Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 96/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 96/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, các tổ chức, cá nhân và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng TƯ và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, Vụ Bảo hiểm
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

QUY CHẾ

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 2. Các đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Bảo hiểm liên kết chung (universal life) là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư và có các đặc điểm sau:

1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. 

2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Điều 3. Quỹ liên kết chung

Quỹ liên kết chung là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung và là một phần của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm. Tài sản của quỹ liên kết chung không phân chia mà xác định chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm được liên kết. 

Điều 4. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng.

2. Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung một cách thận trọng và hiệu quả. 

3. Đại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.

4. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Chương 2:

THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Điều 5. Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải tuân thủ các quy định tại Chương này và các quy định của pháp luật khi thiết kế sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Điều 6. Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không được thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm đóng năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.

b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 8 Quy chế này.

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thoả thuận khi giao kết hợp đồng.

3. Quyền lợi đầu tư: bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thoả thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

Điều 7. Phí

1. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định dưới đây:

a) Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung.

b) Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

c) Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

d) Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ liên kết chung. Trong mọi trường hợp, tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

đ) Phí huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm là khoản phí tính cho khách hàng khi huỷ bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các khoản chi hợp lý có liên quan.

e) Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán chính xác, công bằng và hợp lý các khoản phí nêu trên đảm bảo phù hợp với cơ sở kỹ thuật của sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

3. Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải quy định rõ các khoản phí nói trên bao gồm cả các mức tối đa sẽ áp dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai rõ ràng, đầy đủ các loại phí và mức tối đa áp dụng cho bên mua bảo hiểm trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm và tài liệu minh họa bán hàng.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trong hạn mức tối đa đã được quy định tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thay đổi tỷ lệ các loại phí áp dụng sau khi thông báo và thoả thuận với bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 3 tháng trước thời điểm chính thức thay đổi.  

Điều 8. Phí bảo hiểm đóng thêm

1. Ngoài phần phí bảo hiểm đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để tham gia vào quỹ liên kết chung.

2. Toàn bộ phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được đầu tư vào quỹ liên kết chung sau khi trừ đi một khoản phí ban đầu .

3. Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 5 lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí định kỳ hoặc không quá 50% phí bảo hiểm lần đầu đối với hợp đồng đóng phí một lần.

Điều 9. Giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.

Điều 10. Thành lập và quản lý quỹ liên kết chung

1. Doanh nghiệp bảo hiểm thành lập một quỹ liên kết chung cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung của doanh nghiệp. Quỹ liên kết chung phải được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của doanh nghiệp.

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đầu tiên được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm tổng giá trị của quỹ liên kết chung không thấp hơn 50 tỷ đồng.

3. Trường hợp phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết chung không đáp ứng được quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần quỹ chủ sở hữu để hình thành các tài sản ban đầu của quỹ liên kết chung và được hưởng kết quả đầu tư tương ứng với số tiền đã đóng góp vào việc thành lập quỹ liên kết chung. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đóng góp nếu việc hoàn lại đó đáp ứng được quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Quỹ liên kết chung được quản lý và sử dụng đầu tư phù hợp với chế độ tài chính áp dụng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.

5. Phí bảo hiểm và phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi các khoản phí ban đầu phải được đầu tư phù hợp với những mục tiêu của quỹ liên kết chung trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm nhận được phí bảo hiểm.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Điều 11. Thông tin về bảo hiểm liên kết chung

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố chính xác, đầy đủ và kịp thời cho bên mua bảo hiểm các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung đã giao kết. Thông tin cung cấp cho bên mua bảo hiểm phải phù hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2. Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm để nhận thức được các rủi ro liên quan khi giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố trên website của doanh nghiệp mình các tài liệu dưới đây:

a) Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm được Bộ Tài chính phê chuẩn;

b) Tài liệu giới thiệu sản phẩm;

c) Tài liệu minh họa bán hàng về các trường hợp điển hình;

d) Tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung.

