Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1398/QĐ-BKHCN năm 2007 phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1398/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1398/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 08/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;
Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng thẩm định nội dung và thẩm định dự toán kinh phí các Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình thực hiện trong 2 năm 2007-2008;
Theo đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thực hiện trong 2 năm 2007-2008 (chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục Sở hữu trí tuệ chuẩn bị và ký Hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án với các tổ chức, cá nhân được phê duyệt.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, SHTT (VPCT).

KT.BỘ TRƯỞNG
THÚ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

KẾT QUẢ

TUYỂN CHỌN CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TRONG 2 NĂM 2007-2008
(Kèm theo Quyết định số 1398/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án

Chủ nhiệm dự án

Tên dự án

Ký mã hiệu

Thời gian thực hiện dự án

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú (số biên nhận Hồ sơ)

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng kinh phí thực hiện dự án

Kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương

I

Các dự án tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ (SHTT) và hỗ trợ hoạt động SHTT trong doanh nghiệp

1

Công ty Đầu tư Phát triển Kỹ thuật Trường Thành

Trịnh Văn Sơn

Chương trình “Chắp cánh Thương hiệu’’

CT68/TĐ-01/ 2006-2007/TW

6/2007

6/2008

8.389,57

1.634,26

06/CT68/2006

2

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Lê Xuân Thảo

Tuyên truyền, phổ biến về sở hữu công nghiệp

CT68/TĐ-01/ 2006-2007/TW

6/2007

7/2008

2.383,64

2.057,64

26/CT68/2006

3

Cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

Lê Thị Cẩm Nhung

Xây dựng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ

CT68/TĐ-03/ 2006-2007/TW

6/2007

5/2009

1.531,93

1.176,63

30/CT68/2006

II

Các dự án hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ

4

Sở KHCN tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Văn Xuất

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho vải thiều Lục Ngạn

CT68/XL-01/ 2006-2007/TW

6/2007

6/2008

1.010,99

1.010,99

15/CT68/2006

5

Sở KHCN tỉnh Phú Thọ

Đào Văn Phùng

Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi quả của tỉnh Phú Thọ

CT68/XL-02/ 2006-2007/TW

6/2007

5/2010

2.473,44

2.131,79

18/CT68/2006

6

Trường Đại học Thương Mại

Nguyễn Quốc Thịnh

Tạo lập và phát triển nhãn hiệu cho sản phẩm của doanh nghiệp

CT68/XL-03/ 2006-2007/TW

6/2007

6/2009

1.577,00

800,11

14/CT68/2006

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1398/QĐ-BKHCN năm 2007 phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thực hiện trong 2 năm 2007-2008 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76