Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2008/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành: 20/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ MẪU GIẤY TỜ DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ hành chính tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 09 mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng sau đây:

1. Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (Mẫu TP-CC-01);

2. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-02);

3. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-03);

4. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-04);

5. Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập (Mẫu TP-CC-05);

6. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-06);

7. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-07);

8. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-08);

9. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập) (Mẫu TP-CC-09).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ hành chính tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo;
- Ban XDPL VPCP;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

TP-CC-01

 

 

ảnh

 

3x4

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là ......................................................... Nam, nữ: ....................................................

Sinh ngày............/............./.............................. Nơi sinh: ....................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp........../........../...........................

Nơi cấp: ..............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: ........................  ngày ............/.............../................... Nơi cấp:................................................

Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại ......................................... từ ngày........./......../........... đến ngày ......../............/.....................................................

(Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do được miễn)      

...........................................................................................................................................

Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại.................. Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố).....................

Tên tôi là:......................................................... Nam, nữ:..............................................

Sinh ngày............/............/.............................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:........................... ngày ......./........../………..  

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................

.......................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................

......................................................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................

Website (nếu có):..........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................

Sinh ngày......../............/................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................

Nơi cấp:........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Công chứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)................

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................

........................................................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:..........................

Website (nếu có):............................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:...............................................

Sinh ngày......../............/..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./........................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

.......................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.............................................................................................................

......................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Các công chứng viên thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)......

Tên tôi là .........................................................  Nam, nữ:..............................................

Sinh ngày............/............/..............................................................................................

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:....................................................................

ngày......./........../.............................................................................................................

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:..........................................

ngày......../.........../..........................................................................................................

đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):................................

.......................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................

......................................................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:........................

Website (nếu có):..........................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:.............................................

Sinh ngày......../............/................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./......................

Nơi cấp:........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................................................

....................................................................................................................................

Chữ ký:.......................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Công chứng viên
(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).............

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:................................................

ngày............/............../.........................................................................................................

đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):.....................................

............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................... Fax:...................................... Email:..............................

Website (nếu có):................................................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:...................................................

Sinh ngày......../............/......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................. Ngày cấp:......../........./............................

Nơi cấp:..............................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

...........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......
Các công chứng viên thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

 

TP-CC-06

UBND TỈNH, TP...
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số............./QĐ-UBND

Tỉnh (thành phố)..., ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của ông (bà)......;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng ... .

Điều 2. Văn phòng công chứng ... được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Văn phòng công chứng ... có trụ sở tại ... , con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, ... .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

TP-CC-07

UBND TỈNH, TP...
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số............./QĐ-UBND

Tỉnh (thành phố)..., ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ)...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng của các ông (bà)......;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng công chứng ... .

Điều 2. Văn phòng công chứng ... được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.

Văn phòng công chứng ... có trụ sở tại ... , con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của các công chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) ... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, ... .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

TP-CC-08

UBND TỈNH, TP........
SỞ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số............./TP-ĐKHĐ

Tỉnh (thành phố)..., ngày......tháng.......năm.......

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:.......................................................

Email:.............................................................. Website (nếu có):...................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:...............................................

Sinh ngày.............../............./..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..............................................................................................

Ngày cấp:............./............../..........................................................................................

Nơi cấp:..........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:....................................................................

Ngày................../............/..............................................................................................

Chữ ký:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:......................................

ngày............../............../.................................................................................................

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

TP-CC-09

UBND TỈNH, TP...
SỞ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số............./TP-ĐKHĐ

Tỉnh (thành phố)..., ngày......tháng......năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở:..................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................ Fax:...........................................................

Email:.............................................................. Website (nếu có):.......................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:......................................................... Nam, nữ:...................................................

Sinh ngày.............../............./..............................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................................................................................

Ngày cấp:............./............../........................... Nơi cấp:.....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

............................................................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:.........................................................................

Ngày................../............/...................................................................................................

Chữ ký:...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:..........................................

ngày............../............../.....................................................................................................

 5. Danh sách thành viên:

STT

Họ và tên công chứng viên thành viên

Năm sinh

Địa chỉ thường trú

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (ghi rõ số và ngày cấp)

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!