Điều 12. Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Tài liệu giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp bảo hiểm biên soạn và sử dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định dưới đây:

1. Thông tin trong tài liệu giới thiệu sản phẩm phải chính xác, khách quan, đầy đủ, trung thực và phải phù hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2. Ngoài các quy định chung trong bảo hiểm nhân thọ, tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải có những thông tin tối thiểu sau đây:

a) Chính sách đầu tư, mục tiêu và cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ liên kết chung;

b) Tỷ lệ và mức tối đa của phí ban đầu, phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ liên kết chung, phí huỷ bỏ hợp đồng và các khoản phí khác.

c) Lãi suất đầu tư tối thiểu cam kết với bên mua bảo hiểm đối với phần phí bảo hiểm được phân bổ để đầu tư vào quỹ liên kết chung;

d) Cơ sở và định kỳ xác định quyền lợi đầu tư của hợp đồng bảo hiểm từ quỹ liên kết chung;

đ) Thông tin rõ ràng cho bên mua bảo hiểm biết việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết chung là một cam kết dài hạn và bên mua bảo hiểm không nên huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Điều 13. Tài liệu minh họa bán hàng

Tài liệu minh họa bán hàng phải đáp ứng các quy định của pháp luật và các quy định dưới đây:

1. Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải được cung cấp cho khách hàng trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và phải có thông tin tối thiểu theo Phụ lục I Quy chế này.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết minh rõ cho bên mua bảo hiểm các quyền lợi mà khách hàng có thể được nhận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi nhận được từ quỹ liên kết chung. 

3. Các khoản phí và các hạn mức tối đa mà bên mua bảo hiểm phải trả phải được thể hiện rõ trên cơ sở tách bạch giữa phí bảo hiểm cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro và các khoản phí khác.

4. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm liên kết chung có quyền lợi bảo hiểm bổ trợ, doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết trình rõ trong tài liệu minh họa bán hàng các quyền lợi bổ trợ đó và tác động của chúng đối với bên mua bảo hiểm.

5. Tài liệu minh họa bán hàng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

Điều 14. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải phù hợp với quy định của pháp luật và có đầy đủ các thông tin dưới đây:

1. Chính sách đầu tư, mục tiêu, cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ liên kết chung;

2. Tỷ lệ, số tiền cụ thể và mức tối đa của các khoản phí liên quan đến hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được tính cho khách hàng;

3. Tỷ lệ phân bổ phí bảo hiểm để đầu tư vào quỹ liên kết chung;

4. Cách thức xác định quyền lợi đầu tư từ quỹ liên kết chung;

5. Các lựa chọn để bên mua bảo hiểm thay đổi quyền lợi rủi ro, tỷ lệ phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết chung và thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm.

Điều 15. Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm về các nội dung sau:

1. Tình trạng của hợp đồng bảo hiểm bao gồm thông tin sau:

a) Quyền lợi bảo hiểm rủi ro;

b) Giá trị hoàn lại vào đầu năm báo cáo;

c) Giá trị hoàn lại vào cuối năm báo cáo;

d) Các khoản phí phát sinh trong năm chi tiết theo phí bảo hiểm rủi ro và các khoản phí khác;

đ) Tổng số phí bảo hiểm đã đóng và số phí bảo hiểm được phân bổ vào quỹ liên kết chung trong năm báo cáo;

e) Kết quả đầu tư và tỷ suất đầu tư từ phần phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung.

2. Kết quả hoạt động của quỹ liên kết chung với các nội dung sau:

a) Thông tin tóm tắt về tình hình tài chính của quỹ liên kết chung theo mẫu tại Phụ lục II Quy chế này;

b) Tình hình hoạt động của quỹ liên kết chung trong 5 năm gần nhất hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa đủ 5 năm;

d) Chi tiết về các quyền lợi đầu tư đã chia và dự kiến sẽ cho bên mua bảo hiểm trong năm báo cáo;

đ) Xác nhận của công ty kiểm toán độc lập về những thông tin nói trên.

Chương 4:

KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Điều 16. Khả năng thanh toán

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Biên khả năng thanh toán tối thiểu đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bằng 4% dự phòng nghiệp vụ cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro.

3. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Điều 17. Trích lập dự phòng nghiệp vụ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ như sau:

a) Dự phòng rủi ro bảo hiểm: là số lớn hơn giữa mức dự phòng tính theo phương pháp phí chưa được hưởng hoặc dự phòng tính theo phương pháp dòng tiền để đáp ứng được tất cả các khoản chi phí trong tương lai trong suốt thời hạn của hợp đồng.

b) Dự phòng bồi thường: được trích theo phương pháp từng hồ sơ với mức trích lập được tính trên cơ sở thống kê số tiền bảo hiểm phải trả cho từng hồ sơ đã yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết.

c) Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết chung: là giá trị hoàn lại của hợp đồng trong quỹ liên kết chung. Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm liên kết chung phải bảo đảm các cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

d) Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bổ sung (resilience reserve). Dự phòng này dùng để bảo đảm cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm khi thị trường đầu tư có biến động lớn.

2. Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm xác định phương pháp, cơ sở và số liệu dự phòng nghiệp vụ để luôn đảm bảo các cam kết đối với bên mua bảo hiểm theo các nguyên tắc và phương pháp tính toán được thừa nhận rộng rãi theo thông lệ quốc tế.

Chương 5:

PHÂN TÍCH NHU CẦU KHÁCH HÀNG, ĐIỀU KIỆN ĐẠI LÝ BẢO HIỂM VÀ HOA HỒNG BẢO HIỂM

Điều 18. Phân tích nhu cầu khách hàng

Trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành phân tích nhu cầu khách hàng và phải có xác nhận của khách hàng về việc hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm mà họ dự kiến mua, nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư mà họ có thể gặp phải khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm tính cho khách hàng.

Điều 19. Yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm

1. Để triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm hoặc đã có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;

b) Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý bảo hiểm.

2. Đại lý bảo hiểm phải được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tối thiểu là 24 giờ và được doanh nghiệp bảo hiểm cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học mới được phép bán bảo hiểm liên kết chung.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót do đại lý của mình gây ra làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp các khoản tiền mà doanh nghiệp đã trả cho bên mua bảo hiểm do lỗi của đại lý.

Điều 20. Hoa hồng bảo hiểm

Hoa hồng bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được thực hiện theo các quy định của pháp luật với tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiểm được thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Quy chế này.

Chương 6:

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 21. Phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trước khi triển khai.

2. Hồ sơ đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được lập theo quy định của pháp luật và kèm theo phương án triển khai sản phẩm liên kết chung, bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dự kiến triển khai;

b) Chính sách đầu tư mà doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến áp dụng đối với các tài sản thuộc quỹ liên kết chung;

c) Cơ sở phân bổ các khoản phí bảo hiểm và chi phí;

d) Nội dung và chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung dự kiến triển khai;

đ) Thông tin về chuyên gia tính toán, chuyên gia đầu tư và các dịch vụ tư vấn thuê ngoài khác;

e) Thông tin về trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của những cán bộ chịu trách nhiệm đầu tư;

g) Cam kết bằng văn bản kèm theo giải trình chi tiết về việc doanh nghiệp bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

Điều 22. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải tuân thủ quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Căn cứ Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan, doanh nghiệp bảo hiểm ban hành các quy trình nghiệp vụ triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ hoạt động của mình.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp tình hình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của đơn vị mình để báo cáo Bộ Tài chính theo chế độ thông tin báo cáo hiện hành. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hợp tác và báo cáo tình hình thực tế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

4. Hàng năm, chuyên gia tính toán của doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ Quy chế này của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Điều 23. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung phải hoàn thành các thủ tục bảo đảm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung được giao kết trước ngày Quy chế này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng và thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện việc thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng theo quy định tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 24. Xử lý vi phạm

Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức và cá nhân có liên quan vi phạm các quy định tại Quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Giám sát của Bộ Tài chính

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu sự giám sát của Bộ Tài chính trong quá trình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết chung theo quy định pháp luật.

2. Vụ Bảo hiểm có trách nhiệm định kỳ hàng quý đánh giá việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung; phối hợp các đơn vị có liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn.

