Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 40/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 04/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG HÒA - NHÂN CHÍNH THUỘC CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SỐ 6 HÀ NỘI"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ Ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng vàTthông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/1/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức thực hiện dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 23/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước;
Xét công văn số 336/CV-TCT ngày 25/2/2003 của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội về việc đề nghị cho phép được thành lập Ban quản lý dự án Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty dự án đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (gọi tắt là Ban quản lý dự án).

 - Ban quản lý dự án được sử dụng con dấu của Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội để giao dịch công tác; Đồng thời trách nhiệm mở riêng tài khoản để nhận vốn và thanh quyết toán tài chính theo qui định hiện hành của luật pháp.

 - Ban quản lý dự án thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi lập, phê duyệt đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

 - Ban quản lý dự án hoạt động theo qui chế quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ và các văn bản qui định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 2 : Tổ chức bộ máy và cán bộ :

 - Giao cho Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội kiêm làm trưởng Ban quản lý Dự án.

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của từng giai đoạn triển khai thực hiện dự án để bố trí cán bộ, viên chức và thành lập các phòng, ban...chuyên môn nghiệp vụ cho hợp lý nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Chi phí phục vụ quản lý dự án được trích trong kinh phí của dự án theo qui định hiện hành của pháp luật.

Điều 3:Giao cho Ban quản lý dự án xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động trình Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phê chuẩn.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà NỘi, Công ty Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà nội, Ban quản lý dự án Trung Hòa - Nhân Chính thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2003/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung Hòa - Nhân Chính thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà ở số 6 Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64