Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2976/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 bổ sung Quyết định 1525/QĐ-BNN-HTQT thành lập tổ chuẩn bị dự án đầu tư “Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam” dự án ta 7251-vie do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2976/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2976/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1525/QĐ-BNN-HTQT, NGÀY 07/6/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM” DỰ ÁN TA 7251-VIE DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP , ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP , ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 1532/TTg-QHQT , ngày 28/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục tài trợ Dự án HTKT “Tăng cường quản lý Dự án Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam”, TA 7251-VIE do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 1525/QĐ-BNN-HTQT, ngày 07/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập tổ chuẩn bị Dự án đầu tư “Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam” Dự án TA 7251-VIE do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1525/QĐ-BNN-HTQT, ngày 07/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam - Dự án TA 7251-VIE, do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ như sau:

1. Bổ sung Điều 1 như sau:

“- Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 30% mức lương theo cấp bậc.

- Tổ phó: Bà Hồ Thị Minh Châu, Q.Trưởng phòng hợp tác đa phương, Vụ Hợp tác quốc tế, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 50% mức lương theo cấp bậc.

- Tổ phó kiêm thư ký: Bà Nguyễn Quỳnh Hoa, Cục chăn nuôi, kiêm điều phối viên hợp phần phát triển chương trình khí sinh học thuộc Dự án QSEAP-BPD, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 30% mức lương theo cấp bậc.

Các tổ viên:

1. Bà Phùng Thị Kim Thoa, Vụ Kế hoạch, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 50% mức lương theo cấp bậc.

2. Ông Nguyễn Văn Lý, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 50% mức lương theo cấp bậc.

3. Ông Ngô Đắc Thái, Vụ Tài chính, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 50% mức lương theo cấp bậc.

4. Ông Trần Trọng Tùng, Cục chăn nuôi, hưởng mức phụ cấp quản lý Dự án ODA kiêm nhiệm là 30% mức lương theo cấp bậc.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Các thành viên trong tổ thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và theo suốt quá trình hoạt động của Dự án cho tới khi Dự án hoàn thành. Kinh phí hoạt động của tổ lấy từ nguồn kinh phí Dự án HTKT “Tăng cường quản lý Dự án Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam, TA 7251-VIE”.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Sở giao dịch KBNN TW;
- Ngân hàng Công thương;
- Lưu VT, HTQT (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2976/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 bổ sung Quyết định 1525/QĐ-BNN-HTQT thành lập tổ chuẩn bị dự án đầu tư “Xây dựng chiến lược, phương án mở rộng phát triển chương trình khí sinh học tại Việt Nam” dự án ta 7251-vie do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211