Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/1999/CT-TTg thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35/1999/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/1999/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Để đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật Doanh nghiệp, trong khi Chính phủ chưa kịp ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, ban hành mẫu đơn đăng ký kinh doanh, mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh và các nhiệm vụ khác của cơ quan đăng ký kinh doanh, theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp và hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp.

5. Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật, các loại giấy phép có liên quan đến việc thi hành Luật Doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục duy trì.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

6. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sớm nhất.

7. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 35/1999/CT-TTg

Hanoi, December 30, 1999

 

DIRECTIVE

ON ENFORCEMENT OF THE LAW ON ENTERPRISES

The Law on Enterprises was passed by the Xth National Assembly at its 5th session and takes effect as from January 1st, 2000. In order to ensure the implementation effect of the Enterprises Law, pending the promulgation by the Government of decrees guiding the implementation of the Enterprises Law, the Prime Minister hereby instructs:

1. The Minister of Planning and Investment shall coordinate with the presidents of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities to direct their respective Services of Planning and Investment in performing the tasks of business registration as prescribed by the Enterprises Law till a new decisions is made.

2. The Minister of Planning and Investment shall, basing him-/herself on relevant provisions of the Enterprises Law, issue forms of application for business registration and forms of business registration certificate to enterprises operating under the Enterprises Law; at the same time, personally guide the provincial/municipal Services of Planning and Investment in carrying out the business registration and other tasks of business registries as prescribed by the Enterprises Law.

3. The presidents of the People’s Committees of provinces and centrally-run cities shall, within the ambit of their tasks and powers, direct the enforcement of the Enterprises Law in their localities.

4. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government shall, within the ambit of their tasks and powers, coordinate with and support the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in handling problems arising in the course of implementation of Enterprises Law.

5. The Enterprises Law enforcement working groups established by the Prime Minister’s Decision No. 1253/QD-TTg of December 29, 1999 shall promptly

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to coordinate with and create the conditions for the Enterprises Law enforcement working groups to fulfill the above-said tasks.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 35/1999/CT-TTg thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.073
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13