Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 102/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 102/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Kinh tế Trung ương
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Nhà xuất bản Giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những nội dung chính như sau :

1. Mục tiêu: thí điểm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Nhà xuất bản Giáo dục với các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc sang cơ chế đầu tư tài chính là chủ yếu; tạo ra sự liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các doanh nghiệp thành viên; tạo điều kiện tăng cường năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của Đề án :

a) Nhà xuất bản Giáo dục chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau :

- Công ty mẹ (Nhà xuất bản Giáo dục) : là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty Bản đồ và Tranh ảnh giáo khoa, Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh Nhà xuất bản Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm : Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty con : có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Công ty con là các Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối.

b) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu Nhà nước và với các Công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

c) Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Nhà xuất bản Giáo dục.

Điều 2. Lộ trình chuyển Nhà xuất bản Giáo dục sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau:

a) Năm 2003 :

Thành lập Công ty mẹ và hình thành 1 Công ty con, trên cơ sở cổ phần hoá Công ty In sách giáo khoa Hoà Phát.

b) Năm 2004 :

Hình thành 3 Công ty con, trên cơ sở cổ phần hoá Công ty In sách giáo khoa Đông Anh, Công ty In sách giáo khoa thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Phát hành sách tham khảo.

c) Năm 2005 :

Hình thành 2 Công ty con, trên cơ sở cổ phần hoá Công ty In Diên Hồng, Công ty Nghe nhìn giáo dục.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Các Bộ : Giáo dục và Đào tạo, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN,
- Nhà xuất bản Giáo dục,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, VX,
- Lưu : ĐMDN (5b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngTHE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 102/2003/QD-TTg

Hanoi, May 21, 2003

 

DECISION

ON EXPERIMENTALLY CONVERTING THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE EDUCATION PUBLISHER AFTER THE PARENT COMPANY-AFFILIATE COMPANY MODEL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the April 20, 1995 Law on State Enterprises;
Pursuant to the June 12, 1999 Law on Enterprises;
At the proposal of the Minister of Education and Training and the opinions of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance, the Ministry of the Interior and the Party Central Committee’s Economic Commission,

DECIDES:

Article 1.- To approve the scheme on experimentally converting the organization and operation of the Education Publisher under the Ministry of Education and Training after the parent company-affiliate company model with the following principal contents:

1. Objectives: To experimentally renew the organization and management, changing the administrative association between the Education Publisher and its dependent cost-accounting member units into the mechanism of mainly financial investment; to create a close linkage, clearly determining the rights and responsibilities regarding capital and economic interests among enterprises having the legal person status; to better provide information, marketing, consumption, supply, research and training services to member enterprises; to create conditions for enterprises to raise their production capacity, business efficiency and competitiveness.

2. Major contents of the scheme:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The parent company (the Education Publisher) is a State enterprise, which directly carries out production and business activities, invests capital in its affiliate companies and has to preserve and develop the State capital at the company as well as its capital invested in the affiliate companies.

The parent company shall be formed on the basis of reorganizing the Education Publisher’ office, Textbook Map and Picture Company and the Education Publisher’s branches in Da Nang and Ho Chi Minh cities.

The organizational and managerial structure of the parent company consists of a Managing Board, a Control Board, a General Director and an assisting apparatus.

- Affiliate companies shall have the legal person status as well as their own assets, proper names and managerial apparatuses, have to take civil liability within the value of their assets, and be organized and operate according to law provisions relevant to their legal forms.

Affiliate companies are joint-stock companies or limited liability companies with two or more members where the parent company holds dominant shares or dominant contributed capital.

b) The charter capital structure and the production and business lines of the parent company and affiliate companies; the organization and management of the parent company; the relations between the parent company and its owner being the State as well as its affiliate companies shall be prescribed in the charter on organization and operation of the parent company.

c) The parent company shall have to inherit all legal rights and obligations of the Education Publisher.

Article 2.- Roadmap for the Education Publisher to shift its operation after the parent company-affiliate company model shall be as follows:

a) In 2003:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) In 2004:

To form three affiliate companies on the basis of equitizing Dong Anh Textbook Printing Company, Ho Chi Minh City Textbook Printing Company and Reference Book Distribution Company.

c) In 2005:

To form two affiliate companies on the basis of equitizing Dien Hong Printing Company and Education Audio-Video Company.

Article 3.-

1. To assign the Minister of Education and Training:

a) To direct the implementation of this experimental scheme.

b) To decide on the establishment of the parent company and affiliate companies stated in Clause 2, Article 1 of this Decision, according to current regulations.

c) To submit to the Prime Minister the charter on organization and operation of the parent company for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To assign the Minister of Finance to approve the experimental finance regulation of the parent company and monitor the execution of regime of financial management, business accounting and financial publicity by the parent company.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

The Minister of the Education and Training, the Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment, the Minister of the Interior and the heads of the concerned agencies shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 102/2003/QĐ-TTg ngày 21/05/2003 thí điểm chuyển Nhà xuất bản Giáo dục sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.406

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144