Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2001/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn đầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 121/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 12/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA KHU VỰC DỊCH VỤ TƯ NHÂN VÀ VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2001

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Kế toán - thống kê công bố theo Lệnh số 06/LCT-HĐNN ngày 20/5/1988 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ;
Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 1994 của Tổng cục Trưởng Tổng Cục Thống kê về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và mối quan hệ giữa Cục Thống kê với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiến hành hai cuộc điều tra thống kê trên địa bàn thành phố  Hồ Chí Minh :

1. Điều tra khu vực dịch vụ tư nhân năm 2001.

2. Điều tra vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước năm 2001.

Mục đích của cuộc điều tra là nhằm xác định đúng và đủ phần đóng góp của khu vực dịch vụ tư nhân trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thành phố và phần vốn đầu tư ngoài ngân sách trong tổng vốn đầu tư thực hiện của thành phố trong năm 2001.

Điều 2. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Số liệu điều tra là số thực hiện năm 2001.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và Giám đốc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, chủ các cơ sở kinh tế và chủ hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo đầy đủ số liệu và tình hình theo phương án và kế hoạch điều tra đã được Ban điều hành điều tra phê duyệt.

Điều 4. Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Viện Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính-Vật giá, tiến hành cuộc điều tra.

Điều 5. Kinh phí tiến hành hai cuộc điều tra này do ngân sách thành phố cấp theo đề nghị của Cục Thống kê thành phố và thẩm định của Sở Tài chính-Vật giá thành phố theo chế độ quy định của Nhà nước.

Điều 6. Thành lập Ban điều hành cuộc điều tra gồm :

- Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê, Trưởng ban

- Ông Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế, Ủy viên

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên

- Bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên

Ban điều hành có trách nhiệm triển khai tòan bộ những công việc có liên quan đến cuộc điều tra, từ xây dựng phương án, thiết kế phiếu điều tra, tập huấn điều tra viên đến khâu chỉ đạo, giám sát, tổng hợp và công bố kết quả điều tra. Ban điều hành sẽ tự giải tán khi cuộc điều tra kết thúc.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Trưởng Cục Thống kê, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các ông, bà có tên ở điều 6 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-


Nơi nhận :
- Như điều 7  KT. CHỦ TỊCH
- TTUB : CT, PCT/TT,TM  
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2001/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn đầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.97.53