Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 84/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 84/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 20/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách;
Xét Tờ trình số 44/TT-QĐT ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố và Tờ trình số 988/KHĐT-TH ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về giao kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố và ý kiến của Sở Tài chính-Vật giá tại Công văn số 985/TCVG-ĐTSC ngày 01 tháng 4 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố với tổng vốn đầu tư là 1.239,1 tỷ (một ngàn hai ba mươi chín phẩy một tỷ) đồng; trong đó, vốn của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố là 487 tỷ đồng và vốn của các ngân hàng cho vay dưới hình thức hợp vốn là 752,1 tỷ đồng; cơ cấu đầu tư như sau :

1.1. Cho vay vốn theo chương trình kích cầu (Y tế, Giáo dục) : 527,9 tỷ đồng ;

1.2. Cho vay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố : 289,1 tỷ đồng ;

1.3. Cho vay để đầu tư phát triển kinh tế : 373,1 tỷ đồng ;

(Các phụ lục chi tiết đính kèm).

1.4. Đầu tư trực tiếp : 49 tỷ đồng ; trong đó :

a) Đầu tư dự án cấp nước từ nguồn nước kênh Đông : 8,5 tỷ đồng ;

b) Tham gia góp vốn Công ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ Viễn Đông: 10 tỷ đồng;

c) Tham gia góp vốn cao ốc Trung tâm Báo chí tại số 49, đường Bến Chương Dương : 10 tỷ đồng ;

d) Mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa : 8 tỷ đồng;

e) Góp vốn thành lập các Công ty khác : 12,5 tỷ đồng.

Điều 2. Các dự án đầu tư do Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố cho vay hoặc hợp vốn cho vay được quản lý theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 3. Phân công Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch này và quyết định việc thay đổi, bổ sung dự án mới, điều chỉnh, tăng giảm vốn đầu tư, tăng giảm lãi suất và thời hạn cho vay đối với danh mục các dự án đầu tư nêu ở các Khoản 1.1, Khoản 1.2, Khoản 1.3 của Điều 1 (danh mục dự án đính kèm); đối với các dự án đầu tư trực tiếp mới phát sinh ngoài danh mục nêu tại Khoản 1.4 của Điều 1, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc cho phép Quỹ được tham gia đầu tư theo từng dự án cụ thể.

Điều 4. Trong tổng mức và cơ cấu đầu tư năm 2003 nêu tại Điều 1, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố được quyết định cho vay các dự án có mức vốn tham gia của Quỹ dưới 20 tỷ đồng cho một dự án và với tổng mức đầu tư cả năm là 80 tỷ đồng (danh mục dự án đính kèm); Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố tự quyết định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho vay vốn đối với các dự án này và việc tham gia góp vốn vào các dự án đầu tư trực tiếp.

Điều 5. Lãi suất cho vay vốn đối với các loại dự án nêu trên được áp dụng như sau :

5.1. Đối với các dự án vay vốn theo chương trình kích cầu (Y tế, Giáo dục) : Lãi suất cho vay hàng năm được tính bằng mức lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn thành phố cộng thêm tối đa 1% phí quản lý.

5.2. Đối với các dự án cho vay theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện theo mức lãi suất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định đối với từng dự án cụ thể.

5.3. Đối với các dự án cho vay để đầu tư phát triển kinh tế : Về lãi suất giao Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo cơ chế thị trường.

Điều 6. Cho phép Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố được giải ngân theo đúng khối lượng phát sinh thực tế khi có sự khác nhau giữa khối lượng giải ngân thực tế với kế hoạch giải ngân hàng năm của Quỹ đối với dự án trọng điểm do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, nhưng vẫn đảm bảo theo tổng mức đầu tư dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm Quyết định này./.

 

 
 Nơi nhận :
- Như điều 7
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ TM, TH, DA  
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH


 

Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 84/2003/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.845
DMCA.com Protection Status