 

PHỤ LỤC 1:

TÀI LIỆU MINH HOẠ BÁN HÀNG
(ban hành kèm theo Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung)

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm:

- Tên doanh nghiệp…………………………………- Số giấy phép:..........................................................

- Lĩnh vực kinh doanh………………………………- Vốn điều lệ..............................................................

- Trụ sở chính………………………………………..- Địa chỉ liên hệ ........................................................

(địa chỉ, số điện thoại, số fax…)

2. Thông tin về bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

- Họ và tên……………………………………………….- Tuổi  ......................................................................

- Giới tính………………………………………………..- Nghề nghiệp............................................................

- Số CMND/Hộ chiếu…………………………………..- Địa chỉ liên hệ..........................................................

3. Thông tin về đại lý bảo hiểm

- Họ và tên……………………………………………- Mã số đại lý.............................................................

- Địa chỉ liên hệ……………………………………….- Văn phòng hoạt động................................................

4. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sản phẩm bổ trợ (nếu có)

- Tên sản phẩm………………………………………- Thời hạn bảo hiểm.................................................

- Quyền lợi bảo hiểm rủi ro………………………….- Phí bảo hiểm.........................................................

- Phương thức nộp phí bảo hiểm…………………..- Định kỳ đóng phí bảo hiểm....................................

II. THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Các quyền lợi bảo hiểm

Các quyền lợi cơ bản được giải thích cho bên mua bảo hiểm tối thiểu phải tách bạch được giữa quyền lợi được bảo đảm và quyền lợi không được bảo đảm, cụ thể như sau:

1.1. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO ĐẢM

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong: là số tiền doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người thụ hưởng trong trường hợp tử vong của người được bảo hiểm

- Các quyền lợi bảo hiểm rủi ro khác (nếu có)

- Quyền lợi của các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ (nếu có)

1.2. Quyền lợi đầu tư :

a) QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO ĐẢM

- Quyền lợi theo tỷ suất đầu tư tối thiểu cam kết với bên mua bảo hiểm

b) QUYỀN LỢI KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1.3. Các quyền lợi khác (nếu có)

2. Cơ chế phân bổ phí bảo hiểm:

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ tỷ lệ phí bảo hiểm được phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi từ quỹ liên kết chung .

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải minh họa rõ các khoản phí được quy định tại Điều 7 Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các hạn mức tối đa sẽ áp dụng, ví dụ như:

+ Phí ban đầu

+ Phí bảo hiểm rủi ro

+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm

+ Phí quản lý quỹ

+ Phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

3. Tỷ suất đầu tư dự kiến

3.1. Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm tối đa là 8% để thể hiện phạm vi dao động thu nhập của quỹ liên kết chung.

3.2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải khẳng định rõ:

- Tỷ suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm

- Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp bảo đảm tỷ suất đầu tư tối thiểu đã cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.

III. MINH HỌA THỰC TẾ VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Năm hợp đồng

Tổng phí bảo hiểm đóng

Các khoản phí liên quan

Phí bảo hiểm rủi ro

Phí phân bổ vào quỹ liên kết chung

Quyền lợi bảo đảm

QUYỀN LỢI KHÔNG BẢO ĐẢM

Phí cho quyền lợi tử vong

Phí cho các sản phẩm bổ trợ

Quyền lợi tử vong

Quyền lợi bổ trợ

Quyền lợi quỹ liên kết chung (tỷ suất đầu tư cam kết)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG
(ban hành kèm theo Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung)

Doanh nghiệp bảo hiểm…………………………..Năm báo cáo:……………………………………………

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM

Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:...................................................................................................

Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro.......................................................................

Các khoản chi phí liên quan...................................................................................................................

Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung.............................................................................

Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm.........................................................................................................

Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm.........................................................................................................

Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung....................................................................................................

