Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 628/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 20/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Th tướng Chính ph về việc ban hành Quy chế qun lý nhà nước đối với hoạt động Xúc tiến Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 440a/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 207/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tnh Gia Lai năm 2016 như sau:

I/ Ban Chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo):

1. Đ/c Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Đ/c Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Đ/c Huỳnh NThu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban;

4. Đ/c Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban;

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên thường trực;

6. Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên;

7. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

8. Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

9. Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

10. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

11. Giám đốc Sở Văn hóa Ththao và Du lịch - Thành viên;

12. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

13. Giám đc Sở Y Tế - Thành viên;

14. Giám đốc S Giao Thông Vận tải - Thành viên;

15. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

16. Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

17. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên;

18. Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh - Thành viên;

19. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai - Thành viên;

20. Tổng biên tập Báo Gia Lai - Thành viên;

21. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai;

22. Chủ tịch UBND thành phố Pleiku - Thành viên;

23. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Thành viên;

24. Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh- Thành viên;

25. Mời đại diện Văn phòng Tỉnh y - Thành viên,

26. Mời đại diện Ban Tun giáo Tỉnh ủy - Thành viên;

27. Mời Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung - Thành viên.

II/ Tiểu ban Nội dung:

1. Đ/c Nguyn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiu ban;

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Tiểu ban;

3. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Giám đốc Sở Công Thương - Thành viên;

5. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Thành viên;

6. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

7. Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

8. Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên;

9. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

10. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

11. Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh - Thành viên;

12. Chtịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Thành viên;

13. Mời đại diện Ban Tuyên giáo Tnh ủy - Thành viên;

14. Mời Giám đc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư miền Trung - Thành viên;

III/ Tiểu ban Lễ tân:

1. Đ/c Huỳnh NThu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Tiu ban;

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Tiểu ban;

3. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

4. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

6. Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

7. Giám đốc Sở Y Tế - Thành viên;

8. Chủ tịch UBND thành phố Pleiku - Thành viên;

9. Mời đại diện Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên.

IV. Tiểu ban An ninh - Bảo vệ:

1. Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng Tiu ban;

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Tiu ban;

3. Ch huy trưởng Bộ đội Biên phòng - Thành viên;

4. Mời Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy - Thành viên;

5. Chánh Thanh tra tỉnh - Thành viên;

6. Phó Chánh Văn phòng UBND tnh, phụ trách Nội chính - Thành viên;

7. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

8. Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

9. Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy cha cháy - Thành viên;

10. Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Thành viên;

11. Chủ tịch UBND thành phố Pleiku - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo và các Tiu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tnh Gia Lai năm 2016 hoạt động theo Quy chế làm việc do UBND tỉnh ban hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 theo đúng Kế hoạch.

- Các Tiu ban có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, lễ tân - khánh tiết, an ninh - bo vệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT T
nh y (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Ch
tịch UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- Lưu VT. CNXD. KGVX. NL, NC
, TH, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157