Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 86/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 86/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 31/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHO VAY VỐN ỦY THÁC NĂM 2002 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKH ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2002 ;
Theo Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Theo Quyết định số 1947/QĐ-UB-NC ngày 05 tháng 4 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý vốn ngân sách Ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2446/KHĐT-TH ngày 27 tháng 6 năm 2002 và đề nghị của Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị  tại Tờ trình số 347/QĐT-KH-NCPT ngày 17 tháng 7 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 là 120.707 triệu đồng (một trăm hai mươi tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu đồng) chi tiết theo phụ lục đính kèm, gồm các nguồn vốn sau:

1.1. Nguồn vốn ngân sách Trung ương tạm ứng : 30.000 triệu đồng ;

1.2. Nguồn vốn ngân sách tập trung : 75.707 triệu đồng ;

Trong đó: Nguồn vốn cho Chương trình hỗ trợ lãi vay cho hộ nông dân thành phố là 967 triệu đồng ;

1.3. Nguồn vốn thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước : 10.000 triệu đồng ;

1.4. Nguồn vốn bán nhà xưởng tập trung của các doanh nghiệp thuộc Sở Công nghiệp : 5.000 triệu đồng .

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan nêu tại phụ lục của Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, TH, CNN, ĐT
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 86/2002/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn Ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.656

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197