Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2002/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 17/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP

Trong hơn hai năm qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp đã có nhiều nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp đã tạo nên một bước chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới tư duy kinh tế, về cải cách hành chính; tạo thêm động lực mới, giải phóng sức sản xuất, huy động nội lực; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật Doanh nghiệp hai năm qua cho thấy vẫn còn nhiều mặt chưa có chuyển biến tích cực nên đã hạn chế hiệu lực và tác động của Luật Doanh nghiệp. Một số văn bản cần thiết hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp chậm được ban hành; có những văn bản ban hành nội dung không phù hợp, thậm chí trái với quy định của Luật Doanh nghiệp; nhận thức và tổ chức chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp ở một số Bộ, ngành, địa phương còn thụ động, chưa đầy đủ, chưa thống nhất.

Một số doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp chưa ý thức đầy đủ về việc cần thiết phải chấp hành đúng, còn có biểu hiện cố ý làm trái quy định của Luật Doanh nghiệp; chưa coi việc chấp hành đúng Luật Doanh nghiệp là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; ý thức chấp hành các quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp nhìn chung chưa cao.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật Doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và để triển khai cụ thể khoản 3 Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Trong quý IV/2002 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc làm, trong đó quy định điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm.

2. Trong quý III/2002: Bộ Thuỷ sản ban hành Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản; Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ pháp lý; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc xác định nhân thân người thành lập doanh nghiệp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a- Tiếp tục mở rộng diện kết nối mạng thông tin doanh nghiệp đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường năng lực Trung tâm thông tin doanh nghiệp để khai thác tốt các chức năng của trang Web doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng Quy chế cung cấp thông tin doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

b- Phối hợp với Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, các Bộ, ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tập hợp đầy đủ danh mục giấy phép có hiệu lực và chế độ quản lý giấy phép, chuẩn bị Nghị định trình Chính phủ trong quý IV/2002 về công bố danh mục các giấy phép có hiệu lực, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp, coi việc phát triển kinh tế tư nhân nói riêng, kinh tế dân doanh nói chung là một trọng tâm công tác và việc thực hiện, phát huy tác dụng của Luật Doanh nghiệp trên phạm vi địa phương chính là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mình. Đồng thời triển khai gấp một số công việc sau:

a- Rà soát, bãi bỏ tất cả các quyết định hành chính đã ban hành dưới các hình thức khác nhau về việc tạm ngừng đăng ký kinh doanh những ngành, nghề không thuộc đối tượng cấm kinh doanh theo quy định của các Luật, Pháp lệnh và Nghị định đã được ban hành. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ ngay các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh trái với quy định của Luật Doanh nghiệp.

b- Bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy hoạch về phát triển ngành, nghề trên địa bàn thiếu luận cứ khoa học, không còn phù hợp với thực tiễn nhằm tạo sự bình đẳng, phát huy tính sáng tạo và huy động nội lực phát triển sản xuất, kinh doanh.

c- Củng cố và tăng cường năng lực của Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật. ở cấp huyện, củng cố bộ phận chuyên trách có đủ năng lực quản lý công tác đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh và các bộ phận này phải được tổ chức theo hệ thống thống nhất để cập nhật đầy đủ thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.

d- Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện với doanh nghiệp tại địa phương để giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền (6 tháng hoặc 1 năm một lần): về mặt bằng kinh doanh; về chế độ hưởng ưu đãi đầu tư; vay tín dụng ưu đãi đầu tư, vay vốn; cấp các loại giấy phép kinh doanh, đầu tư; thuế; tiêu thụ sản phẩm....

đ- Chỉ đạo các Sở, ủy ban nhân dân quận, huyện trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp lợi dụng, cố ý làm trái hoặc không thực hiện đúng các qui định của pháp luật.

5. Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp:

a- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Doanh nghiệp , các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp cho chủ doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước có liên quan.

b- Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi việc ban hành, triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Luật Doanh nghiệp trên phạm vi cả nước: về những mặt được, chưa được, những khó khăn trở ngại trong việc thực hiện Luật Doanh nghiệp và kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời.

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất biện pháp khắc phục, giải quyết được các ách tắc, tạo môi trường thuận lợi chung cho các doanh nghiệp phát triển một cách bình đẳng: về mặt bằng sản xuất kinh doanh, về vốn, về thông tin, tiếp thị...; phát hiện, tổng kết kinh nghiệm tốt ở một số địa phương về thực hiện Luật Doanh nghiệp để nhân rộng ra các địa phương khác.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 17/2002/CT-TTg

Hanoi, August 02, 2002

 

DIRECTIVE

ON FURTHER STEPPING UP THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ENTERPRISES

Over the past more than two years, the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and the Peoples Committees of all levels have made great efforts to implement the Governments and the Prime Ministers direction on the implementation of the Law on Enterprises. The Law on Enterprises has created a big change in economic thinking renovation and administrative reform; created a new motive force, liberated the productive forces and mobilized the internal strengths; contributed to boosting the economic growth, hunger elimination and poverty alleviation, and improvement of peoples life, thus getting the sympathy and support of people at home and high appreciation from the international community.

However, the practical implementation of the Law on Enterprises over the past two years showed that many aspects have not yet seen positive changes, thus limiting the effectiveness and impact of the Law on Enterprises. A number of necessary documents guiding the implementation thereof have been slow to be promulgated; the promulgated documents have contents unsuitable or even contrary to the provisions of the Law on Enterprises; the awareness as well as the organization and direction of implementation of the Enterprise Law of several ministries, branches and localities are still passive, incomplete and inconsistent.

A number of enterprises and enterprise managers have not yet been fully aware of the necessity to strictly observe the Law on Enterprises, shown signs of intentionally violating the provisions thereof; have not yet considered the strict observance of the Enterprise Law a tool to protect their legitimate rights and interests; and their sense of observing the regulations on enterprises obligations is generally not so high.

In order to further step up the implementation of the Law on Enterprises, efficiently carry out the Governments program of action for implementation of the Resolution of the fifth plenum of the Party Central Committee, the IXth Congress, and specifically implement Section 3 of the Governments Resolution No. 07/2002/NQ-CP, the Prime Minister hereby gives the following instructions:

1. In the fourth quarter of 2002, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall submit to the Government the draft Decree on Employment, prescribing business conditions for enterprises engaged in the field of job creation.

2. In the third quarter of 2002, the Ministry of Aquatic Resources shall promulgate a circular guiding the granting of aquatic veterinary drug business certificates; the Ministry of Justice shall promulgate a circular guiding the granting of legal service practicing certificates; the Ministry of Public Security shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Justice and the Supreme People;s Court in promulgating a joint circular prescribing the determination of personal identification of enterprise founders.

3. The Ministry of Planning and Investment shall:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2002/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14