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Tài sản

Giá trị đầu năm

Thay đổi trong năm

Giá trị cuối năm

- Tiền

 

 

 

- Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)

 

 

 

- Các tài sản khác

 

 

 

Tổng tài sản

 

 

 

III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Nội dung

Năm trước

Năm nay

Ghi chú

Thu nhập: chi tiết thu nhập từ hoạt động đầu tư theo danh mục phù hợp với quy định

 

 

 

Tổng thu nhập

 

 

 

Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp với quy định

 

 

 

Tổng chi phí

 

 

 

Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí

 

 

 

Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm

 

 

 

Tỷ suất đầu tư thực tế

 

 

 

Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3:

BẢNG TỶ LỆ HOA HỒNG BẢO HIỂM TỐI ĐA ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
(ban hành kèm theo Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung)

Đơn vị tính : %

Thời hạn hợp đồng

Tỷ lệ hoa hồng tối đa tính trên phí bảo hiểm

Phương thức nộp phí bảo hiểm định kỳ

Phương thức nộp phí 1 lần và phí đóng thêm

Năm hợp đồng thứ nhất

Năm hợp đồng thứ hai

Các năm hợp đồng tiếp theo

Từ 10 năm trở xuống

25

7

5

5

Trên 10 năm

40

10

10

7

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 96/2007/QD-BTC

Hanoi, November 23, 2007

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON PROVISION OF THE UNIVERSAL LIFE INSURANCE PRODUCT

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the December 9, 2000 Law on Insurance Business;
Pursuant to the Government's Decree No. 45/ 2000/ND-CP of March 27, 2007, guiding the implementation of a number of articles ofthe Law on Insurance Business;
Pursuant to the Government's Decree No. 46/ 2007/ND-CP of March 27,2007, providing financial regulations applicable to insurance enterprises and insurance brokerage businesses;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/ 2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the Junctions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
At the proposal of the Director of the Insurance Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on provision of the universal life insurance product in the operation of investment-linked insurance.

Article 2.-This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

ON PROVISION OF THE UNIVERSAL LIFE INSURANCE PRODUCT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Xuan Ha

 

REGULATION

ON PROVISION OF THE UNIVERSAL LIFE INSURANCE PRODUCT
(Promulgated together with the Ministry of Finance's Decision No. 96/2007/QD-BTC of November 23, 2007)

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Characteristics of the universal life insurance product

Universal life insurance means a life insurance product in the operation of investment-linked insurance and characterized by the following:

1. Separation between risk insurance and investment in the structure of insurance premiums and benefits. Insurance buyers may flexibly determine insurance premiums and insurance sums as agreed upon in insurance policies.

2. Insurance buyers enjoy all investment yields brought about by the universal life fund of insurance enterprises at a rate not lower than the minimum investment ratio committed by insurance enterprises in insurance policies.

3. Insurance enterprises enjoy charges paid by insurance buyers as agreed in insurance policies.

Article.3.- Universal life fund

A universal life fund is raised from insurance premiums paid under universal life insurance policies and constitutes part of the policy holder fund. Assets of a uni versal life fund are undi vidable and commonly determined for all universalized insurance policies.

Article 4.- Conditions on insurance enterprises providing universal life insurance

When providing universal life insurance, a life insurance enterprise must satisfy the following conditions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. It has an information technology system suitable for managing and controlling the universal life fund in a pnident and efficient manner.

3. Insurance agents selling universal life insurance it has recruited, trained and employed satisfy the qualification requirements specified in Article 19 of this Regulation.

4. The universal life insurance product is approved by the Ministry of Finance.

Chapter 2

PRODUCT DESIGNING

Article 5.- Universal life insurance product

When designing the universal life insurance product, life insurance enterprises shall comply with the provisions of this Chapter and relevant legal provisions.

Article 6.- Universal life insurance benefits

1. Insurance benefits under a universal life insurance policy include risk insurance benefit and investment benefit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Insurance enterprises and insurance buyers may agree on the benefit of risk insurance but shall ensure that the minimum insurance sum is not smaller than five times the insurance premium paid in the first year, for insurance policies with periodical premium payments, or 125% of the lump-sum insurance premium.

b/ Provisions on the minimum benefit in case of death are not applicable to additionally paid insurance premiums specified in Article 8 of this Regulation.

c/ Insurance enterprises may provide insurance products supplementary to the universal life insurance product. The mode of payment of premiums for supplementary insurance products must be agreed by the parties when entering into a policy.

3. Investment benefit: Insurance buyers may benefit from investment yields brought about by the universal life fund at the minimum investment ratio stated in insurance policies.

