Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3272/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ CẢI TẠO RỪNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM KIỂM LÂM VÙNG I GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

Xét Tờ trình số 178/TTr-KLV I ngày 25/06/2014 của Kiểm lâm vùng I về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực nghiệm của Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: “Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 thuộc nguồn kinh phí Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực nghiệm của Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020.

2. Chủ đầu tư: Kiểm lâm vùng I.

3. Địa điểm đầu tư: Tiểu khu rừng thực nghiệm do Kiểm lâm vùng I quản lý. Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư quản lý, cải tạo và phát triển rừng bền vững cho kiểm lâm vùng I góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao kết quả tiến bộ khoa học kỹ thuật lâm nghiệp làm cơ sở tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai mở rộng sản xuất lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, ứng phó với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

5. Nguồn vốn đầu tư: Thuộc nguồn vốn Đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 57/QĐ-TTg , ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

6. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2015 - 2020.

Điều 2. Căn cứ chủ trương được nghiên cứu thực nghiệp Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự và quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; Giám đốc Kiểm lâm vùng I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Kho bạc NNTW, Hà Nội;
- Lưu: VT; TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu Kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211