Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1491/2006/QĐ-UBND về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình để bàn giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1491/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Minh Cả
Ngày ban hành: 16/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1491/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 16 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP XÍ NGHIỆP SÀNH SỨ THĂNG BÌNH ĐỂ BÀN GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ, Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê Công ty nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 5529/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình cho tập thể người lao động;
Theo Biên bản ngày 27/4/2006 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình để bàn giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xác định lại giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình để bàn giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động như sau:

1- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/6/2003 được xác định theo Quyết định số 5529/QĐ-UB ngày 16/12/2003 là:

a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 15.391.737.387 đồng.

b- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước: 2.066.590.949 đồng.

c- Tài sản chờ thanh lý: 42.158.000 đồng.

2- Xác định lại để bàn giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động ( ngày 27/4/2006 ) là:

a- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: 15.391.737.387 đồng.

b- Giá trị phần vốn của Nhà nước: 2.051.273.090 đồng ( giảm 15.317.859 đồng so với giá trị đã xác định tại thời điểm 30/6/2003 là do giảm nợ phải trả 29.299.641 đồng và chí phí giao doanh nghiệp là 44.617.500 đồng ).

c- Tài sản chờ thanh lý: 42.158.000 đồng, Xí nghiệp bán thanh lý thu được 22.080.000 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định ( chưa trừ chi phí bán thanh lý ).

d- Chi phí giao doanh nghiệp: 44.617.500 đồng.

Điều 2.

+ Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình ( Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình ) cho tập thể người lao động theo quy định tại Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước; Xí nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

+ Giao lãnh đạo Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình ( Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình ) có trách nhiệm phân chia hết phần vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp thành các cổ phần cho người lao động theo Phương án được duyệt; mỗi người lao động trong doanh nghiệp tham gia nhận giao được giao quyền sở hữu một một phần giá trị ( vốn Nhà nước ) bằng cổ phần tương ứng với số năm đã làm việc cho khu vực Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 5529/QĐ-UB ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Thương mại, Nội vụ, Cục Thuế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, Giám đốc Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình ( Công ty cổ phần Sành sứ xây dựng Thăng Bình ) , thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1491/2006/QĐ-UBND về việc xác định lại giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Sành sứ Thăng Bình để bàn giao doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.519

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34