Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 225-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 225-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP LẠI & NBSP;TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện Quyết định số 90-TTg ngày 07 tháng3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập lại Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại, gồm các đơn vị thành viên ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổng công ty Máy và phụ tùng có:

1. Trụ sở chính đặt tại số 8 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh xe, máy, thiết bị và phụ tùng.

3. Vốn ngân sách cấp và vốn tự bổ sung đăng ký trong đơn xin thành lập lại doanh nghiệp: 137 129 triệu đồng.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Thương mại căn cứ vào Điều lệ mẫu của Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90-TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và tham khảo ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để duyệt Điều lệ của Tổng công ty Máy và phụ tùng.

Điều 4. Tổng công ty Máy và phụ tùng có nhiệm vụ đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về hoạt động của mình.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc công ty Máy và phụ tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 225/TTg ngày 17 tháng 04 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG TẠI THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP LẠI TỔNG CÔNG TY

1. Công ty thiết bị,

2. Công ty phụ tùng,

3. Công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội,

4. Công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội,

5. Công ty thiết bị phụ tùng Hải Phòng,

6. Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng,

7. Công ty thiết bị phụ tùng thành phố Hồ Chí Minh,

8. Công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

9. Công ty xuất nhập khẩu máy thành phố Hồ Chí Minh.

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 225-TTg

Hanoi, April 17, 1995

 

DECISION

ON THE RE-ESTABLISHMENT OF THE CORPORATION OF MACHINERY AND ACCESSORIES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Regulations on the establishment and dissolution of State enterprises issued together with Decree No.388-HDBT on the 20th of November 1991 of the Council of Ministers (now the Government);
At the proposals of the Minister-Chairman of the State Planning Committee and the Minister of Trade on the implementation of Decision No.90-TTg issued on the 7th of March 1994 by the Prime Minister,

DECIDES :

Article 1.- To re-establish the Corporation of Machinery and Accessories under the Ministry of Trade.The list of the member units of the Corporation is contained in the Appendix attached to this Decision.

Article 2.-

1. The main office of the Corporation of Machinery and Accessories is located at No.8, Trang Thi Street, Hoan Kiem district, Hanoi City.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Budget allocation and self-procured capital registered in the application for the re-establishment of the enterprise: 137,129 million Vietnam Dong.

Article 3.- The Minister of Trade shall base himself on the model Statute of Corporations set up under Decision No.90-TTg on the 7th of March 1994 of the Prime Minister, and, after consulting with the Minister-Chairman of the State Planning Committee, ratify the Statute of the Corporation of Machinery and Accessories.

Article 4.- The Corporation of Machinery and Accessories has the task of registering its business lines and conducting its operation in conformity with the Statute of Corporations and the State regulations, and is responsible before the State and law for its activities.

Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing.

The Minister of Trade, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the General Director of the Corporation of Machinery and Accessories shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Attached to Decision No.225-TTg issued on the 17th of April 1995 by the Prime Minister)

LIST OF MEMBER UNITS OF THE CORPORATION OF MACHINERY AND ACCESSORIES
(at the time of the re-establishment of the Corporation)

1. The Equipment Company,

2. The Accessories Company,

3. The Hanoi Equipment and Accessories Company,

4. The Hanoi Material and Technical Service Company,

5. The Haiphong Equipment and Accessories Company,

6. The Danang Equipment and Accessories Company,

7. The Equipment and Accessories Company of Ho Chi Minh City,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. The Import-Export Machinery Company of Ho Chi Minh City.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 225-TTg ngày 17/04/1995 of April 17, 1995, on the re-establishment of the corporation of machinery and accessories

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


936
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39