Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 3987/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3987/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2020/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP; HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP; HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH; THI HÀNH ÁN DÂN SỰ; PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-BTP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai toàn diện, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ nhằm giúp cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý, những người làm công tác tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân, tổ chức, người làm nghề và đối tượng chịu sự tác động của Nghị định trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.

- Việc triển khai các nội dung của Kế hoạch này phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ trong phạm vi toàn tỉnh

1.1. Tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng chịu sự tác động của Nghị định; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức thực hiện: Văn bản triển khai.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lƿnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lƿnh vực này.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Nghị định số 82/2020/NĐ- CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.

- Hình thức: Hội nghị tập trung.

- Địa điểm: Thành phố Kon Tum.

- Thời gian tổ chức: Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Đối tượng tập huấn: Công chức, viên chức Sở Tư pháp; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn và đại diện các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

3. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Trên cơ sở Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ trong phạm vi đơn vị, địa phương mình đảm bảo hiệu quả. Cử cán bộ, công chức tham dự Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ khi Sở Tư pháp tổ chức.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành).

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ; trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp xem xét theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVP-NC );
- Lưu VT-NC-NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3987/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97