Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 71/2008/NĐ-CP điều kiện, thủ tục thành lập hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 71/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 71/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2005/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

"Điều 4. Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Doanh nghiệp) là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật liên quan. Các Doanh nghiệp được thành lập hợp pháp trước thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2005 có hiệu lực được hoạt động giới thiệu việc làm theo quy định tại Nghị định này cho đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2010."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 8 như sau:

"2. Các tổ chức giúp việc của Giám đốc:

Trung tâm có tối đa không quá 02 (hai) Phó Giám đốc để giúp việc cho Giám đốc và có các phòng chuyên môn, phòng phục vụ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định này. Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm hoạt động cụ thể, Giám đốc Trung tâm quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn, phòng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao nhưng không quá 04 (bốn) phòng chuyên môn và 02 (hai) phòng phục vụ. Các phòng có Trưởng phòng và tối đa 02 (hai) Phó Trưởng phòng; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ.

Đối với các Trung tâm hoạt động trên địa bàn các tỉnh, thành phố có quy mô dân số, lực lượng lao động lớn, các Trung tâm có tính chất đặc biệt, số lượng Phó Giám đốc và số lượng phòng có thể nhiều hơn quy định nêu trên và do cơ quan có thẩm quyền thành lập Trung tâm quyết định.

3. Biên chế của Trung tâm:

Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm hoạt động cụ thể của Trung tâm, cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm quy định số biên chế của Trung tâm và cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho các hoạt động không có thu hoặc bù đắp phần còn thiếu.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 và năm 2006, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003; Giám đốc Trung tâm căn cứ vào khung định mức biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhu cầu công việc và khả năng tài chính của Trung tâm thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Những người ký hợp đồng lao động phải có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghiệp vụ, chuyên môn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được xếp lương theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các chế độ tiền tương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn thực hiện theo quy định hiện hành."

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 9 như sau:

"6. Được giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định hiện hành về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần cho phí hoạt động và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành;"

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 10 như sau:

"7. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Trung tâm giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian một năm (đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động (đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng). Người lao động do Trung tâm giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm thông báo cho Trung tâm biết để Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sử dụng dịch vụ của Trung tâm tìm việc làm mới."

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11. Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Giấy phép) do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Mẫu Giấy phép do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định."

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

"Điều 16. Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm có thời hạn và vô thời hạn:

1. Doanh nghiệp vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn 03 tháng:

a) Vi phạm ngành nghề kinh doanh ghi trong Giấy phép hoặc không đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;

b) Có những hành vi lừa đảo, gian lận đối với người lao động, doanh nghiệp, tổ chức khác do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định;

c) Không thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

d) Không chấp hành báo cáo theo quy định với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động địa phương liên tục từ 01 (một) năm dương lịch trở lên;

đ) Bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật lao động 03 (ba lần trong năm hoặc có 01 (một) hành vi vi phạm bị xử phạt 03 lần.

e) Không hoạt động sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp Giấy phép;

g) Chấm dứt hoạt động.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc tước quyền sử dựng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm có thời hạn đối với các doanh nghiệp vi phạm các quy định nói trên.

3. Doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm có thời hạn lần thứ hai sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm vô thời hạn."

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 19 như sau:

"7. Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động do Doanh nghiệp giới thiệu hoặc cung ứng trong thời gian một năm (đối với trường hợp thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng) hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng lao động (đối với những trường hợp thực hiện hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng). Người lao động do Doanh nghiệp giới thiệu việc làm khi bị mất việc làm thông báo cho Doanh nghiệp biết để Doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sử dụng dịch vụ của Doanh nghiệp tìm việc làm mới."

8. Bổ sung thêm Điều 19a như sau:

"Điều 19a. Hoạt động giới thiệu việc làm tại Chi nhánh của Doanh nghiệp (sau đây gọi là Chi nhánh):

1. Chi nhánh thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được Doanh nghiệp bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều 12 Nghị định này được hoạt động giới thiệu việc làm.

2. Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm phải có thông báo bằng văn bản của Doanh nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi hoạt động kèm theo Quyết định của Doanh nghiệp giao nhiệm vụ hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh. Thời hạn gửi văn bản thông báo ít nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước ngày Chi nhánh bắt đầu hoạt động giới thiệu việc làm.

3. Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh hoạt động. Thủ tục đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm chủ Chi nhánh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Thời hạn hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh không vượt quá thời hạn Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Doanh nghiệp.

5. Tại trụ sở Chi nhánh phải niêm yết công khai Quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh và bản sao Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của Doanh nghiệp.

6. Chi nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 và chịu sự thanh tra, kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi Chi nhánh hoạt động."

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

" Điều 24. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng phí giới thiệu việc làm."

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.71/2008/ND-CP

Hanoi, June 05, 2008

 

DECREE

OF THE GOVERNMENT NO.71/2008/ND-CP DATED JUNE 05, 2008 ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.19/2005/ND-CP DATED FEBRUARY 28, 2005 OF THE GOVERNMENT REGULATING CONDITIONS, PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE PLACEMENT ORGANIZATIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;

Pursuant to the Labor Code dated June 23, 1994; Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Labor Code dated April 02, 2002;

At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREE:

Article 1. To amend and supplement a number of Articles of the Decree No. 19/2005/ND-CP dated February 28, 2005 of the Government defining the conditions and procedures for the establishment and operation of the placement organizations as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"Article 4. Placement enterprises (hereinafter referred to as the enterprises) are the enterprises established and operating under the provisions of the 2005 Enterprise Law and other relevant legal documents. The enterprises that were legally established prior to the effective date of the 2005 Enterprise Law are conducted the placement operation as stipulated in this Decree by July 01, 2010."

2. To amend and supplement Clause 2 and Clause 3, Article 8 as follows:

"2. Organizations assisting the Director:

The center has a maximum number of not more than 02 (two) Deputy Directors and has specialized departments, service departments to perform the tasks specified in this Decree. Based on the workload, the nature and characteristics of the specific activities, director shall decide the number and names of the specialized departments, service departments in accordance with functions, tasks to be assigned but not more than 04 (four) specialized departments and 02 (two) service departments. The departments have the heads and a maximum number of not more than 02 (two) Deputy Directors; the appointment and dismissal of the managers and vice managers of the departments shall be implemented according to the officials management decentralization.

For the centers operating in the provinces, the cities with a large scale of population and labor force, the centers having special natures, the number of deputy directors, and the number of departments may be more than the above provision and shall be decided by the agencies that are competent to establish the centers.

3. Staff of the Center:

Based on the workload, the nature, and characteristics of the specific activities of the Centers, the agencies that are competent to decide the establishment of the centers specify number of staffs of the Centers and fund regular operation for the activities without revenues or offsetting the deficit.

The recruitment, employment and management of officials and public employees of the Centers shall comply with the provisions of the 1994 Labor Code amended and supplemented in 2002 and 2006, the Decree No.116/2003/ND-CP of October 10, 2003 of the Government on the recruitment, employment and management of officials and public employees in the State's non-business units and the Decree No.121/2006/ND-CP of October 23, 2006 of the Government amending and supplementing the Decree No.116/2003/ND-CP of October 10, 2003; Directors of the Centers are based on the staffing norms issued by the competent authorities, the demand of work and financial capacity of the Centers to sign the labor contracts under the provisions of the Labor Code.

