Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng

Số hiệu: 13/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 13/2006/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2006 VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đất phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức do Nhà nước giao theo quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức sự nghiệp công (đơn vị sự nghiệp), công ty nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức khác (sau đây gọi chung là tổ chức) được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả thuộc vốn ngân sách nhà nước.

3. Đất do tổ chức sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước).

4. Đất do Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng làm mặt bằng xây dựng trụ sở Hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

5. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao cho tổ chức.

6. Đất được Nhà nước giao cho tổ chức sử dụng có thu tiền sử dụng đất, nhưng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

7. Đất nhà nước giao cho các doanh nghiệp nhà nước sau khi thực hiện cổ phần hoá không thu tiền sử đụng đất hoặc có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Điều 2. Căn cứ xác định giá trị quyền sử dụng đất

Căn cứ để xác định giá trị quyền sử dụng đất là diện tích đất và giá đất:

1. Diện tích đất thuộc đối tượng phải xác định giá trị quyền sử dụng đất là diện tích đất đang sử dụng, được giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp diện tích đất đang sử dụng có chênh lệch so với diện tích ghi trong quyết định giao đất, văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất theo diện tích thực tế sử dụng trên cơ sở xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất (sau đây gọi tắt là Nghị định số 188/2004/NĐ-CP). Trường hợp khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà giá đất thực tế nhận chuyển nhượng, giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất là giá đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thực tế hoặc giá đất trúng đấu giá.

Điều 3. Quyền sử dụng đất là tài sản nhà nước

1. Đất nhà nước giao cho tổ chức không thu tiền sử dụng đất; đất nhà nước giao cho tổ chức có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất; đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả thuộc vốn ngân sách nhà nước là tài sản của nhà nước giao cho tổ chức.

2. Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị tài sản nhà nước, là vốn đầu tư của Nhà nước giao cho tổ chức.

3. Việc điều chuyển, thu hồi quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất

1. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP .

2. Đất dùng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh được xác định theo giá đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP .

3. Đất dùng vào sản xuất, nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được xác định theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp (bao gồm cả rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), nuôi trồng thuỷ sản, làm muối do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP .

Điều 5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất

1. Trường hợp tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, được tặng cho quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất nhân với giá đất theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất được giao nhân với giá đất theo mục đích sử dụng đất và thời hạn giao đất.

3. Trường hợp tổ chức sử dụng đất trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 6. Điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất

Các tổ chức phải thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị tài sản trong các trường hợp sau:

1. Khi diện tích đất sử dụng có thay đổi so với diện tích đất đã được xác định giá trị quyền sử dụng đất do:

a) Thực hiện kiểm kê đất đai theo quy định của Luật Đất đai.

b) Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, giao thêm hoặc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng thêm một phần diện tích đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Các trường hợp khác làm thay đổi diện tích đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

2. Thay đổi mục đích sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản.

Điều 7. Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản

1. Đối với các tổ chức, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức sự nghiệp công, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức khác, giá trị quyền sử dụng đất tính thành tiền là giá trị tài sản cố định được tính trong giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị và là tài sản nhà nước tại tổ chức.

2. Đối với công ty nhà nước, giá trị quyền sử dụng đất được tính thành tiền trong giá trị tài sản và là một bộ phận vốn của Nhà nước giao. Công ty có trách nhiệm bảo toàn diện tích và thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

3. Giá trị quyền sử dụng đất được hạch toán vào giá trị tài sản và theo dõi thành một mục riêng trong sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật về hạch toán kế toán; diện tích đất, hồ sơ về đất được ghi chép, theo dõi trên sổ tài sản của tổ chức, đơn vị.

Điều 8. Thu hồi và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Đất giao cho tổ chức không thu tiền sử dụng đất sẽ được thu hồi và cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Sử dựng sai mục đích, dôi dư do bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc.

b) Phải di dời trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là trụ sở làm việc) theo quy hoạch do ô nhiễm môi trường.

2. Việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi được phép thay đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp dùng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai.

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc theo phân cấp của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi tài sản bao gồm cả quyền sử dụng đất của các tổ chức do Trung ương quản lý để bán tài sản bao gồm cả quyền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) cho bên nhận chuyển nhượng.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi tài sản bao gồm cả quyền sử dụng đất của các tổ chức do địa phương quản lý để bán tài sản bao gồm cả quyền sử dụng đất (giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất) cho bên nhận chuyển nhượng.

3. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất, được thực hiện chủ yếu bằng hình thức đấu giá hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bán chỉ định).

Toàn bộ tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. Trường hợp phải đầu tư xây dựng trụ sở mới (do phải di dời, do phải bố trí sắp xếp lại trụ sở làm việc) thì được sử dụng tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; việc quản lý, cấp phát phải theo đúng quy định hiện hành về quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Tổ chức đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định này lập báo cáo việc sử dụng đất với Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức đang sử dụng đất và gửi kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc); trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Căn cứ báo cáo và hồ sơ của tổ chức gửi đến; căn cứ vào giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của tổ chức. Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất được lập thành 04 bản (đối với tố chức thuộc Trung ương quản lý) và 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) để gửi cho các cơ quan sau:

a) 01 bản do Sở Tài chính lưu.

b) 01 bản gửi tổ chức sử dụng đất.

c) 01 bản gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức khác ở Trung ương là cơ quan chủ quản cấp trên của tổ chức (đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý), gửi Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).

d) 01 bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý.

3. Căn cứ vào giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo khoản 2 Điều này, tổ chức sử dụng đất thực hiện hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của tổ chức vào vốn nhà nước giao cho tổ chức theo quy định của chế độ kế toán thống kê hiện hành.

Điều 10. Thời hạn xác định giá trị quyền sử dụng đất

1. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất trong lần đầu tiên theo quy định tại Nghị định này được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Việc điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất quy định tại Điều 6 Nghị định này được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 11. Quản lý giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất

1. Hàng năm khi có sự thay đổi về diện tích đất sử dụng hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất thì tổ chức phải báo cáo với Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Căn cứ vào báo cáo của các tổ chức; căn cứ quyết định điều chỉnh giá đất, quyết định ban hành giá đất, Sở Tài chính thực hiện điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất cho tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng đất

1. Quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng diện tích được giao.

2. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để theo dõi hạch toán trên sổ sách kế toán và điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này.

Trường hợp trong cùng một khuôn viên đất hoặc trong cùng một ngôi nhà nhưng có nhiều tổ chức cùng sử dụng thì tổ chức nào được giao quản lý khuôn viên đất, tổ chức đó có trách nhiệm xác định giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này.

3. Thủ trưởng, người đứng đầu tổ chức, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty nhà nước đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất có trách nhiệm bảo toàn quỹ đất được giao. Nghiêm cấm việc sử dụng đất vào mục đích khác trái quy định. Mọi trường hợp sử dụng đất sai mục đích hoặc để xảy ra các thất thoát về đất đai như: để các cá nhân lấn chiếm trái phép, tự chia cho các cá nhân làm nhà ở, sử dụng đất không đúng mục đích: cho thuê, cho mượn thì phải thu hồi và các cá nhân có liên quan phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước thuộc cấp mình quản lý thực hiện việc xác định, điều chỉnh hạch toán giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này.

2. Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, các công ty nhà nước thuộc cấp mình quản lý. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý đối với những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức sử dụng đất triển khai thực hiện Nghị định này.

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn xử lý những vướng mắc về xác lập quyền sử dụng đất của tổ chức.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

 

THE GOVERNMENT

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 13/2006/ND-CP

Hanoi, January 24, 2006

 

DECREE

ON THE DETERMINATION OF LAND-USE RIGHT VALUE FOR INCLUSION IN ASSET VALUE OF ORGANIZATIONS ALLOCATED LAND BY THE STATE WITHOUT COLLECTION OF LAND USE LEVY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Land Law;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on State Enterprises;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Objects and scope of application

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Land for construction of working offices of state management agencies, political organizations, socio-political organizations, socio-political-professional organizations, social organizations, socio-professional organizations, economic organizations, socio-economic organizations, non-business public organizations (non-business units), state companies, people's armed forces units, and other organizations (hereinafter referred to as collectively organizations), which are allocated land by the State without collection of land use levy.

2. Land allocated by the State with collection of land use levy and land received from land-use right transfer for which land use levy already remitted or money amounts already paid for land-use right transfer originate from the state budget.

3. Land allocated by the State without collection of land use levy to organizations for use for research, test or experimentation in agriculture, forestry, aquaculture or salt-making (except for cases where organizations pay for land-use right transfer with non-state budget capital).

