Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2012 cho phép lập Dự án quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Số hiệu: 2286/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 22/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2286/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁ NƯỚC LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 3678/TB-BNN-VP ngày 02 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị về phát triển cá nước lạnh;

Căn cứ Kết luận số 582/KL-TU ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 540/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép lập Dự án quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Quy mô, địa điểm lập quy hoạch: Trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Mục tiêu

- Khai thác tối đa hiệu quả tiềm năng và lợi thế tài nguyên nước mặt, những nơi thuận lợi để phát triển nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng quy hoạch.

- Xây dựng quy hoạch nuôi cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030 dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với thực tiễn sản xuất khai thác hiệu quả tiềm năng và định hướng ngành thủy sản của tỉnh.

5. Tổng mức kinh phí lập Quy hoạch

- Kinh phí lập quy hoạch xác định trên cơ sở nhiệm vụ, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn vốn lập dự án: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh.

6. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch: Năm 2012 - 2013.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT, (M01),18bản.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2286/QĐ-UBND năm 2012 cho phép lập Dự án quy hoạch phát triển cá nước lạnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.437
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90