The persons who sign labor contracts must be qualified, specialized, professional title structures according to the provisions of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and arranged wages as prescribed by the Labor Code or under the specialized, professional payroll for officials and public employees in the State agencies issued together with the Decree No.204/2004/ND-CP of December 14, 2004 of the Government on salary regime for officials and civil servants, public employees and armed forces.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To amend and supplement Clause 6 of Article 9 as follows:

"6. To be assigned the financial autonomy in accordance with the current provisions on financial regime for the non-business units with revenues to cover part of operating expenses and to be exempted from or reduced tax under the provisions of the current law on tax;"

4. To amend and supplement Clause 7 of Article 10 as follows:

"7. To follow the employment status of workers provided or introduced by the Centers during a year (in the case of implementation of the labor contracts of indefinite term and labor contract of period determination from 12 months to 36 months) or during the implementation of the labor contract (in the case of seasonal labor contract performance or a certain job for a period of less than 12 months). When the workers who were introduced jobs by the placement centers lost their jobs, notify the Centers for them to create favorable conditions for workers to use the services of the centers to find new jobs. "

5. To amend and supplement Article 11 as follows:

"Article 11. Permit for placement operation (hereinafter referred to as Permit) shall be issued by the Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs to the enterprises established under the 2005 Enterprise Law.

Permit form shall be defined by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs."

6. To amend and supplement Article 16 as follows:

"Article 16. Stripping of the right to use permits for the placement operation of definite and indefinite term:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Violating the business lines stated in the permit or having insufficient conditions stipulated in Article 12 of this Decree;

b) Committing acts of cheating, fraud for workers, enterprises and other organizations determined by the competent State agencies;

c) Failing to perform the obligations of the enterprises in accordance with the law provisions;

d) Failing to report in accordance with provisions to the State management agencies on local labor continuously from 01 (a) calendar year or more;

đ) Being administratively sanctioned for violating labor law 03 (three) times a year, or having 01 (a) act of violation to be sanctioned 03 times.

e) Failing to operate after 06 (six) months from the date of issuance of the permit;

g) Termination of operation.

2. Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs are responsible for the implementation of the stripping of the right to use permits of placement operation with a term for the enterprises violating the above provisions.

3. The enterprises being stripped the right to use permits of placement operation with a term for the second times will be stripped the right to use the permits of placement operation indefinitely."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"7. To follow the employment status of workers provided or introduced by the enterprises during a year (in the case of implementation of the labor contracts of indefinite term and labor contract of period determination from 12 months to 36 months) or during the implementation of the labor contract (in the case of seasonal labor contract performance or a certain job for a period of less than 12 months). When the workers who were introduced jobs by the placement enterprises lost their jobs, notify the enterprises for them to create favorable conditions for workers to use the services of the enterprises to find new jobs."

8. To add Article 19a as follows:

"Article 19a. Placement operation in the branches of the enterprises (hereinafter referred to as branches):

1. Branches lawfully established under the provisions of the Law on Enterprises and being ensured fully conditions as prescribed in Clause 1, 2 and 4 of Article 12 of this Decree are operated placement.

2. Branches operating placement in the provinces and cities directly under the Central Government where the enterprises are issued permits for placement operation must be informed in writing by the enterprises to the Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs of provinces and cities directly under the Central Government where the enterprises operate together with the Decision of Enterprises assigning the task of placement for the branches. The time limit for submitting a written notice is at least 05 (five) working days prior to the date of starting operations of the branches.

3. Branch operating placement outside the province or city directly under the Central Government where the enterprise is granted permit must register with the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of province and city directly under the Central Government where the branch operates. Registration procedures for the placement operation shall be made by branch’s director under the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

4. Duration of branch’s placement operation does not exceed the time limit of the permit for placement operation of the enterprises.

5. At office, the branch must publicize the decision of the enterprise assigning placement operation for the branch and a copy of the placement operation License of the enterprise.

6. Branch must report irregularly under the provisions of the Decree No.19/2005/ND-CP dated February 28, 2005 and subject to the inspection and examination of the Department of Labor, Invalids and Social Affairs of the locality where the branch operates."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"Article 24. Responsibilities of the Ministry of Finance

To preside over and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to guide the management and use of placement fees."

Article 2. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the relevant ministries and branches within its function, tasks are responsible for guiding the implementation of this Decree.

Article 3. This Decree takes effect 15 days from the date of publication in the Official Gazette. All previous provisions contrary to the provisions of this Decree are hereby annulled.

Article 4. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, the heads of the Governmental agencies, chairmen of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008 sửa đổi Nghị định 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.864

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!