4. Insurance enterprises and insurance buyers may agree on insurance benefits and modes of payment of insurance benefits upon occurrence of insured events under Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 7.- Charges

1. An insurance enterprise may only calculate the following kinds of charges:

a/ Initial charge which means the whole money amount the insurance enterprise is allowed to deduct before insurance premiums are distributed to the universal life fund.

b/ Risk insurance premium which means the premium used to pay the risk insurance benefit as committed in the insurance policy.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.61 Fund management charge which is used to pay for activities of managing the universal life fund. In any case, the investment ratio at which payment are paid to the insurance buyer must not be lower than the minimum investment ratio committed in the insurance policy.

e/ Insurance policy cancellation charge which means a charge calculated to be incurred by the insurance client who cancels the policy ahead of the date of the policy maturity to cover related reasonable expenses.

Other charges (if any), which must be approved in writing by the Ministry of Finance.

2. Insurance enterprises shall calculate in an accurate, fair and reasonable manner the above charges to suit technical bases of the product already approved by the Ministry of Finance and notify insurance buyers thereof when entering into insurance policies.

3. Universal life insurance policies must clearly state the above charges, including also maximum charge levels to be applicable to insurance buyers. Insurance enterprises shall clearly and fully publicize kinds of charges and maximum charge levels applicable to insurance buyers in product introduction documents and sale explanation documents.

4. In the course of performance of an insurance policy and within the maximum levels stated in the policy, an insurance enterprise may change applicable charge rates after notifying to and reaching a written agreement with the insurance buyer at least three months in advance.

Article 8.- Additionally paid insurance premiums

1. Apart from insurance premiums already agreed in the insurance policy, the insurance buyer may pay additional insurance premiums for joining in the universal life fund.

2. The whole additionally paid premium will be invested in the universal life fund after subtracting an initial charge.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9.- Refundable value

The refundable value of a universal life insurance policy is determined to be the value of that policy in the universal life fund on the date of cancellation of the insurance policy minus the insurance policy cancellation charge.

Article 10.- Setting up and management of the universal life fund

1. An insurance enterprise shall set up a universal life fund for all its universal life insurance policies. The universal life fund must be separated from the owner fund and other policyholder funds of the enterprise.

2. Within 60 days after the first universal life insurance policy is entered into, the insurance enterprise shall ensure that the total value of the universal life fund is not lower than VND 50 billion.

3. If insurance premiums distributed to the universal life fund fail to meet the requirements specified in Clause 2 of this Article, the insurance enterprise shall use part of the owner fund to create initial assets of the universal life fund and may enjoy investment yields in proportion to the money amount it has contributed to setting up the universal life fund. The insurance enterprise may be refunded pan or the whole contributed money amount if the refund satisfies the requirements specified in Clause 2 of this Article.

4. The universal life fund shall be managed and used for investment in compliance with financial regulations applicable to insurance enterprises.

5. Insurance premiums and additionally paid insurance premiums, after subtracting initial charges, must be invested to achieve the objectives of the universal life fund within 60 days after the insurance business receives insurance premiums.

Chapter 3

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11.- Information on universal life insurance

1. Insurance enterprises shall disclose in an accurate, sufficient and prompt manner information on universal life insurance policies already entered into to insurance buyers. Information disclosed to insurance buyers must be with universal life insurance products already approved by the Ministry of Finance.

2. Insurance buyers may request insurance enterprises lo supply sufficient information and explain insurance terms and conditions in order to be aware of risks which may arise when entering into universal life insurance policies.

3. Insurance enterprises shall post on their websites the following documents:

a/ Rules and clauses concerning the insurance product approved by the Ministry of Finance; b/ Product introduction document;

c/ Sale explanation document featuring typical cases;

d/ Operation of the universal life fund.

