Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1557/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 1557/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1557/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI LIÊN KẾT SẢN XUẤT, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI, THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 (Luật HTX năm 2012) có hiệu lực và triển khai thực hiện, vai trò của hợp tác xã (HTX) đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng rõ nét, hoạt động của HTX từng bước được đổi mới và phát triển đa dạng trên các lĩnh vực. Các HTX thành lập trước ngày 01/7/2013 đã chuyển đổi và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; các HTX thành lập mới ngày càng đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực và địa bàn hoạt động, một số loại hình mới được hình thành như: Mô hình HTX tôm - lúa, trồng rau an toàn, cây cảnh, du lịch sinh thái cộng đồng; số HTX hoạt động tốt mang lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng ngày càng tăng lên; năng lực của HTX được tăng cường; nhiều HTX hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; một số HTX đã thực hiện có hiệu quả các dịch vụ cung ứng đầu vào và đầu ra cho thành viên, hình thành được chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp được mở rộng dưới nhiều hình thức và phát huy hiệu quả hỗ trợ thiết thực cho thành viên.

Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, một số HTX hoạt động hiệu quả chưa cao, hoạt động còn đơn điệu, quy mô nhỏ, thiếu vốn, chưa tổ chức cung ứng được nhiều sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ cho thành viên, sự liên kết giữa HTX với thành viên còn thiếu chặt chẽ, chất lượng nguồn nhân lực của HTX còn thấp; đội ngũ cán bộ trẻ kế thừa còn thiếu; chưa thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với HTX và giữa HTX với doanh nghiệp còn hạn chế.

Để thực hiện tốt việc phát triển HTX kiểu mới, theo Luật HTX năm 2012, trong việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả chiều rộng và chiều sâu cho các HTX. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh phát triển HTX như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật HTX năm 2012; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21-02-2013, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013, của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/7/2015, của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020; Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016, của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 12/5/2018, của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 19-6-2012, của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 21/9/2012, của Ủy ban nhân dân tỉnh về củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 880/QĐ-UBND, ngày 13/4/2017, của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang với các sở, ban, ngành và địa phương trong công tác quản lý và định hướng phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 89/KH-UBND, ngày 16/6/2017, của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”; Chỉ thị số 1170/CT-UBND, ngày 18/5/2018, của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về HTX cho hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quán triệt sâu sắc vai trò của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển, mối quan hệ với các chủ thể kinh tế khác. Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, mở các chuyên mục, phát hành tờ rơi về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của HTX, xây dựng các phóng sự về HTX.

- Bố trí kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời khuyến khích phát triển HTX và hỗ trợ HTX.

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế hợp tác, HTX gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp, chính đáng của HTX. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX ở cấp tỉnh, huyện, xã. Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ trong các HTX.

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với HTX được vay vốn ưu đãi, để khuyến khích doanh nghiệp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với HTX.

- Đẩy mạnh hỗ trợ HTX nông nghiệp, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp về lúa, rau, quả, thủy sản, chăn nuôi...

- Duy trì, các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiệu quả chưa cao. Xây dựng HTX chế biến nông sản; mô hình HTX điểm, ứng dụng công nghệ cao đối với HTX trồng rau, quả; HTX nuôi trồng thủy sản; HTX tôm - lúa; HTX chăn nuôi.

- Phát triển HTX chợ, HTX chăn nuôi, HTX ngành nghề và phát triển HTX ở những địa phương có làng nghề gắn với chuỗi giá trị để tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các HTX liên kết với nhau, HTX liên kết với doanh nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Tài chính, các ngành liên quan và địa phương rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh, phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh và đổi mới phương thức tư vấn, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về HTX, lợi ích của HTX mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về HTX kiểu mới.

- Mở các lớp tập huấn Luật HTX năm 2012, cho hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ Luật HTX năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ chức HTX trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của HTX, đảm bảo 100% cán bộ HTX được tập huấn nâng cao về năng lực quản trị HTX. Tổ chức học tập các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

- Làm đầu mối tuyển dụng, quản lý, trả lương và bồi dưỡng kiến thức kinh tế hợp tác, HTX cho cán bộ trẻ tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn cho HTX.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại; tổ chức cho các HTX tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm; làm cầu nối kết nối đầu vào, đầu ra cho sản phẩm của các HTX với các doanh nghiệp. Hỗ trợ HTX xây dựng và thẩm định hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa HTX nông nghiệp với doanh nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Tư vấn các HTX xây dựng kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh cho từng giai đoạn để làm cơ sở thực hiện sản xuất kinh doanh của HTX phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của HTX.

- Chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX của Trung ương và của tỉnh.

- Làm đầu mối hỗ trợ HTX mua thiết bị truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của HTX.

- Hỗ trợ các HTX vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ cho HTX và thành viên HTX vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Giới thiệu các HTX với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh để vay vốn phát triển HTX.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và địa phương củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX yếu kém; giải thể những HTX yếu kém, không hoạt động, không có khả năng củng cố.

- Định kỳ hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức đối thoại với các HTX và các doanh nghiệp liên kết với HTX, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho HTX và doanh nghiệp trong tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế hợp tác, HTX để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các giải pháp xử lý, khó khăn vướng mắc.

- Phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, duy trì và nhân rộng các khối thi đua trong HTX để tạo động lực cho các HTX thi đua thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua.

