Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 08/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 23/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG HÀ NỘI THUỘC CÔNG TY THAN NỘI ĐỊA THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐÔNG ANH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (Công văn số 180/TT-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2000);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội địa-thành viên độc lập Tổng Công ty Than Việt Nam ), gồm có:

1. Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng). Trong đó:

+Tỷ lệ cổ phần chi phối của Nhà nước: 30% vốn Điều lệ;

+Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Xí nghiệp: 40% vốn Điều lệ;

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Xí nghiệp: 30% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2. Giá trị của Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội (Quyết định số 29/QĐ/BTC ngày 13 tháng 15 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt giá trị Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá) :

Giá trị thực tế Xí nghiệp: 7.881.737.503. Trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp: 1.007.371.733 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Xí nghiệp là 6.715; phần giá trị được ưu đãi là 201.450.000 đồng. Trong đó:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Xí nghiệp trả dần là 1.343 cổ phần, trị giá 94.010.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam về việc cho phép sử dụng một phần trong số tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân, giải quyết lao động dôi dư. Công ty Than Nội Địa và Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Than Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội (đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội địa-thành viên Tổng Công ty Than Việt Nam ) thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2000.

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh,

- Tên giao dịch quốc tế: DONGANH CONSTRUCTION STOCK COMPANY , viết tắt là : DOANCO.

- Trụ sở đặt tại : Khối phố 3B, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh kinh doanh ngành nghề:

- Xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch vụ;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Than Nội Địa và Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Than Nội địa và Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Than Nội địa và Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, kho bạc TP Hà Nội,
- Cục QLTC DN ,
- UBND TP Hà Nội ,
- Cty cổ phần Xây lắp Đông Anh,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2000/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thuộc Công ty Than Nội địa thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25