Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 100/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 100/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 100/2004/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP VÀ TĂNG CƯỜNG CƠ QUAN THƯƠNG VỤ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2004-2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 02 tháng 12 năm 1993;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu của Đề án:

Thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005 để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế nhằm mục đích đạt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu đã được đề ra trong Đề án phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá giai đoạn 2004-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2003 và Chiến lược phát triển xuất-nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thời kỳ 2001-2010.

2. Nội dung chủ yếu của Đề án:

a. Xếp sắp lại, tăng cường các bộ phận thương vụ hiện có.

b. Thành lập mới cơ quan thương vụ Việt nam ở các nước và vùng lãnh thổ: Tây-ban-nha, Hà-lan, Thuỵ-sỹ, Bê-la-rus, Mê-hi-cô, Chi-lê, Bra-xin, Pa-ki-xtan, Ma-rốc, Ni-giê-ria, Li-băng, Hồng Kông (Trung Quốc), Niu Di-lân.

Mỗi cơ quan thương vụ thành lập mới được bố trí 02 biên chế.

c. Bộ Thương mại trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc điều chỉnh biên chế của các cơ quan thương vụ tại Nhật Bản, Bỉ, Trung Quốc, Nga, U-cra-i-na và U-dơ-bê-kit-xtan.

d. Hàng năm, Bộ Thương mại xây dựng dự toán kinh phí cấp cho các cơ quan thương vụ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt căn cứ vào số lượng biên chế, nhiệm vụ được giao, địa bàn hoạt động, nhu cầu tìm kiếm, thu thập thông tin và kế hoạch công tác của từng thương vụ.

đ. Để bảo đảm trụ sở làm việc cho hệ thống cơ quan thương vụ, Bộ thương mại làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao lập dự toán ngân sách trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e. Căn cứ nhu cầu công tác của từng địa bàn, Bộ Thương mại lựa chọn và đề nghị Bộ Ngoại giao bổ nhiệm hàm ngoại giao cho cán bộ làm việc tại các cơ quan thương vụ theo quy định của Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao và Nghị định số 13/CP ngày 16/3/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ triển khai thực hiện việc thành lập mới các cơ quan thương vụ theo lộ trình sau:

- Trong năm 2004, thực hiện việc thành lập các cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ: Tây-ban-nha, Thuỵ-sỹ, Hà-lan, Ma-rốc, Niu Di-lân, Bê-la-rus, Chi-lê và Hồng Kông (Trung Quốc).

- Trong năm 2005, thực hiện việc thành lập các cơ quan thương vụ Việt Nam tại các nước: Ni-giê-ria, Mê-hi-cô, Bra-xin, Pa-ki-xtan và Li-băng.

2. Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ bố trí biên chế, tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ có đủ tiêu chuẩn, trình độ công tác tại các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại lập dự toán ngân sách của Bộ Thương mại để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung của Đề án này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Khoan

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 100/2004/QD-TTg

Hanoi, June 2, 2004

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON ESTABLISHMENT AND STRENGTHENING OF VIETNAM'S FOREIGN-BASED TRADE OFFICES IN THE 2004-2005 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the December 2, 1993 Ordinance on Representation Offices of the Socialist Republic of Vietnam in foreign countries;
At the proposal of the Trade Minister,

DECIDES:

Article 1.- To approve the Scheme on Establishment and Strengthening of Vietnam's Foreign-Based Trade Offices in the 2004-2005 period with the following principal contents:

1. The Scheme's objectives:

To establish and strengthen Vietnam's trade offices overseas in the 2004-2005 period in order to step by step perfect the system of Vietnamese trade offices overseas, to boost trade-economic relations, expand markets, satisfy the requirements of Vietnam's economic integration and development in the region and the world, aiming to achieve the export turnover growth targets set in the scheme on development of goods export market in the 2004-2005 period, already approved by the Prime Minister in Decision No. 266/2003/QD-TTg of December 17, 2003 and the Strategy on goods and service export- import development in the 2001-2010 period.

2. The Scheme's principal contents:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23