Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3131/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3131/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3131/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ NGẦM CÁC ĐƯỜNG DÂY ĐI NỔI TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, QUẬN HÀ ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục các Dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội triển khai thực hiện năm 2009 (đợt 1/2009);
Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 626/TTr-GTVT ngày 05/6/2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 834/TTr-KH&ĐT ngày 19/06/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

3. Địa điểm dự kiến xây dựng công trình: Quận Hà Đông, Hà Nội.

4. Mục tiêu đầu tư: Góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội; giảm thiểu sự cố tai nạn; cải tạo cảnh quan đô thị và tạo dựng tuyến phố văn minh, hiện đại kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

5. Quy mô đầu tư dự kiến: Hạ ngầm các tuyến đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông. Tổng chiều dài toàn tuyến: 1.900m, điểm đầu: Nối tiếp với đường Nguyễn Trãi; Điểm cuối: Cầu Hà Đông.

6. Nội dung chuẩn bị đầu tư: Điều tra thu thập số liệu; Khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; Khảo sát địa hình, điều tra hệ thống công trình ngầm phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư; chi phí cho quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 49.850 triệu đồng.

8. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 459 triệu đồng (Bốn trăm năm mươi chín triệu đồng)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

9. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp.

10. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Quý III/2009.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải: Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng tuyến đường, các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông, phương án phá dỡ các công trình hiện có khi trình phê duyệt dự án; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, mỹ quan đô thị trong triển khai thực hiện. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với Dự án khác trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin & Truyền thông, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Công thương, Chủ tịch UBND quận Hà Đông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Khôi;
- PVP Phạm Chí Công;
- GT, GTHải (2 bản), TH;
- Lưu: VT, KH&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Văn Khôi  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3131/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227