Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 569/2001/QĐ-BKH sửa đổi quy định về thu và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư và phí thuê tư vấn thẩm định dự án đầu tư nhóm A tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành kèm Quyết định 642/2000/QĐ-BKH) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 569/2001/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 10/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 569/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 569/2001/QĐ-BKH NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THU VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ PHÍ THUÊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÓM A TẠI BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 642/2000/QĐ-BKH ngày 11 tháng 12 năm 2000)

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Chánh Văn phòng Thẩm định dự án đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế trên như sau:

a/ Điểm 2.1 của Điều 2 (Chi từ lệ phí thẩm định dự án đầu tư) được sửa đổi như sau:

Phần lệ phí thẩm định được chi theo tỷ lệ:

- Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính: 25%

- Chi cho việc tổ chức thu lệ phí thẩm định dự án: 10%

- Chi cho các cơ quan tham gia thẩm định dự án và có văn bản thẩm định chính thức gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 32%

- Trích khen thưởng cuối năm: 2%

- Chi hỗ trợ vật tư văn phòng sửa chữa và bảo dưỡng tài sản, máy móc thiết bị, thuê phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thẩm định DAĐT, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ thẩm định dự án; hỗ trợ đi khảo sát địa điểm dự án: 15%

- Chi cho cán bộ thẩm định của Văn phòng thẩm định DAĐT: 8%

- Chi cho cán bộ các đơn vị, cá nhân khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia thẩm định và phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư: 8%

b/ Điểm 2.b - Điều 2 (chi cho thuê tư vấn thẩm định dự án) được sửa đổi như sau:

- Chi thuê các tổ chức tư vấn độc lập theo hợp đồng phù hợp với mức khoán chi theo kế hoạch thẩm định được Lãnh đạo Bộ duyệt.

- Chi thuê chuyên gia tư vấn độc lập theo kế hoạch thẩm định dự án đã được lãnh đạo Bộ duyệt. Mức chi cho mỗi báo cáo thẩm định không quá 2,00 triệu đồng.

- Thanh quyết toán cho thuê tư vấn thẩm định dự án với chủ đầu tư do Văn phòng thẩm định DAĐT cùng Văn phòng Bộ thực hiện cho từng dự án cụ thể.

c/ Điểm 1- Điều 3 được sửa đổi như sau:

1. Chánh Văn phong Bộ có trách nhiệm:

- Tổ chức thu và nộp 25% tổng số thu cho Ngân sách Nhà nước

- Quản lý việc sử dụng 10% tổng số thu được để lại.

- Thực hiện chi trực tiếp các khoản chi cho các cơ quan tham gia thẩm định dự án và có văn bản thẩm định chính thức gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các khoản chi cho các đơn vị và cá nhân tham gia thẩm định dự án trong nội bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đề nghị của Chánh Văn phòng thẩm định dự án đầu tư;

- Thanh toán các khoản chi hỗ trợ vật tư văn phòng, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòng, thuê phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác thẩm định dự án, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho cán bộ chuyên môn thực hiện công tác thẩm định dự án, hỗ trợ khảo sát thực tế tại địa điểm dự án theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

- Thanh quyết toán các khoản thu chi với cơ quan tài chính có thẩm quyền;

- Giám sát các khoản thu, chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Chánh Văn phòng thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm tổ chức:

- Giúp Văn phòng Bộ tính toán mức thu lệ phí thẩm định dự án, dự thảo công văn yêu cầu chủ đầu tư nộp lệ phí thẩm định để Chánh Văn phòng Bộ ký;

- Trình lãnh đạo Bộ duyệt kế hoạch thẩm định dự án, trong đó có nhu cầu chi phí cho công tác tư vấn thẩm định;

- Sau khi kế hoạch thẩm định dự án được lãnh đạo Bộ duyệt, thống nhất nội dung và dự thảo hợp đồng thẩm định với các cơ quan tư vấn thẩm định, trình lãnh đạo Bộ ký hoặc thông qua;

- Phối hợp theo dõi việc nghiệm thu hợp đồng và thanh quyết toán cùng với Văn phòng Bộ.

Phối hợp với Văn phòng Bộ để thực hiện chi trực tiếp cho các cơ quan tham gia thẩm định và các đơn vị trong Bộ theo tỷ lệ quy định.

- Thực hiện thanh, quyết toán các khoản do Văn phòng thẩm định chi với Văn phòng Bộ theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ.

- Ký kết, nghiệm thu, thanh lý những hợp đồng thẩm định có giá trị dưới 10,00 triệu đồng.

Đối với những hợp đồng thẩm định có giá trị từ 10,00 triệu đồng trở lên, có trách nhiệm dự thảo hợp đồng trình Lãnh đạo Bộ xem xét ký hoặc thông qua nội dung để uỷ quyền cho Chánh Văn phòng Bộ ký.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng thẩm định dự án đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 569/2001/QĐ-BKH sửa đổi quy định về thu và sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư và phí thuê tư vấn thẩm định dự án đầu tư nhóm A tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành kèm Quyết định 642/2000/QĐ-BKH) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44