Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 23/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 45 /TTr-SCT ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc đề nghị ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 23 /2018/QÐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Gia Lai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định một số nội dung công tác phối hợp giữa các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ngành;

b) UBND cấp huyện;

c) Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ các sở, ngành, UBND cấp huyện để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND cấp huyện, các quy định hiện hành nhằm đảm bảo sự thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP CÁC SỞ NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP, GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP

Điều 3. Thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

1. UBND cấp huyện có trách nhiệm lập hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý gửi Sở Công Thương để tổ chức thẩm định.

2. Sở Công Thương chủ trì, phi hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp

UBND cấp huyện tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp tỷ lệ 1/500 thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi lấy ý kiến tham gia của các sở: Xây Dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế, UBND cấp huyện (nơi có dự án đầu tư) thẩm định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Điều 6. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định thiết kế cơ sở và các nội dung của dự án đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách; thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư sử dụng vốn khác.

Điều 7. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, chủ trì việc thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Điều 8. Thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

1. UBND cấp huyện:

- Căn cứ kết quả phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiến hành trình tự thủ tục thu hồi và ban hành quyết định thu hồi đất đối với đất của các cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình; hoàn thiện hồ sơ thủ tục thu hồi đất đối với đất của tổ chức gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có tất cả các đối tượng tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất theo đúng quy định.

- Tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Bàn giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp nhận hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với nhà đầu tư.

Điều 9. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng cháy và chữa cháy.

Điều 10. Phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

1. Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế, UBND cấp huyện (nơi có dự án đầu tư) thẩm định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp.

2. Thu hồi đất, cho thuê đất dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy chế này.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp nhận hồ sơ thu hồi đất, cho thuê đất, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, cho thuê đất và ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư.

3. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, chủ trì thm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

4. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

UBND cấp huyện có trách nhiệm xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp thuộc địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

5. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp:

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 11. Chế độ báo cáo

Định kỳ trước ngày 5 của tháng cuối quý, Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc UBND cấp huyện báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn quản lý, gửi Sở Công Thương, UBND cấp huyện.

Định kỳ trước ngày 10 của tháng cuối quý, Sở Công Thương báo cáo tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh.

Điều 12. Công tác thanh tra, kiểm tra

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh về cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh thực hiện theo kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thực hiện thường xuyên. Việc kiểm tra, thanh tra đối với một tổ chức, cá nhân không quá một lần trong một năm trừ khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy chế này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


470

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40