Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 09/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp ngày 3 tháng 01 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số: 09/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VỀ DẦU KHÍ TẠI CUỘC HỌP NGÀY 3 THÁNG 01 NĂM 2007

Ngày 3 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Trưởng Ban thường trực; Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Trưởng ban; các Uỷ viên Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban quản lý Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Đường ống Phú Mỹ-Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà máy điện Nhơn Trạch; các nhà thầu EPC của các dự án trên.

Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ chuyên viên báo cáo, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Các công trình trọng điểm về dầu khí có quy mô lớn, công nghệ phức tạp. Hầu hết những khó khăn về thủ tục, cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, vấn đề còn lại chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư cần tổ chức giao ban hàng ngày tại công trường, kiểm soát chặt chẽ tiến độ chi tiết của các gói thầu, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong thi công. Đồng thời, phải rà soát, xử lý theo thẩm quyền các vấn đề tồn đọng; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

2. Về kế hoạch năm 2007: Đồng ý với đề nghị của Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại Báo cáo số 01/BC-TCV ngày 02 tháng 01 năm 2007 (phụ lục kèm theo).

II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

a) Gói thầu EPC số 1+4 và 2+3:

- Chủ đầu tư tiếp tục có công văn gửi nhà thầu Technip khẳng định: Chính phủ Việt Nam không chấp nhận việc chậm tiến độ, yêu cầu nhà thầu có giải pháp phục hồi tiến độ, thực hiện đúng hợp đồng đã ký.

- Về vấn đề thay đổi nguồn gốc xuất xứ của một số thiết bị: Bộ Công nghiệp khẩn trương xem xét, phê duyệt.

b) Gói thầu số 5A:

- Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 6913/VPCP-DK ngày 23 tháng 11 năm 2006 và số 7525/VPCP-DK ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

c) Gói thầu số 5B:

- Chủ đầu tư xem xét, giải quyết các đề nghị của nhà thầu Cienco 1 về việc cung cấp bản vẽ thiết kế và khấu hao đà, giáo vào dự toán của gói thầu.

- Ban Quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất xem xét giải quyết vấn đề giao diện gói thầu EPC số 3 và số 5B nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu Cienco 1 bảo đảm tiến độ và chất lượng gói thầu 5B.

- Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định và phê duyệt thiết kế của gói thầu này.

d) Về xử lý các vấn đề tồn đọng của gói thầu số 2 và số 3 cũ:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thống nhất cách giải quyết; trường hợp không thống nhất được, thuê cơ quan kiểm toán độc lập thẩm định.

e) Dự án Nhà máy polypropylen:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án và đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng phân xưởng sản xuất polypropylen trong tháng 01 năm 2007.

2. Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau:

a) Dự án Đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc chậm tiến độ của dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí sử dụng nhiên liệu dầu DO chạy thử chu trình đơn nhà máy điện Cà Mau 1 thay thế nhiên liệu khí từ mỏ PM3-CAA.

b) Dự án nhà máy điện Cà Mau 1:

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bám sát tiến độ triển khai dự án nhằm đưa chu trình đơn nhà máy điện Cà Mau 1 vào vận hành thương mại trong tháng 3 năm 2007.

c) Dự án nhà máy điện Cà Mau 2:

Cần bám sát tiến độ, đưa nhà máy vào hoạt động thương mại trong tháng 3 năm 2008, bảo đảm chất lượng và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

d) Dự án nhà máy đạm Cà Mau

Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm không có tiêu cực.

3. Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 1:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

4. Dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dự án nhà máy lọc dầu số 3:

Chủ đầu tư tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư, lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện theo tiến độ đề ra.

5. Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất:

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý, theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, CN, XD, TC, GTVT, TNMT;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất;
- Các thành viên Ban CĐNN về Dầu khí;
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban CĐNN về Dầu khí;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam;
- Các nhà thầu EPC: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Công ty Xây dựng Lũng Lô, Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro;
- Các BQLDA: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Khí-Điện Nhơn Trạch;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4), H.(45b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM DẦU KHÍ NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 08/01/2007 của Văn phòng Chính phủ)

a) Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

-Gói thầu EPC số 1+4 và 2+3: Đạt 90% tiến độ tổng thể, trong đó công tác thiết kế đạt 100% khối lượng; mua sắm đạt 98% khối lượng; xây dựng đạt 70% khối lượng.

- Gói thầu số 5A: tháng 10/2007 hoàn thành phần thân đê đến cao trình 3,7m.

- Gói thầu số 5B: Hoàn thành và bàn giao toàn bộ gói thầu cho nhà thầu EPC gói 3 thực hiện thi công đường ống công nghệ.

- Gói thầu EPC số 7: Hoàn thành và bàn giao trong Quý IV năm 2007.

- Công tác đào tạo và chuẩn bị nhân lực: Kết thúc khóa đào tạo kỹ sư vận hành chủ chốt tại nước ngoài, triển khai công tác đào tạo do các nhà thầu EPC và các nhà cung cấp thiết bị, bản quyền thực hiện theo các hợp đồng EPC và hợp đồng bản quyền đã ký.

- Xúc tiến các công việc liên quan đến chuẩn bị vận hành và chạy thử nhà máy.

b) Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau:

- Dự án Đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau: nghiệm thu và bàn giao tuyến ống vào tháng 2/20007; hoàn thành lắp đặt thiết bị công nghệ, điện...vào tháng 3/2007; hoàn thành công tác chạy thử nghiệm thu toàn bộ tuyến ống và 3 trạm vào tháng 4/2007; bàn giao toàn bộ công trình tháng 5/2007.

- Dự án nhà máy điện Cà Mau 1: Chạy thử , nghiệm thu chu trình đơn ngày 15/01/2007; phát điện thương mại chu trình đơn ngày 25/03/2007; chạy thử toàn nhà máy vào tháng 12/2007.

-Dự án nhà máy điện Cà Mau 2: Hoàn thành xây dựng sân phân phối, hệ thống tháp làm mát, khu vực gian máy, hệ thống xử lý nước, khu vực bồn chứa dầu DO và nhà hành chính tháng 11/2007; hoàn thành lắp đặt tuabin GT21, GT22, các thiết bị phụ trợ, máy phát điện và hệ thống điều khiển tháng 12/2007.

-Dự án nhà máy đạm Cà Mau: Hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu EPC xây dựng nhà máy, gói thầu Tư vấn Quản lý dự án và bắt đầu triển khai xây dựng.

c) Dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ -Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà máy điện Nhơn Trạch 1:

- Dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ -Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành toàn bộ dự án, đảm bảo cung cấp khí vào ngày 15/1/2008.

- Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: Gói thầu EPC nhà máy điện đạt 80% khối lượng, trong đó công tác hạ tầng đạt 100%, chu trình đơn đạt 90%, chu trình hỗn hợp đạt 70% khối lượng xây dựng và lắp đặt thiết bị; chương trình đào tạo cán bộ vận hành cho nhà máy đạt 70%.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 09/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp ngày 3 tháng 01 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202