Article 12.- Product introduction documents

Product introduction documents that are compiled and used by insurance enterprises must comply with legal provisions and the following regulations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Apart from general provisions applicable to life insurance, a universal life insurance introduction document must also contain at least the following information:

a/ Investment policy, objectives and portfolio of investment of the universal life fund's assets;

b/ Percentages and maximum levels of initial charge, risk insurance premium, policy management charge, universal life fund management charge, policy cancellation charge and other charges.

c/ The minimum investment interest rate committed to the insurance buyer for the part of insurance premium distributed to the universal life fund for investment;

d/ The basis and period for determination of investment benefits of the insurance policy from the universal life fund;

e/ Explicit information to be notified to the insurance buyer that entry into a universal life insurance policy is a long-term commitment and the insurance buyer is advised not to cancel the insurance policy for the reason that premiums to be paid by the insurance buyer may be extremely high in the initial period of the policy.

Article 13.- Sale explanation documents

Sale explanation documents must comply with relevant legal provisions and the following regulations:

1. Sale explanation documents of universal life insurance products must be supplied to clients before they enter into insurance policies and must contain at least the information specified in Appendix I to this Regulation (not printed herein).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Charges and maximum charge levels payable by insurance buyers must be clearly stated with the insurance premium for the risk insurance benefit separated from other charges.

4.4. If universal life insurance contracts contain supplementary insurance benefits, insurance enterprises shall clearly explain these benefits in sale explanation documents and their impacts on insurance buyers.

5. Sale explanation documents must be presented in a clear and comprehensible manner.

Article 14.- Insurance policies

A universal life insurance contract must be compliant with legal provisions and contain all the following information:

1. Investment policy, objectives and portfolio of investment of the universal life fund's assets;

2. Percentages, specific amounts and maximum levels of charges related to the universal life insurance contract calculated for the client;

3. Percentage of insurance premiums to be distributed to the universal life fund for investment;

4. Method of determining investment benefits brought about by the universal life fund;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 15.- Notification to insurance buyers on the status of policies

Within 90 days after the end of a fiscal year or a contract year, an insurance enterprise shall notify in writing an insurance buyer of the following:

1. Status of the insurance policy, including the following information:

a/ The risk insurance benefit;

b/ The value refunded at the beginning of the reporting year;

c/ The value refunded at the end of the reporting year;

d/ Charge amounts arising in the year, including risk insurance premiums and other charges;

e/ Total amount of paid insurance premiums and the insurance premium amount distributed to the universal life fund in the reporting year;

f/ Investment yields and investment ratio for the insurance premium amount invested in the universal life fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Brief information on the financial status of the universal life fund, made according to Appendix II to this Regulation (not printed herein);

b/ Operation of the universal life fund over the past five years or the actual duration of existence of the fund if the fund has operated for less than five years;

c/ Details of investment benefits already divided and planned to be divided to the insurance buyer in the reporting year;

d/Certification by an independent audit company of the above information.

Chapter 4

SOLVENCY AND PROFESSIONAL OPERATION RESERVES

Article 16.- Solvency

1. Insurance enterprises shall always maintain their solvency prescribed by law.

2. The minimum solvency margin for universal life insurance policies is equal to 4% of the professional operation reserve plus 03% of the risk insurance sum.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- Setting up of professional operation reserves

1. An insurance enterprise shall set up the following professional operation reserves:

a/ Insurance risk reserve: Either of the reserve calculated by the unearned premium method or the reserve calculated by the cash flow method, whichever is larger, and used to cover all future expenses throughout the term of the policy.

b/ Indemnity reserve, which is set up upon each dossier at a level calculated on the basis of insurance sums to be paid to each dossier under which a claim for indemnity to be paid by the insurance business has been made but remains unsettled at the end of the fiscal year.

c/ Professional operation reserve for the universal life insurance part, which is the refundable value of the policy in the universal life fund. The refundable value of the universal life insurance policy must be consistent with that committed in the insurance policy.

d/ Resilience reserve, which is used to fulfill the insurance enterprise's commitments to the client as agreed in the insurance policy upon big changes in the insurance market.

2. Actuaries of insurance enterprises shall determine calculation methods, cases and figures of professional operation reserves in order to always ensure the fulfillment of their commitments to insurance buyers under the rules and calculation methods widely recognized according to international practice.