- Thường xuyên đưa tin, bài về kinh tế hợp tác, HTX trên trang thông tin điện tử của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, để cung cấp thông tin về các chính sách của Đảng, nhà nước về HTX, thông tin thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho HTX và những mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát các quy định, chính sách hiện hành nhằm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, các chính sách, chương trình, đề án nhằm hỗ trợ các HTX nông nghiệp cho từng lĩnh vực sản xuất phát triển theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, ưu tiên bố trí nguồn vốn sự nghiệp hàng năm từ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phát triển HTX.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ HTX nông nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch, xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở ứng dụng khoa học và công nghệ để sản xuất những sản phẩm đặc trưng của địa phương, với sản lượng ổn định để cung cấp cho thị trường.

- Hướng dẫn HTX sản xuất theo quy trình VietGAP; cấp giấy chứng nhận VietGAP cho HTX nông nghiệp đạt chuẩn.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các HTX trên địa bàn được phân công để hỗ trợ, hướng dẫn quy trình sản xuất cho thành viên HTX.

- Hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh cho cộng đồng thành viên HTX.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để xây dựng các mô hình HTX kiểu mới.

- Hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020, theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hỗ trợ HTX theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC, ngày 29/12/2016, của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020.

6. Sở Công Thương

- Tạo điều kiện cho các HTX trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp cận với quỹ khuyến công địa phương. Hướng dẫn cơ chế, chính sách khuyến khích và cung cấp thông tin thị trường hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho HTX.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, ứng vốn từ ngân sách tỉnh để phân bổ đầu tư điện phục vụ bơm tưới cho các HTX nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có từ 75% số HTX nông nghiệp được đầu tư điện ba pha phục vụ bơm tưới.

7. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, hướng dẫn, tạo điều kiện cho HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để HTX mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với HTX được vay vốn ưu đãi để doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho HTX.

- Chỉ đạo các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, nhằm mục tiêu là tương trợ giữa các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống.

- Thực hiện giám sát các quỹ tín dụng nhân dân, góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, tín dụng theo quy định.

8. Sở Giao thông vận tải

Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về HTX thuộc lĩnh vực ngành giao thông vận tải; nhân rộng các mô hình HTX vận tải hoạt động có hiệu quả; khuyến khích đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các thành viên hoạt động kinh doanh vận tải, phát triển theo đúng bản chất, mô hình HTX kiểu mới phù hợp pháp luật và thực tiễn; HTX thực sự là những đơn vị kinh tế mạnh, không ngừng tăng trưởng; đảm bảo việc hoạt động của các HTX kinh doanh vận tải theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về các điều kiện kinh doanh, an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ HTX trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và đổi mới công nghệ mới hiệu quả để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các HTX. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho các HTX.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng cổng thông tin điện tử cho các HTX, nhằm quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

11. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Tìm kiếm đối tác kết nối giao thương; thông tin các sản phẩm của các HTX trên ấn phẩm phục vụ cho công tác xúc tiến, quảng bá; đưa thông tin các HTX trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. Tạo điều kiện hỗ trợ HTX tham gia chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tham gia giới thiệu sản phẩm, hội chợ xúc tiến thương mại.

12. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018, của Chính phủ, về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập huấn, hướng dẫn các chính sách, pháp luật về thuế có liên quan đến HTX, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

13. Điện lực Kiên Giang

Thực hiện việc triển khai đầu tư điện phục vụ bơm, tưới cho HTX nông nghiệp và tổ hợp tác nông nghiệp.

14. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, kiện toàn bộ máy và sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đảm bảo hợp lý, khoa học, không chồng chéo. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các HTX tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ từ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn cho HTX.

15. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn các HTX lập các thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật. Hướng dẫn các HTX thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

16. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai tuyên truyền các quy định pháp luật về lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu của thị trường lao động.

17. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong HTX theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ HTX.

18. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho phát triển HTX.

19. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, về cơ chế, chính sách, vay vốn đối với doanh nghiệp và HTX liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thực hiện xem xét cho thành viên và HTX vay vốn để hỗ trợ thành viên và HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển HTX theo quy định.

20. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác, HTX, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, góp phần thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kịp thời sơ, tổng kết tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX để có định hướng và biện pháp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HTX kiểu mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư. Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HTX để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc của địa phương với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX tại địa phương phát triển.

- Phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tuyên truyền, vận động phát triển HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 gắn với chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tổ chức tập huấn pháp luật về HTX cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội.

- Chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ xã, ấp không can thiệp vào hoạt động hợp pháp, chính đáng của HTX. Tạo điều kiện tốt nhất để HTX phát triển; ưu tiên các HTX có điều kiện tham gia xây dựng một số hạng mục hạ tầng phù hợp với khả năng của HTX trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm bố trí diện tích đất phù hợp, để HTX xây dựng trụ sở, kho bãi, cửa hàng dịch vụ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; chỉ đạo, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và các phòng ban chuyên môn cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX; chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với HTX; theo dõi giám sát thi hành Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế hợp tác, HTX.

- Tổ chức đánh giá, phân loại HTX, tổ hợp tác hàng năm theo Quyết định số 2559/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014, của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chí đánh giá, phân loại hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Riêng HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đánh giá, phân loại hàng năm theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT, ngày 17/4/2017, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các báo cáo đánh giá, phân loại gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đúng thời gian quy định để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các thành viên

Xây dựng chương trình phối hợp về giám sát thi hành Luật HTX năm 2012; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012.

22. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh

Ưu tiên nguồn kinh phí cho vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân, để giúp các thành viên HTX nông nghiệp là hội viên Hội Nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6), hằng năm (trước ngày 20 tháng 12) Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tự theo dõi, kiểm tra và định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, Đoàn thể);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, nhsuong.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1557/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, theo Luật Hợp tác xã năm 2012, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77