Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 124/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Số hiệu: 124/2004/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 04/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP TÚI CẶP ĐÀ NẴNG THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DA GIẦY SÀI GÒN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TÚI XÁCH ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn (Công văn số 374/BĐM&PTDN ngày 13 tháng 10 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 10 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn (doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công nghiệp) gồm những điểm chính như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

 Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 1.054.000.000 đồng (Một tỷ năm mươi tư triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp   : 93,86 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Xí nghiệp :   6,14 %.

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 2544/QĐ-TCKT ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 10.528.199.751 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là 1.053.971.475 đồng.

  3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp.                                  

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 270 lao động trong Xí nghiệp là 8.383 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 251.490.000 đồng. Trong đó, bán ưu đãi trả chậm cho 04 lao động nghèo là 456 cổ phần, trị giá 31.920.000 đồng.

4. Về chi phí cổ phần hoá và đào tạo lại lao động của Xí nghiệp, Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn làm thủ tục, báo cáo Bộ Công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng,

- Tên giao dịch quốc tế: DANANG LEATHER GOODS JOINT STOCK COMPANY;

- Tên thương hiệu: VINABAGS;

- Trụ sở chính: 291/9 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm túi cặp, giày dép, hàng may mặc làm từ da, giả da, vải và các loại nguyên liệu khác;

- Nhập khẩu  máy móc, thiết bị, phụ tùng và nguyên phụ liệu (da, giả da, vải, mút, cao su, PU, PVC) phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Công ty;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu tổng hợp hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn tổ chức bán cổ phần và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành.

Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn có trách nhiệm điều hành công việc của Xí nghiệp cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, nhà xưởng cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn, Giám đốc Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
  Nội vụ, LĐTB và XH, Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN ,
- UBND TP Đà Nẵng,  
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 124/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Túi cặp Đà Nẵng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Da Giầy Sài Gòn thành Công ty cổ phần Túi xách Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126