Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 145/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀICHÍNH VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư 109/1999/TT-BTC ngày 11/09/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty TNHH một thành viên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số: 3171/STCVG-TCDN-P1 ngày 15/10/2003 về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập thành Công ty TNHH một thành viên.

Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lự thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078
DMCA.com Protection Status