4. Land used by agricultural cooperatives as grounds for construction of their working offices, drying yards or warehouses; for construction of service establishments in direct service of agricultural and forestry production, aquaculture or salt-making.

5. Land under protective forests or special-use forests allocated to organizations.

6. Land allocated by the State with collection of land use levy to organizations which, however, are exempt from paying land use levy under the provisions of Article 12 of the Government's Decree No. 198/2004/ND-CP of December 3, 2004, on the collection of land use levy.

7. Land allocated by the State without collection land use levy or with collection of land use levy to equitized state enterprises which, however in the latter case, are exempt from paying land use levy under the provisions of Article 12 of the Govern-ment's Decree No. 198/2004/ND-CP of December 3, 2004, on the collection of land use levy.

Article 2.- Bases for the determination of land-use right value

Bases for the determination of land-use right value are land area and land price:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Land prices for the determination of land-use right value are land prices promulgated by provincial/municipal People's Committees (hereinafter referred collectively to as provincial-level People's Committees) under the Government's Decree No. 188/2004/ND-CP of November 16, 2004, on methods for determination of land prices and price brackets for land of all types (hereinafter called Decree No. 188/2004/ND-CP for short). Where land-use rights are transferred or auctioned, if the transfer prices or successfully bid prices are higher than those promulgated by provincial-level People's Committees, land prices for the determination of land-use right value shall be the actual prices for land-use right transfer or successfully bid prices.

Article 3.- Land-use rights constituting a state asset

1. Land allocated by the State without collection of land use levy to organizations; land allocated by the State with collection of land use levy to organizations which, however, are exempt from paying land use levy; land allocated by the State with collection of land use levy and land received from land-use right transfer for which land use levy already remitted or money amounts already paid for land-use right transfer originate from the state budget, constitute a state asset assigned to organizations.

2. Land-use right value constitutes state asset value and state investment capital allocated to organizations.

3. The transfer and recovery of land-use rights shall comply with the provisions of laws on land and state asset management.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4.- Land prices used for valuation of land-use rights

1. The prices of land used for construction of working offices or non-business works shall be determined according to land prices promulgated by provincial-level People's Committees under Decree No. 188/2004/ND-CP.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The prices of land used for production, research and experimentation in agriculture, forestry, aquaculture or salt-making shall be determined according to the prices of agricultural, forest (including protection forests and special-use forests), aquacultural or salt-making land promulgated by provincial-level People's Committees under Decree No. 188/2004/ND-CP.

Article 5.- Valuation of land-use rights

1. Where organizations are allocated land without collection of land use levy or are donated land-use rights, land-use right value shall be determined by multiplying land areas by land prices defined in Article 4 of this Decree.

2. Where organizations are allocated land by the State with collection of land use levy but are exempt from paying land use levy, land-use right value shall be determined by multiplying allocated land areas by land prices determined according to land-use purposes and land allocation duration.

3. Where organizations have been using land before the effective date of this Decree, the valuation of land-use rights shall comply with Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 6.- Adjustment to land-use right value

Organizations must adjust land-use right value included in their asset value if:

1. There is any change in land areas of which land-use rights have been valued due to:

a/ Land inventory carried out under the provisions of the Land Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Other reasons as certified by competent state agencies.

2. Land-use purposes are changed under decisions of competent state agencies.

3. The Prime Minister issues decisions on general inventory and re-valuation of assets.

Article 7.- Accounting land-use right value into asset value

1. For state organizations and agencies, political organizations, socio-political organizations, public non-business organizations, armed forces units, and other organizations, the monetary value of land-use rights shall constitute fixed asset value included in agencies' or units' asset value and constitute a state asset at organizations.

2. For state companies, the monetary value of land-use rights shall be included in their asset value and constitute part of capital allocated by the State. Companies shall have to preserve and manage such land areas according to the provisions of law on management of state assets.

3. Land-use right value shall be accounted into asset value as a separate item in accounting books according to the provisions of law on accounting; land areas and land dossiers shall be recorded and monitored on asset registers of organizations or units.

Article 8.- Recovery and transfer of land-use rights

1. Land allocated without collection of land use levy to organization shall be recovered or have their use rights transferred in the following cases where:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Working offices, non-business establishments or production and business establishments (referred to as collectively working offices) must be relocated under planning due to environmental pollution.

