Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 147/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO”.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT-UB-KT ngày 13 tháng 10 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và các văn bản pháp lý khác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các nghiệp vụ chương trình
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”;
Căn cứ quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin số 01/GP-BVHTT ngày 15 tháng 01 năm 2004 cấp Giấy phép hoạt động cho Tuần báo Saigon Tiếp Thị (chuyển về cơ quan chủ quản mới là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và
Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh);
Xét đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại văn bản số 59/ITPC-VP ngày 25 tháng 01 năm 2005 của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 105/CV-SNV ngày 04 tháng 02 năm 2005 và của Sở Thương mại tại Tờ trình số 703/TM-XT ngày 25 tháng 02 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư và Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chương trình “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Chương trình này là một trong những chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Xúc tiến Thương mại vầ Đầu tư làm đầu mối quản lý.

Chương trình “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” có ba nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều tra người tiêu dùng định kỳ hàng năm để xác lập danh hiệu “Hàng Việt Nam Chất lượng cao” đối với doanh nghiệp – sản phẩm sản xuất tại Việt Nam;

- Tổ chức hội chợ, tổ chức sự kiện và các hoạt động quảng bá danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trên thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường, thông tin, tư vấn, huấn luyện hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Điều 2. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, giao cho Trung tâm

Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Báo Sài Gòn Tiếp Thị:

- Đăng ký sử dụng, quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao” phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế

thành phố và đất nước.

- Tổ chức, định hướng và hỗ trợ hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

- Tổ chức một bộ phận chuyên môn nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm chuyên nghiệp hóa các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, tư vấn, huấn luyện hỗ trợ doanh nghiệp. Đơn vị này do Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức, quản lý, điều hành và tự cân đối chi phí.

Điều 3. Chi phí tổ chức chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao do báo Báo Sài Gòn Tiếp Thị tự cân đối chi phí theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Chương trình được phép tiếp nhận các nguồn kinh phí từ sự hỗ trợ của

nhà nước, của doanh nghiệp và các tổ chức khác theo đúng qui định hiện hành do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xem xét chịu trách nhiệm

quyết định.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố và Báo Sài Gòn Tiếp Thị định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo hoạt động cho Ủy ban nhân dân thành phố để xin chỉ đạo kịp thời .

Điều 5. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Chỉ thị 31/1999/CT-UB-KT ngày 13 tháng 10 năm 1999 và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Giám đốc

Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố,

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Tiếp Thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB: CT, các PCT
- Văn phòng Thành ủy
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ (TM/L), các Tổ NCTH
- Lưu (TM/L) TV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2005/QĐ-UBND ngày 18/08/2005 về tổ chức chương trình "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.256

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!