Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 97-TTg năm 1979 về đẩy mạnh thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trong năm 1979 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 97-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 27/03/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1979 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH VIỆC THI HÀNH ĐIỀU LỆ  XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH TRONG NĂM 1979

Hội nghị kiểm điểm thi hành điều lệ xí nghiệp quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ triệu tập (tháng 02 năm 1979) đã thống nhất xác định những kết quả tốt trong việc thực hiện điều lệ, đưa công tác quản lý xí nghiệp vào nền nếp mới, thúc đẩy các xí nghiệp nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1978; đồng thời nêu ra sự chuyển biến về tư tưởng và quan điểm quản lý ở xí nghiệp còn chậm, nhất là ở các ngành, các cấp liên quan trực tiếp đến việc thi hành điều lệ; một số chế độ quản lý cụ thể chưa đồng bộ, ăn khớp với nhau; công tác chỉ đạo thi hành điều lệ của các ngành, các cấp còn thiếu chặt chẽ kịp thời.

Để đẩy mạnh việc thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trong cả nước (trừ một số tỉnh ở biên giới phía Bắc bị bọn xâm lược Trung Quốc tàn phá); Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp phải khẩn trương xúc tiến các việc:

A. Kiểm điểm và rút kinh nghiệm việc thi hành điều lệ năm 1978

Căn cứ vào báo cáo của ban chỉ đạo về tình hình thực hiện điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh năm 1978, các ngành, các cấp cần tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc thi hành điều lệ với các cán bộ (kể cả cán bộ lãnh đạo) để làm rõ những kết quả, thiếu sót trong việc thực hiện điều lệ của từng xí nghiệp, của ngành và địa phương mình, nhất là tìm ra những nguyên nhân của thiếu sót, những kinh nghiệm tốt để đẩy mạnh việc thi hành điều lệ trong năm 1979.

B. Xây dựng kế hoạch thi hành điều lệ năm 1979.

Trong năm 1979, các ngành, các cấp và các cơ sở phải thực sự chuyển biến trong việc thi hành điều lệ xí nghiệp, phải quán triệt đầy đủ tư tưởng và nội dung cơ bản của điều lệ thi hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý và tăng cường việc chỉ đạo thực hiện điều lệ. Cụ thể là:

I. ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP

a) Ở miền Bắc.

Trong năm 1979 tất cả các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương phải khẩn trương triển khai thi hành điều lệ xí nghiệp, và phải làm tốt các việc sau đây:

1. Tiếp tục nghiên cứu xác định và hoàn thiện phương hướng phát triển sản xuất lâu dài của xí nghiệp.

Xây dựng phương án vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu khi có chiến sự.

2. Tiếp tục cải tiến tổ chức sản xuất, cải tiến và cân đối các dây chuyền sản xuất phù hợp với kế hoạch Nhà nước năm 1979 và kế hoạch phát triển sản xuất dài hạn của xí nghiệp theo hướng chuyên môn hóa sản xuất, kết hợp với việc tận dụng và sử dụng tổng hợp năng lực sản xuất của xí nghiệp, làm thêm sản phẩm phục vụ cho chiến đấu, đời sống và xuất khẩu.

3. Rà lại các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được phân bổ trong quý I năm 1979 theo đúng hệ thống chỉ tiêu mới, xây dựng và đưa vào thực hiện những chủ trương và biện pháp thiết thực để đẩy mạnh việc hoàn thành kế hoạch quý I năm 1979, làm đà cho việc hoàn thành kế hoạch cả năm.

4. Đôn đốc các tổ chức cung ứng vật tư cho xí nghiệp theo đúng chế độ của Nhà nước, đồng thời bản thân xí nghiệp phải tự lực tìm thêm những nguồn vật tư mới, có chương trình nghiên cứu sử dụng vật tư thay thế, tận dụng phế liệu. Có kế hoạch hạ các định mức sử dụng vật tư cho một đơn vị sản phẩm. Kiểm tra gắt gao việc sử dụng và dự trữ vật tư.

5. Tiếp tục hoàn chỉnh các quy định về kỹ thuật trong xí nghiệp; quy trình công nghệ, quy trình thao tác thiết bị chế độ sửa chữa, bảo quản thiết bị, kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Xây dựng hoàn chỉnh các đề án, nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ, cải tiến thiết bị, tự chế tạo những máy móc chuyên dùng, có kế hoạch cụ thể để thực hiện các đề án trên như chuẩn bị vật tư, lao động, tài chính, v.v…

6. Trên cơ sở cải tiến tổ chức sản xuất, bố trí lại lao động hợp lý, cải tiến các định mức lao động, xây dựng các định mức tiến bộ bảo đảm tăng năng suất lao động. Có kế hoạch cụ thể giải quyết số lao động dôi ra.

Mở rộng chế độ trả lương theo sản phẩm, chế độ lương ngày có định mức, có thưởng; xây dựng và hoàn thiện các quy định về sử dụng tiền thưởng theo tháng, quý và tiền thưởng về hoàn thành kế hoạch cả năm.

Có kế hoạch cụ thể về cải thiện đời sống cho công nhân, viên chức trong xí nghiệp về ăn, ở, đi lại, giải trí, v.v…

7. Xây dựng và kiện toàn hệ thống nội quy trong xí nghiệp, tổ chức cho công nhân, cán bộ học tập, nắm vững và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh các nội quy trong xí nghiệp.

8. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hạch toán kinh tế trong xí nghiệp, cụ thể là:

- Có kế hoạch thu, chi tài chính hàng tháng, quý, năm, bảo đảm lấy thu bù chi và có lãi;

- Có kế hoạch xin cấp phát, vay vốn và sử dụng vốn tiết kiệm, thi hành đúng đắn chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp, có kế hoạch sử dụng hợp lý các quỹ để lại cho xí nghiệp (quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng);

- Tăng cường việc tổ chức ghi chép số liệu ban đầu, có quy định về sử dụng và luân chuyển chứng từ. Thực hiện nghiêm chỉnh việc thống nhất công tác thống kê kế toán, phản ánh kịp thời tình hình sản xuất và bảo đảm việc tính giá thành các sản phẩm được chính xác.

9. Cải tiến và tăng cường tổ chức quản lý xí nghiệp, thi hành nghiêm chỉnh chế độ Đảng lãnh đạo, thủ trưởng quản lý xí nghiệp, công nhân thực hiện quyền làm chủ tập thể trong xí nghiệp, quy định cụ thể nội dung và các mối quan hệ công tác giữa giám đốc và Đảng ủy xí nghiệp, giữa giám đốc và các tổ chức quần chúng trong xí nghiệp. Cụ thể hóa quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức trong xí nghiệp. Soát xét lại bộ máy chức năng (phòng, ban) xác định rõ nhiệm vụ, quan hệ công tác từng phòng, ban; soát lại biên chế và tăng cường hiệu lực của bộ máy. Bổ sung cán bộ cho bộ máy quản lý xí nghiệp.

b) Ở miền Nam.

Các xí nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương phải tiếp tục thi hành Chỉ thị số 463-TTg ngày 23-9-1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành công tác chuẩn bị để thi hành điều lệ, và xí nghiệp nào đã chuẩn bị xong thì phải có kế hoạch cụ thể thi hành điều lệ. (Nội dung của việc chuẩn bị và thi hành điều lệ đã ghi cụ thể trong bản chỉ thị trên).

II. ĐỐI VỚI CÁC BỘ, TỔNG CỤC QUẢN LÝ CÁC ỦY BAN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Các Bộ, Tổng cục quản lý và các Ủy ban nhân dân địa phương:

1. Trên cơ sở kiểm điểm việc thi hành điều lệ năm 1978, phải xây dựng và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cụ thể năm 1979 về chỉ đạo thi hành điều lệ đối với các xí nghiệp trực thuộc. Riêng đối với các xí nghiệp ở miền Nam, việc hướng dẫn thi hành điều lệ phải khẩn trương và cụ thể hơn; phải cử cán bộ đặc trách, theo dõi, giúp đỡ.

2. Phải tiếp tục mở các lớp tập huấn hoặc các buổi thảo luận về điều lệ xí nghiệp, bảo đảm quán triệt hơn nữa những tư tưởng và nội dung cơ bản của điều lệ xí nghiệp; thực hiện một sự chuyển biến thật sự trong công tác quản lý xí nghiệp.

3. Phải giải quyết kịp thời những kiến nghị của xí nghiệp về:

- Tổ chức lại sản xuất;

- Xác định đơn vị cơ sở;

- Phương hướng phát triển sản xuất, đổi mới kỹ thuật của xí nghiệp;

- Ổn định các điều kiện vật chất cho xí nghiệp;

- Cải tiến tổ chức quản lý, kiện toàn bộ máy quản lý xí nghiệp, bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo, tăng cường cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ cho xí nghiệp.

4. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải ra các thông tư hướng dẫn các xí nghiệp thi hành các quyền hạn đã được Nhà nước giao cho xí nghiệp.

5. Phải cử cán bộ đến đôn đốc, kiểm tra các xí nghiệp thi hành điều lệ. Đến hết tháng 4 năm 1979, phải chọn được xí nghiệp điển hình thi hành tốt điều lệ trong từng ngành để rút kinh nghiệm phổ biến chung, nhân rộng các điển hình trong Bộ, Tổng cục và trong địa phương.

III. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN TỔNG HỢP CỦA NHÀ NƯỚC

Các cơ quan tổng hợp của Nhà nước, phải:

1. Xúc tiến việc mở các lớp nghiệp vụ hướng dẫn thi hành các chế độ quản lý cho các cán bộ trong ngành và các xí nghiệp.

2. Cử cán bộ đến giúp các xí nghiệp trọng điểm thi hành các chế độ quản lý cụ thể thuộc phần hành của mình, qua đó sửa những điểm còn chưa hợp với điều lệ, chưa khớp với nhau và rút kinh nghiệm bổ sung hoàn chỉnh các chế độ quản lý đã ban hành.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thành một số chế độ quản lý mới; Ủy ban Khoa học và kỹ thuật xây dựng chế độ quản lý thiết bị; Ủy ban Vật giá Nhà nước: chế độ phân cấp quản lý giá, xác định giá chuẩn một số sản phẩm; Bộ Vật tư; chế độ sử dụng và nhượng lại phế liệu, phế phẩm của xí nghiệp; Bộ Tài chính: chế độ cấp vốn lưu thông đối với xí nghiệp trực tiếp giao sản phẩm cho các xí nghiệp sản xuất khác.

Những chế độ trên phải được hoàn thành trước tháng 6 năm 1979.

IV. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục và Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương phải tăng cường chỉ đạo thi hành điều lệ; phải kết hợp chặt chẽ việc thi hành điều lệ với việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu; phải động viên và tổ chức thành phong trào quần chúng thi đua thi hành tốt điều lệ và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước trong xí nghiệp; phải tổ chức một bộ phận chuyên trách giúp việc chỉ đạo.

Hàng tháng phải có kiểm điểm việc thi hành điều lệ, đề ra chủ trương biện pháp thiết thực để thúc đẩy việc thi hành điều lệ và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Ban chỉ đạo trung ương phải tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, phát hiện kịp thời những lệch lạc trong công tác chỉ đạo và những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung trong các chế độ quản lý cụ thể.

 

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 97-TTg năm 1979 về đẩy mạnh thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trong năm 1979 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.539

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254