution in localities;

d) Rural electricity retail at the localities...

Article 2. Issued together with this Decision is Appendix forms of permits for the electricity activities sectors, including:

1. Appendix form of the electricity generating permit from 3MW or more;

2. Appendix form of the electricity generating permit below 3MW;

3. Appendix Form of the permit for electricity transmission;

4. Appendix form of the permit for electricity retail and distribution;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Appendix form for the permit for electrical consultancy.

Article 3. This decision takes effect 15 days after publication in the official gazette. Annulling the Decision dated 09/2007/QD-BCN on February 06, 2007 by the Minister of Industry that amend and supplement Point a, Clause 2 of Article 23 of the Regulation on conditions, order and procedures for amendments, supplementation, withdrawal and management of the use of electricity operation permit issued together with the Decision No. 32/2006/QD-BCN on September 06, 2006 by the Minister of Industry.

Article 4. Director of Department of Electricity Regulation, Chief of Office of the Ministry, Chief Inspector of the Ministry, the Director Generals belonging to the Ministry, the People's Committees of provinces and centrally affiliated cities and organizations or individuals engaged in electricity activities shall be responsible for the implementation of this Decision. /.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Huu Hao

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2008/QĐ-BCT ngày 01/07/2008 sửa đổi Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực kèm theo Quyết định 32/2006/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!