Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy nông nghiệp miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 131/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tại Công văn số 597/MĐL-NN/ĐMDN ngày 29 tháng 10 năm 2004 và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Máy nông nghiệp miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Máy nông nghiệp miền Nam, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp phê duyệt.

- Tên  gọi đầy đủ :  Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam

- Tên viết tắt : Công ty Máy nông nghiệp miền Nam;

- Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh : Southern Agricultural Machinery Limited Company.

- Tên viết tắt tiếng Anh : Vikyno Co. Ltd.

- Trụ sở chính đặt tại : Khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Vốn điều lệ của Công ty :  74.336.702.982 đồng (Bảy mươi tư tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm linh hai ngàn, chín trăm tám mươi hai đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, kinh doanh : Động cơ đốt trong các loại, các máy công tác, các máy móc phụ tùng cơ khí phục vụ cho các ngành công, nông, lâm, ngư nghiệp;

- Xuất nhập khẩu các loại thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vật tư;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3.  Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc Công ty và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp.

Địa chỉ : Số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và những nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Máy nông nghiệp miền Nam.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam có trách nhiệm xây dựng Điều lệ của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Máy nông nghiệp miền Nam, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 7,
- VP Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
  Công an, LĐTB&XH, Nội vụ,  Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước TW, 
- UBND Tỉnh Đồng Nai,
- Bộ trưởng (để b/c),
- Các đồng chí Thứ trưởng,
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ,
- Công đoàn Công nghiệp Việt Nam,
- Cty Vikyno (3b),
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Máy nông nghiệp miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Máy nông nghiệp miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6