Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2003/QĐ-UB về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 63/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN VAY ĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ LÃI VAY THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU THÔNG QUA ĐẦU TƯ CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Thông báo số 524-TB/TU ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thành Ủy về tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu thông qua đầu tư ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1544/KHĐT-KT ngày 22 tháng 4 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu kế hoạch vốn vay (bổ sung) 5.000 tỷ đồng được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

Điều 2.- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng quý có nhiệm vụ tổng hợp danh mục các dự án phù hợp với quy định của chương trình kích cầu thông qua đầu tư, có nhu cầu được ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hỗ trợ lãi vay cho từng dự án.

Trong quá trình thực hiện, giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở-ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào tình hình thực tế đầu tư ở từng lĩnh vực, mục tiêu và chủ trương đầu tư phát triển của thành phố để đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nói trên cho phù hợp.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các sở-ngành, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy                         }để
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP     }báo cáo
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/2003/QĐ-UB về chỉ tiêu kế hoạch vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi vay theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status