2. The transfer shall be carried out only after obtaining permission for the change of land-use purposes to residential land, agricultural land, or non-agricultural land used as production and business ground according to the provisions of land law.

a/ The Prime Minister or the Finance Minister, as decentralized by the Government, shall decide on the recovery and sale of assets, including land-use rights over land allocated with collection of land use levy or leased land, of centrally-run organizations, to the transferees.

b/ Presidents of provincial-level People's Committees shall decide on the recovery and sale of assets, including land-use rights over land allocated with collection of land use levy or leased land, of locally-run organizations, to the transferees.

3. The transfer of land-use rights or sale of assets attached to land shall be effected mainly by mode of auction or decided by competent state agencies (mandated sale).

The whole proceeds from the transfer of land-use rights must be remitted into the state budget according to the provisions of law on the state budget. In cases where it is necessary to invest in the construction of new working offices (due to relocation or re-arrangement thereof), proceeds from the transfer of land-use rights may be used for execution of investment projects approved by competent agencies and shall be managed and allocated in accordance with current regulations on management of state budget capital in capital construction investment.

Chapter III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 9.- Order for valuation of land-use rights

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. On the basis of reports and dossiers of organizations and land prices promulgated by provincial-level People's Committees, provincial/municipal Finance Services shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned branches in, determining the value of land-use rights to be included in the value of organizations' assets. Documents on the valuation of land-use rights shall be made in 04 copies (for centrally-run organizations) or 03 copies (for locally-run organizations) and sent to the following agencies:

a/ 01 copy to be archived by the provincial/municipal Finance Service.

b/ 01 copy to be sent to the land-using organization.

c/ 01 copy to be sent to the ministry, ministerial-level agency or another central organization which manages the organization (for centrally-run organizations) or to provincial/municipal services and departments and People's Committees of districts, towns or provincial capitals (for locally-run organizations).

d/ 01 copy to be sent to the Ministry of Finance (the Department for State Asset Management), for centrally-run organizations.

3. Land-using organizations shall account the value of land-use rights determined under Clause 2 of this Article into the value of their assets or state capital allocated to organizations according to the provisions of current accounting and statistical regimes.

Article 10.- Deadline for valuation of land-use rights

1. The first-time valuation of land-use rights under this Decree must be completed before December 31, 2007.

2. The adjustment to land-use right value specified in Article 6 of this Decree shall comply with decisions of competent state agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Annually, organizations shall have to report to provincial/municipal Finance Services on any change in land areas in use or in land use purposes.

2. On the basis of reports of organizations and decisions on adjustment to land prices or decisions on promulgation of land prices, provincial/municipal Finance Services shall adjust the land-use right value of organizations according to the provisions of Clause 2, Article 9 of this Decree.

Article 12.- Responsibilities of organizations directly managing or using land

1. To manage and use land for proper purposes and within allocated areas.

2. To determine, monitor, account on accounting books, and adjust the land-use right value according to the provisions of this Decree.

Where a land area or a house is jointly used by many organizations, the organization which is assigned to manage such land area shall have to value its use rights according to the provisions of this Decree.

3. Heads of organizations, general directors and directors of state companies which are directly managing and using land shall have to preserve the allocated land funds. It is strictly prohibited from using land for purposes other than the prescribed ones. In case of using land for improper purposes or letting land loss occur such as letting individuals encroach land illegally, allocating land without permission to individuals for construction of dwelling houses, or using land for improper purposes: lease or lending, such land must be recovered and concerned individuals shall be handled according to the provisions of law.

Article 13.- Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, central agencies of mass associations and provincial-level People's Committees

1. To guide state agencies, units and companies under their management to conduct the determination, adjustment to and accounting of the land-use right value according to the provisions of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14.- Responsibilities of the Ministry of Finance

To guide and inspect ministries, ministerial-level agencies, Government-attached agencies, central agencies of mass associations, provincial-level People's Committees and land-using organizations in organizing the implementation of this Decree.

Article 15.- Responsibilities of the Ministry of Natural Resources and Environment

1. To guide the settlement of problems on the establishment of organizations' land-use rights.

2. To coordinate with the Ministry of Finance in guiding the implementation of this Decree, within the scope of their functions, tasks and powers.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 16.- This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." Other previous provisions contrary to this Decree are hereby annulled.

Article 17.- Ministers, heads of ministerial-level agencies and Government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People's Committees and heads of concerned agencies shall have to implement this Decree.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.338

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!