Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1356/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Võ Đại
Ngày ban hành: 02/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1356/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1143/TTr-SKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2014, Công văn số 1270/SKHĐT-ĐKKD ngày 24 tháng 6 năm 2014 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 750/STP-KSTTHC ngày 21 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và và thay thế các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Mục I, Phần II Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Đối với thủ tục doanh nghiệp tư nhân

1

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

3

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân

4

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

5

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

6

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng, cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

7

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

8

Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân

9

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

11

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

II

Đối với thủ tục Công ty TNHH một thành viên

12

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

13

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

14

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

15

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

16

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

17

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên

18

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên

19

Thủ tục đăng ký thay đổi thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên

20

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do thừa kế (một người thừa kế)

21

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do thừa kế (có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên)

22

Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

23

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

24

Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH một thành viên

25

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

26

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên

27

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên

III

Đối với thủ tục Công ty TNHH hai thành viên trở lên

28

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

29

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

30

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên

31

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên

32

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH hai thành viên

33

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên

34

Thủ tục đăng ký thay đổi do tiếp nhận thành viên mới đối với công ty TNHH hai thành viên

35

Thủ tục đăng ký thay đổi do chuyển nhượng phần vốn góp đối với công ty TNHH hai thành viên

36

Thủ tục đăng ký thay đổi do thừa kế đối với công ty TNHH hai thành viên

37

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty TNHH hai thành viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp)

38

Thủ tục đăng ký thay đổi do tặng, cho phần vốn góp công ty TNHH hai thành viên

39

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

40

Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty TNHH hai thành viên

41

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

42

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên

43

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên

IV

Đối với thủ tục công ty cổ phần

44

Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

45

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

46

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần

47

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

48

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần

49

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

50

Thủ tục đăng ký cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn đối với công ty cổ phần (theo khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)

51

Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần đối với công ty cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp)

52

Thủ tục đăng ký thay cổ đông sáng lập do tặng, cho cổ phần đối với công ty cổ phần

53

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

54

Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần

55

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

56

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

57

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

58

Thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty cổ phần do phát hành cổ phần chào bán

59

Thủ tục đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần

V

Đối với thủ tục công ty hợp danh 

60

Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh

61

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

62

Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh

63

Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

64

Thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

65

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

66

Thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh

67

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

68

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

69

Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

VI

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

70

Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

71

Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

72

Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

73

Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

74

Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty TNHH hai thành viên

75

Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty TNHH hai thành viên

76

Thủ tục đăng ký chia hoặc tách công ty cổ phần

77

Thủ tục đăng ký hợp nhất hoặc sáp nhập công ty cổ phần

78

Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên

79

Thủ tục đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên

80

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên

81

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần

82

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên

83

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

84

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

85

Thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên

86

Thủ tục đăng ký chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

87

Thủ tục đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty CP

VII

Thủ tục giải thể doanh nghiệp; đăng ký thay đổi nội dung theo quyết định của Tòa án; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế/đăng ký bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/hiệu đính thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

88

Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

89

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

90

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

91

Thủ tục đăng ký về việc cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

92

Thủ tục đăng ký về việc bổ sung, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp

93

Thủ tục đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung giấy chứng đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

94

Thủ tục đề nghị hiệu đính thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

95

Thủ tục đề nghị cấp đổi sang giấy chứng đăng ký doanh nghiệp

96

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1356/QĐ-UBND ngày 02/07/2014 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.785

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!