Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 753/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Võ Văn Cảnh
Ngày ban hành: 12/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 06/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả và tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LđVP;
+PTH, TTTHCB;
- Lưu: VT, BCĐGĐTP, NCm60.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án), đồng thời để tiếp tục triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp được hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp với nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

- Xác định những nội dung cụ thể để thực hiện Đề án, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định tư pháp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; đồng thời cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Xác định trách nhiệm và phân công rõ ràng nhiệm vụ cho các Sở, ngành có liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đề án

Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Đề án bằng các hình thức phù hợp đến các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

2. Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giám định viên tư pháp

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, chuyên môn nghiệp vụ giám định cho đội ngũ giám định viên tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Nội dung hoạt động:

+ Rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giám định viên tư pháp.

+ Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giám định viên.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

3. Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác giám định

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan

- Nội dung hoạt động:

+ Xây dựng phương án bố trí kinh phí về đầu tư cơ sở, vật chất, phương tiện hiện đại, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết cho Trung tâm pháp y tỉnh.

+ Xây dựng danh mục các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác cần bảo đảm cho hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh theo quy định và nhu cầu của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018-2023

4. Lựa chọn và tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn để được xem xét, bổ nhiệm và tiếp nhận hồ sơ đề nghị UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: các Sở, ngành trong phạm vi quản lý lĩnh vực của mình

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

5. Rà soát, công bố danh sách người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp

Tiếp tục rà soát, công bố danh sách người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm và tổng kết sau 05 năm thực hiện

III. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ kinh phí hoạt động thường xuyên và các nguồn kinh phí có liên quan khác (nếu có) của các Sở, ngành đã được phân bổ hàng năm.

- Trên cơ sở của Kế hoạch này, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các công việc cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung, công việc được phân công tại phần II Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đã đề ra; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định.

2. Sở Tài chính bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật;

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169