Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 147/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 13/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những nội dung chính như sau:

a) Công ty mẹ (Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải) là công ty nhà nước độc lập, có tư cách pháp nhân, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp ô tô Bình Dương, Trung tâm Xuất khẩu lao động, Trung tâm Đào tạo dạy nghề, Chi nhánh Tracimexco Hà Nội, Chi nhánh Tracimexco Cần Thơ, Chi nhánh Tracimexco Hàn Quốc, Văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Văn phòng đại diện tại Malaysia, Văn phòng đại diện tại Đài Loan.

Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

b) Công ty con có tư cách pháp nhân, tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Công ty con là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ).

c) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu Nhà nước và với các Công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2. Lộ trình chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con như sau:

a) Năm 2004:

Thành lập Công ty mẹ và hình thành 3 Công ty con trên cơ sở cổ phần hoá Nhà máy Sản xuất lắp ráp và Đóng mới xe ô tô Hà Giang; Chi nhánh Tracimexco Đà Nẵng; Xí nghiệp Vận tải biển và Dịch vụ hàng hải.

b) Năm 2005:

Hình thành 3 công ty con trên cơ sở cổ phần hoá Nhà máy Sản xuất lắp ráp và Đóng mới xe ô tô Bắc Cạn; Xí nghiệp Khai thác đá và Xây dựng công trình giao thông; Nhà máy ô tô Tracimexco Trường Hải.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại Điều 2 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN,
- Công ty Xuất nhập khẩu
và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Người phát ngôn của Thủ tướng CP,
Vụ CN,
- Lưu: ĐMDN (5b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY MẸ (CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 147/2004/QĐ-TTg ngày 13tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

I. DANH SÁCH CÔNG TY CON (CÔNG TY CỔ PHẦN DO CÔNG TY MẸ GIỮ CỔ PHẦN CHI PHỐI):

1. Công ty cổ phần Ô tô Hà Giang,

2. Công ty cổ phần Ô tô Bắc Kạn,

3. Công ty cổ phần Vận tải Đà Nẵng,

4. Công ty cổ phần Khai thác đá Nha Trang,

5. Công ty cổ phần Dịch vụ giao nhận Sài Gòn II,

6. Công ty cổ phần Ô tô Tracimexco Trường Hải.

II. DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN KẾT:

1. Công ty cổ phần Ô tô Đồng Nai (trên cơ sở cổ phần hoá Chi nhánh Tracimexco Đồng Nai vào năm 2004),

2. Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Sài Gòn 1 (trên cơ sở sáp nhập và cổ phần hoá Xí nghiệp Kho vận và Đại lý vận chuyển, Xí nghiệp Vận tải và Kinh doanh tổng hợp, Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp và Hợp tác lao động vào năm 2005),

3. Công ty cổ phần Kinh doanh thương mại Hà Nội (trên cơ sở sáp nhập và tiến hành cổ phần hoá Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài, Chi nhánh Tracimexco Hải Phòng, Trung tâm Thương mại và Dịch vụ đầu tư vào năm 2005),

4. Công ty liên doanh Sản xuất ô tô Ngôi Sao,

5. Công ty liên doanh Bê tông Ngôi Sao./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2004/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159