Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2470/KH-UBND năm 2018 triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 2470/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 05/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2470/KH-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH VÀTẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢICHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;

Triển khai nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức về vai trò, ưu điểm của mô hình tổ chức doanh nghiệp, phòng ngừa các rủi ro pháp lý trong kinh doanh cho người dân.

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2020 toàn tỉnh có 50.000 doanh nghiệp hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Triển khai Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; xác định hoạt động ưu tiên trong việc triển khai Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Có phương pháp tuyên truyền, vận động thích hợp để tạo được sự đồng thuận cao trong việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp; đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân.

- Kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung các chính sách, pháp luật đảm bảo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phổ biến, tuyên truyền về những lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp đến các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quanrà soát, tổng hợp danh mục những lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố..

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốphối hợp Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức các buổi tuyên truyền cho các Hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn về lợi ích của việc chuyển đổi sang hoạtđộng theo hình thức doanh nghiệp và các nội dung khác của Kế hoạch này.

- Đài Phát thanh -Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tổ chức các chuyên đề để phổ biến các nội dung của Kế hoạch.

- Cục Thuếcó kế hoạch tuyên truyền những lợi ích của doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh để vận động hộ kinh doanh chuyển đổi; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi.

2. Cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong các thủ tục để thúc đẩy, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp các Chi cục thuế giải quyết các thủ tục chấm dứt hoạt động của Hộ kinh doanh trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc.Hỗ trợ các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh, tập hợp các hồ sơ chuyển về Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các nhiệm vụ như sau:

+ Tập huấn cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về trình tự, thủ tục, nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hướng dẫn hồ sơ trong quá trình soạn thảo.

+ Thực hiện giải quyết cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Các Sở, ban, ngành cấp sửa đổi bổ sung giấy phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong 02 ngày làm việc cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cục thuế chủ động cung cấp đường dây hỗ trợ và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp chuyển đổi tại Cục thuế và các Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố.

3. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên rà soát tình hình sử dụng lao động của các Hộ kinh doanh trên địa bàn để yêu cầu các Hộ kinh doanh chuyển đổi theo đúng quy định, hướng dẫn các Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng lao động và Bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Cục thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát tình hình kê khai thuế của các hộ kinh doanh, chống gian lận, thất thu thuế.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khi nhận hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh nếu thấy đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp thì tuyên truyền và hướng dẫn liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp.

- Các Sở, ban ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuộc Sở, ban ngành quản lý.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệpnhằm tạo sức hút trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh

- Các Sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 của Quốc hội; Nghị định Quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và những văn bản khác có liên quan.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các Hiệp hội ngành hàngtổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

- Các Viện, trường Đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức các lớp đào tạo về kiến thức quản trị kinh doanh và kế toán tại các huyện, thị xã, thành phố cho doanh nghiệpđược chuyển từ các hộ kinh doanh.

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức tập huấn các chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ 6 tháng đánh giá tình hình thực hiện, kiến nghị, đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai Kế hoạch.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2470/KH-UBND năm 2018 triển khai tuyên truyền, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


807

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109