Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trung Tín
Ngày ban hành: 31/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ ĐẨY MẠNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp,
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn
2006 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 263/2006/QĐ-TTg ngày 15
tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) và Chỉ thị số 36/2006/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện
Chương trình hành động của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tại Tờ trình số 600/ĐMDN ngày 15 tháng 12 năm 2006 về việc chương trình hành động về kế hoạch sắp xếp các Công ty Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

Nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Thuế, Viện Kinh tế thành phố, Giám đốc các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: PVP/KT; Tổ CNN;
- Lưu: VT, (CNN-KH
)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ ĐẨY MẠNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2007 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Căn cứ chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp,
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chương trình
hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của thành phố giai đoạn 2007 - 2010, như sau
:

Phần 1:

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới vững chắc và có hiệu quả các Tổng

Công ty, Công ty Nhà nước của thành phố theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần

thứ VIII và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 5 năm 2006 - 2010.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xác định cụ thể

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đề án sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của thành phố do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong

quá trình thực hiện.

2.Chỉ đạo các Tổng Công ty và Công ty Nhà nước hoạt động theo

mô hình Công ty mẹ - Công ty con của thành phố tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của các Công ty con và người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp khác, thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong

tổ chức, hoạt động để bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào

hoạt động kinh doanh có hiệu quả, phòng, chống lãng phí, tham nhũng,

tiêu cực.

Lựa chọn từ 1 đến 3 Tổng Công ty và Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con để thực hiện thí điểm hình thức Hội đồng quản trị thuê Tổng Giám đốc điều hành, kể cả với người nước ngoài.

Tiếp tục củng cố các Tổng Công ty, Công ty Nhà nước tổ chức và

hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con để phát huy hiệu quả

liên kết kinh tế của tổ hợp doanh nghiệp và nâng cao tính tự chủ, tự chịu

trách nhiệm của các Công ty tham gia liên kết nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp và cổ phần hóa các Công ty Nhà nước,

kể cả các Tổng Công ty và Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình

Công ty mẹ - Công ty con và các Công ty Nhà nước thực hiện nhiệm vụ

công ích. Hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ các Công ty thuộc diện

Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ sang hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần vào năm 2009. Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết,

giao dịch trên thị trường chứng khoán theo các quy định hiện hành của

Nhà nước.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết các mô hình tổ chức quản lý mới, nhất là về thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp y tế, nghiên cứu khoa học - công nghệ hoặc các đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu khác sang Công ty cổ phần.

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp Nhà nước để ngày một thích nghi hơn với cơ chế kinh tế

thị trường và điều kiện mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. Xây dựng các

tập đoàn kinh tế của thành phố trên cơ sở tổ chức lại 17 Tổng Công ty và Công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo 3 lĩnh vực: thương mại và dịch vụ, xây dựng, và công nghiệp. Tăng cường

hỗ trợ Công ty Nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý.

6. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bán bớt, bán hết phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần mà Nhà nước không cần giữ cổ phần

chi phối để tạo thêm nguồn vốn tăng cường đầu tư phát triển các Tổng Công ty và Công ty Nhà nước nhằm góp phần thực hiện vai trò là công cụ điều tiết kinh tế của thành phố trong nền kinh tế thị trường.

7. Căn cứ các Nghị định và Quyết định mới của Chính phủ và

Thủ tướng Chính phủ, tiến hành sửa đổi, bổ sung các Văn bản quy phạm

pháp luật của thành phố về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp

Nhà nước, trong đó ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 26/2002/CT-UB và Chỉ thị số 20/2004/CT-UB về sắp xếp và cổ phần hóa các Công ty

Nhà nước của thành phố.

Phần 2:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động này, giao Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố chủ trì phối hợp với Giám đốc các Sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổng Công ty và Công ty Nhà nước của thành phố xây dựng đề án sắp xếp và cổ phần hóa các Công ty Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm 2007.

2. Giao Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố theo dõi,

đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2007/QĐ-UBND về Chương trình hành động về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150