Chapter 5

ANALYSIS OF CLIENTS' NEEDS, CONDITIONS FOR INSURANCE AGENTS AND INSURANCE COMMISSIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Before entering into an insurance policy, an insurance enterprise shall analyze needs of the potential client and obtain that client's certification of his/her understanding of the insurance product he/ she intends to buy, clear awareness about insurance benefits, investment benefits and investment risks he/ she may face after buying the universal life insurance product and charges calculated by the insurance enterprise to be paid by the client.

Article 19.- Requirements for insurance agents

1. To provide the universal life insurance product, an insurance enterprise shall ensure that it recruits insurance agents who satisfy the following conditions:

a/ Having at least six months' experience of acting as insurance agent or at least two years' experience of working in the financial, banking or insurance field or possessing college or higher-level diplomas in finance, banking or insurance;

b/ Committing no violation of the rules of professional ethics of insurance agents in the duration they act as insurance agents.

2. Insurance agents shall attend at least 24 hours' intensive training in the universal life insurance product and be granted training certificates by insurance enterprises before being permitted to sell universal life insurance.

3. Insurance enterprises shall bear full responsibility for mistakes and errors made by their agents which harm lawful rights and interests of insurance buyers. Insurance agents shall indemnify their insurance enterprises for money amounts which the latter have paid to insurance buyers due to their agents' faults.

Article 20.- Insurance commissions

Insurance commissions for the universal life insurance product shall comply with legal provisions and be paid at the maximum level applicable to commissions paid by insurance enterprises to their insurance agents for each insurance policy in accordance with the provisions of Appendix III to this Regulation (not printed herein).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.OTHER PROVISIONS

Article 21.- Approval of insurance products

1. Insurance enterprises must have their universal life insurance product approved by the Ministry of Finance before providing it.

2. A dossier of request for approval of the universal life insurance product must be made according to law and enclosed with a plan on provision of the universal life insurance product, and comprise the following:

a/ Summary of principal details of the universal life insurance product intended to be provided;

b/ Investment policy which the insurance enterprise intends to apply to the universal life fund's assets;

c/ Basis for distribution of insurance premiums and expenses;

d/ Contents and program of training of insurance agents in the universal life insurance product intended to be provided;

tl Information on actuaries, investment experts and other consultants hired from outside;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ A written commitment enclosed with a detailed explanation of the insurance enterprise's satisfaction of the conditions specified in Article 4 of this Regulation.

Article 22.- Obligations of insurance enterprises

1. Insurance enterprises providing the universal life insurance product shall comply with the provisions of this Regulation and other relevant provisions of law.

2. Based on this Regulation and relevant provisions of law, insurance enterprises shall promulgate professional processes for provision of the universal life insurance product suitable to their operation conditions, characteristics and charters.

3. Insurance enterprises shall sum up and report their operation of providing the universal life insurance product to the Ministry of Finance according to current reporting and information supply regulations. Insurance enterprises shall cooperate with and report to the Ministry of Finance on the actual situation of their provision of the universal life insurance product at the latter's request.

4. Annually, actuaries of insurance enterprises shall assess the observance of this Regulation by their insurance enterprises in the course of providing the universal life insurance product.

Article 23.- Transitional provisions

1. Within 60 days after this Regulation takes effect, insurance enterprises that are providing the universal life insurance product shall complete the procedures in compliance with the provisions of this Regulation.

2. For universal life insurance policies entered into before the effective date of this Regulation, insurance enterprises and insurance buyers shall comply with the provisions of law effective at the time of contract entry and agreements in such insurance policies. Insurance enterprises shall notify insurance buyers of the status of insurance policies according to the provisions of Article 15 of this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Insurance enterprises, insurance agents, concerned organizations and individuals that violate the provisions of this Regulation shall be handled under law.

Article 25.- Supervision by the Ministry of Finance

1. Insurance enterprises, insurance agents, concerned organizations and individuals-are subject to supervision by the Ministry of Finance to the course of providing the universal life insurance product under law.

2. The Insurance Department shall evaluate on a quarterly basis the provision of the universal life insurance product; coordinate with concerned units in proposing to the Minister of Finance amendments and supplements to this Regulation to make it suitable to reality.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/2007/QĐ-BTC ngày 23/11/2007 về Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.733

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!