Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 835-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 20/12/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 835-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Thực hiện quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản và Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và Hoá chất tiêu dùng.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION viết tắt là VINACHEM. Tổng công ty có trụ sở chính tại 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Hoá chất của Nhà nước, bao gồm: khai thác, sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất khẩu và nhập khẩu) các loại nguyên liệu và sản phẩm hoá chất; khảo sát, thiết kế và xây lắp các công trình phục vụ ngành công nghiệp hoá chất, chuyển giao công nghệ; liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ khác theo pháp luật và theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để phục vụ sự phát triển Ngành hoá chất.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, nhận và sử dụng tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

Điều 3.

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn.

Điều 4. Bộ trưởng Công nghiệp sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 5.

1/ Hội đồng Quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ phê chuẩn.

2/ Bộ trưởng Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và hoá chất tiêu dùng, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 835-TTg

Hanoi, December 20, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In execution of Decision No.91-TTg of March 7, 1994 of the Prime Minister on the trial establishment of business corporations;
At the proposal of the Minister of Industry,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam National Chemical Corporation through the merger of the Fertilizers and Basic Chemicals Corporation and the Industrial and Consumer Chemicals Corporation.

The Vietnam National Chemical Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State corporation for business operations, has the legal person status, the civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all its business operations within the capital under its management; it has its own seal, its assets and its centralized funds, is allowed to open its accounts at the State Treasury and the banks inside and outside the country as prescribed by the State and to organize and operate according to its Statute.

Its international transaction name is VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION or VINACHEM in abbreviation. The Corporation has its main office at 1A Trang Tien street, Hoan Kiem district , Hanoi city.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Go conduct its business tasks according to the orientations, planning and plans for development of the chemical industry of the State, including: exploitation, production and business (including export and import) of the raw materials and chemical products; surveying , designing and installing projects in service of the chemical industry, transferring technology; entering into cooperation and joint ventures with economic organizations inside and outside the country, conducting other activities in production, trade and service as prescribed by law and according to the Statute on the Organization and Operation of the Corporation in service of the development of the chemical industry.

2. To receive and use efficiently, preserve and develop the capital allotted by the State, including the capital invested in other enterprises, receiving and using the natural resources, land and other resources assigned by the State with a view to realizing the tasks in business and other tasks assigned to it.

3. To organize and manage the research and application of scientific and technological advances, and the training and fostering of officials and workers of the Corporation.

Article 3.-

1. The structural organization of the Corporation comprises:

-The Managing Board, the Control Commission,

- The General Director and the assisting apparatus,

- The member units of the Corporation.

2. The organization and operation of the Corporation shall be concretely defined in the Statute of the Corporation to be ratified by the Government.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister of Industry shall appoint the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation submitted by the Managing Board on the basis of the proposal of the General Director.

Article 5.-

1. The Managing Board of the Corporation shall elaborate the Statute on the Organization and Operation of the Corporation to submit to the Government for approval.

2. The Minister of Finance shall preside over and coordinate with the Minister of Industry to conduct the assignment of capital to the Corporation.

Article 6.- This decision takes effect on the date of its issuance. The earlier regulations which are contrary to this Decision are now annulled.

The Minister of Industry, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government, the General Director of the Fertilizers and Basic Chemicals Corporation and the General Director of the Industrial and Consumer Chemicals Corporation, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Chemical Corporation shall have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 835-TTg ngày 20/12/1995 of December 20, 1995, on the establishment of The Vietnam National Chemical Corporation.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80