Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 103/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 103/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 103/2003/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin (công văn số 49/ TTr-BVHTT, công văn số 1180/ĐA-BVHTT ngày 27 tháng 3 năm 2003, công văn số 1696/VHTT KH ngày 25 tháng 4 năm 2003), ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2441 BKH/DN ngày 23 tháng 4 năm 2003), Tài chính (công văn số 4287 TC/TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2003), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1169/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 15 tháng 4 năm 2003), Nội vụ (công văn số 704/BNV-TCBC ngày 11 tháng 4 năm 2003) và Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 182 CV/KTTW ngày 15 tháng 4 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung Phương án phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trong việc thực hiện Phương án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

A. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

I. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN

- Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc,

- Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin,

- Nhà xuất bản Văn học,

- Nhà xuất bản Thế giới,

- Nhà xuất bản Âm nhạc,

- Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương,

- Hãng phim Hoạt hình,

- Hãng phim Truyện Việt Nam ,

- Hãng phim Giải phóng,

- Hãng phim Truyện I ,

- Công ty In Trần Phú,

- Công ty In và Văn hoá phẩm,

- Công ty Mỹ thuật Trung ương,

- Công ty Tu bổ di tích và Thiết bị văn hoá,

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam,

- Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam,

- Công ty Xuất nhập khẩu sách báo (Tổng công ty Phát hành sách).

II. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC SẮP XẾP

1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

a) Năm 2003.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xây dựng công trình văn hoá,

- Công ty Xây dựng và Sửa chữa nhà cửa,

- Công ty Tư vấn và ThiƠt kƠ công trình văn hoá,

- Công ty Nhiếp ảnh và Diafilm,

- Công ty Khách sạn và D̃ch vụ văn hoá (Tổng công ty Phát hành sách).

b) Năm 2004.

* Doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Phát hành sách thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

- Công ty In khoa học kỹ thuật,

- Công ty Phát hành sách Hải Dương,

- Công ty Phát hành sách Hà Tây,

- Công ty Phát hành sách khu vực II,

- Công ty Phát hành sách Nghệ An,

- Công ty Phát hành sách Thanh Hoá.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51%, khi bán cổ phần lần đầu :

- Công ty Xuất nhập khẩu vật tư - ThiƠt b̃ ngành in,

- Công ty Xuất nhập khẩu ngành in.

c) Năm 2005.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp :

- Công ty In Thống Nhất,

- Công ty Phát hành sách Nam Hà (Tổng công ty Phát hành sách),

- Công ty Phát hành sách Quảng Ninh (Tổng công ty Phát hành sách),

- Công ty Phát hành sách Ninh Bình (Tổng công ty Phát hành sách),

- Công ty Phát hành sách Đà Nẵng (Tổng công ty Phát hành sách).

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ cổ phần thấp nhất 51%, khi bán cổ phần lần đầu :

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá,

- Công ty Xuất nhập khẩu thiƠt b̃ điện ảnh - Truỷn hình.

* Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần :

- Công ty Xuất nhập khẩu vật tư - Thiết bị văn hoá,

- Công ty Phát triển công nghệ và Truỷn hình.

2. Doanh nghiệp thực hiện bán, giao cho người lao động tại doanh nghiệp :

Năm 2004.

- Công ty Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm.

B. TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Giữ nguyên pháp nhân, tiếp tục củng cố Tổng công ty Phát hành sách Việt Nam (năm 2003 chuyển Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, Nhà xuất bản Âm nhạc và Công ty In khoa học kỹ thuật làm thành viên Tổng công ty) và đổi tên thành Tổng công ty Sách Việt Nam.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 103/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status